Kyselylomake Edistypuolueen tavoitteista. Edistyspuolueen omat sivut
Questions
# Question Approval
2.1 Ehdotukset uusiksi kannanotoiksi
2.1.1 Maanomistusvero tulee ottaa käyttöön, samalla muuta verotusta voidaan keventää. Approval 67%
 
Mikäli valtio turvaa joillekin yksinoikeuden sellaisen rajallisen resurssin käyttöön, mikä ei ole työn tulosta, tulee tämän yksinoikeuden arvo periä yksinoikeuden haltijalta valtiolle. Koska maa ei ole työn tulosta, tulee maanomistajien yksinoikeuksien arvo periä heiltä verottamalla osa heidän omistamansa maan kehittämättömästä arvosta.
http://roopeluhtala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/139369-ehdotuksia-edistyspuolueen-virallisiksi-kannoiksi
2.1.2 Haittaveroja voidaan korottaa, työn verotusta keventää. Approval 67%
 
Edistyspuolue kannattaa verotuksen painopisteen siirtämistä työn verottamisesta haittojen verottamiseen. Haitan tuottamisesta tulisi pääsääntöisesti periä tuotetun haitan suuruinen vero tai maksu. Näitä haitan tuottamisesta perittäviä veroja ja maksuja ovat mm. saastutusverot, maanomistusvero, metsästys- ja kalastuslupamaksut, luonnonvarojen käyttömaksut, virastojen ja muiden valtion laitosten palvelumaksut, sekä rikoksista määrätyt sakot. Rikoksista määrättyjen sakkojen suuruus tulisi olla vähintään tuotetun haitan suuruinen, tai rikoksella saavutettu hyöty jaettuna kiinnijäämisriskillä, riippuen siitä kumpi näistä on korkeampi.
http://roopeluhtala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/139369-ehdotuksia-edistyspuolueen-virallisiksi-kannoiksi
2.1.3 Sosiaaliturvatili tulee ottaa käyttöön. Approval 67%
 
Sosiaaliturvatili. Suomalaisten sosiaaliturva tulisi järjestää sosiaaliturvatilin avulla. Sosiaaliturvatili toimii siten, että osa kansalaisten tuloista verotetaan kunkin kansalaisen henkilökohtaiselle tilille. Mikäli kansalainen jää työttömäksi tai tarvitsee rahaa terveydenhoitokuluihinsa, voi hän saada rahaa näihin kuluihin omalta sosiaaliturvatililtään. Tili toimii myös eläkesäästötilinä, eli sinne kertyneet säästöt määräävät eläkkeelle jäävän eläkkeen suuruuden. Sosiaaliturvatili kannustaa kansalaisia pitämään omat työttömyyden ja terveydenhoidon kulunsa pieninä, sillä näihin kuluihin käytetyt rahat pienentävät eläkettä. Niille kansalaisille, joiden sosiaaliturvatilillä ei ole säästöjä, tulee turvata välttämätön toimeentulo.
http://roopeluhtala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/139369-ehdotuksia-edistyspuolueen-virallisiksi-kannoiksi
2.1.4 Valtion budjetin tulee olla aina tasapainossa. Approval 100%
 
Valtiolla ei tule olla oikeutta kerryttää velkaa, sillä velanotto on tulonsiirto tulevilta sukupolvilta velkaa ottavalle sukupolvelle. Valtion ei tule myöskään kerätä omaisuutta, sillä omaisuuden kerääminen on tulonsiirto nykyiseltä sukupolvelta tuleville. Edistyspuolue kannattaa tasapainotetun budjettivaatimuksen lisäämistä perustuslakiin, jolloin valtion velvollisuus on pitää varat ja velat, ja tämän seurauksena myös tulot ja menot, yhtäsuurina.
http://roopeluhtala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/139369-ehdotuksia-edistyspuolueen-virallisiksi-kannoiksi
Created by jln Last edit: