Kyselylomake Edistypuolueen tavoitteista. Edistyspuolueen omat sivut
Questions
# Question Approval
1 Tavoitteet
 
1.1 Yksilönvapaudet
1.1.1 Asevelvollisuudesta tulee luopua Approval 80%
 
Mielestämme ketään ei saa pakottaa työhön vankilan uhalla, eikä maanpuolustus muodosta poikkeusta tähän periaatteeseen. Kannatamme maanpuolustuskoulutuksen muuttamista vapaaehtoiseksi. Uskomme, että riittävän moni nuori suorittaisi maanpuolustuskoulutuksen vapaaehtoisestikin. Lisäksi vapaaehtoisuus lisäisi koulutettavien ja kouluttajien motivaatiota ja parantaisi Suomen maanpuolustuksen uskottavuutta. Mikäli riittävän suuri osa nuorista ei suorittaisi maanpuolustuskoulutusta vapaaehtoisesti, varusmiesten päivärahoja tulisi nostaa. Nykyinen järjestelmä, jossa nuoret miehet pakotetaan asepalvelukseen, on mielestämme paitsi väärin myös tehotonta ja kallista. Vastoin yleistä harhaluuloa varusmiespalveluksen palkattomuus ei tee asevelvollisuusarmeijasta ilmaista tai edes halpaa. Ilman asevelvollisuutta nuoret voisivat hyödyntää tämän ajan töissä tai opiskelemassa, joten asevelvollisuusarmeijan hinta kätkeytyy yhteiskunnan rakenteisiin.
1.1.2 Adoptio-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pariskunnille Approval 100%
 
Kantamme on, että adoption tulisi ensisijaisesti olla aikuisten välinen sopimusasia. Lapsensa adoptoitavaksi antavalla tulee halutessaan olla mahdollisuus esimerkiksi osallistua adoptiovanhempien valintaan. Mielestämme viranomaiset eivät saa estää adoptiota, ellei lapsen etu selkeästi vaarannu. Valtion ei siis tule yleisesti kieltää adoptiota esimerkiksi samaa sukupuolta olevilta pareilta.
1.1.3 Avioliitto-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pareille Approval 100%
1.1.4 Toisen kotimaisen kielen opiskelu on tehtävä vapaaehtoiseksi Approval 100%
1.1.5 Hedelmöityshoidot sallittava kaikille, mutta valtion ei tule korvata niitä kuin erityistapauksissa Approval 100%
 
Hedelmöityshoitojen tulee ensisijaisesti olla potilaan ja hoitoa tarjoavan tahon välinen asia. Valtion ei tule määritellä, kuka tai ketkä saavat ostaa hedelmöityshoitoja, ellei hoidon antamisesta voida osoittaa syntyvän selvää haittaa kolmannelle osapuolelle kuten lapselle. Valtion tulee osallistua hedelmöityshoitojen kustannuksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että hedelmöityshoidolla hoidetaan sairaudesta johtuvaa lapsettomuutta.
1.1.6 Aikuisella, nuhtettomalla henkilöllä oltava mahdollisuus hankkia ampuma-ase Approval 100%
1.1.7 Eutanasia on sallittava Approval 100%
 
Mielestämme täysivaltainen aikuinen omistaa itse oman kehonsa ja saa halutessaan tehdä päätöksen oman elämänsä lopettamisesta. Hänellä tulee olla vapaus pyytää apua oman elämänsä lopettamiseen, mutta ketään ei saa velvoittaa auttamaan häntä.
1.1.8 Kannabiksen käyttö tulee dekriminalisoida Approval 100%
 
Edistyspuolue ei kannata tai suosittele minkään päihteen käyttämistä, mutta mielestämme julkisen vallan tulisi keskittyä ongelmakäyttäjien hoitoon ohjaamiseen ja huumerikollisuuden torjuntaan, ei viihdekäyttäjien rankaisemiseen.
1.1.9 Maanomistajan tulee saada rakentaa vapaasti tontilleen kunhan ei aiheuta haittaa muille Approval 100%
 
Asuntojen hinnat ylittävät rakentamiskustannukset monissa kaupungeissa. Mielestämme ensisijaisena syynä tähän on rakennusoikeuden liian tiukka sääntely. Kantamme on, että maanomistajan tulee saada rakentaa tontilleen vapaasti, kunhan hän ei aiheuta kohtuutonta haittaa muille. Mikäli ihmiset haluavat varmistaa, että heidän naapuriinsa rakennetaan vain tietyntyyppisiä rakennuksia, he voivat esimerkiksi ostaa yhdessä maa-alueen ja jälleenmyydä siitä tontteja, joihin he ovat liittänet sopimuksella tietynlaisen rakennusoikeuden.
1.1.10 Netin sensurointi on lopetettava Approval 100%
 
Emme kannata minkään tiedonvälityskanavan minkäänlaista valtiollista tai julkista suodatusta tai sensurointia. Mikäli yksityinen yritys tai yhteisö haluaa tarjota suodatusta palvelunsa yhteydessä, esimerkiksi aikuisviihteestä suodatettua internet-liittymää, on se palveluntarjoajan ja heidän asiakkaidensa välinen asia.
1.2 Talous
1.2.1 Kaikki yritys- ja elinkeinotuet tulee lakkauttaa (maataloustuki mukaan lukien) Approval 100%
 
Kannatamme kaikkien yritystukien, myös maataloustukien, vaiheittaista lakkauttamista. Näin Suomessa tuotettaisiin vain sellaisia tuotteita, joita kuluttajat oikeasti pitävät hintansa arvoisina. Ne elintarvikkeet, jotka on järkevämpää tuottaa muualla, tuotaisiin ulkomailta. Tämä saattaisi asettaa Suomen riippuvaisemmaksi ulkomaisista elintarvikkeista, mutta mahdollisiin kriisitilanteisiin voidaan maataloustukien sijaan varautua paremmin ja tehokkaammin esimerkiksi elintarvikkeita varastoimalla.
1.2.2 Kulttuurin ja urheilun tukeminen verovaroista lopetettava Approval 100%
 
Valtion tulee leikata yritysten, kulttuurin, taiteen ja urheilun tukeminen verovaroin, koska veroilla maksetut tuet tuhoavat hiljalleen kaiken todellisen kehityksen ja luovuuden. Nyt monen taiteilijan ja urheilijan pitää tehdä ylimääräisiä pätkätöitä pystyäkseen maksamaan ankaria veroja, joilla tuetaan valtaapitävien valitsemia kollegoita. Jokaisella tulee olla oikeus käyttää ansionsa mahdollisimman suurelta osin miten parhaaksi näkee, esimerkiksi omaan taiteentekoon, taiteen ostamiseen, keräyksiin, kannatusyhdistykseen tai lasten harrastuksiin.
1.2.3 Kauppojen ja ravintoloiden aukiolorajoitukset tulee poistaa Approval 100%
1.2.4 Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa Approval 100%
1.2.5 Uhkapelimonopolit tulee purkaa Approval 100%
1.2.6 Tullit, tuontirajoitukset ja muut ulkomaankaupan esteet tulee poistaa Approval 100%
1.2.7 Elinkeinolupien tarveharkinta (taksit, apteekit) on lopetettava Approval 100%
1.2.8 Työehtosopimusten yleissitovuus tulee poistaa Approval 80%
 
Lisäksi työnantajilta on poistettava velvollisuus kerätä ammattiliittojen jäsenmaksuja.
1.2.9 Ei sukupuoli- tai mitään muitakaan kiintiöitä Approval 100%
 
Emme kannata valtion määrittämiä kiintiöitä naisille, miehille, heteroille, saamelaisille, ei-ylioppilaille, lyhytkasvuisille tai millekään muulle vastaavalle ryhmälle. Vapauttamalla kilpailua luodaan tilanne, jossa syrjintää harrastavat yritykset häviävät. Toisaalta joissain tilanteissa yrityksen tai yhteisön voi olla perusteltua valikoida jäseniään, esimerkiksi vain naisille tarkoitetun kuntosalin tulee voida valita asiakkaansa ja työntekijänsä sukupuolen perusteella.
1.2.10 Valtion ei tule taata pankkien vakautta vaan antaa niiden mennä konkurssiin jos ovat mennäkseen Approval 100%
1.2.11 Suomen ei tule tukea velkaongelmaisia valtioita vaan antaa niiden päätyä saneeraukseen jos ovat mennäkseen Approval 100%
1.2.12 Valtion tulee myydä omistusosuutensa pörssiyhtiöistä Approval 100%
1.2.13 Valtion ei tule ottaa velkaa Approval 100%
 
Valtion menot tulee kattaa täysimääräisesti verotuloilla eikä velalla. Lyhyellä aikavälillä budjettivaje tulee korjata valtion kuluja karsimalla. Pidemmällä aikavälillä budjettitasapaino saavutetaan rakenneuudistuksilla kuten perustulolla ja valtion roolia supistamalla.
1.2.14 Verovarojen käyttö kehitysyhteistyöhön on lopetettava Approval 100%
 
Kehitysyhteistyö eli verovaroista kustannettu rahallinen apu köyhille maille tulee mielestämme lopettaa, koska rahan lahjoittaminen ei saa aikaan todellista kehitystä eikä se pitkällä aikavälillä paranna kohdemaiden ihmisten elinoloja. Mielestämme paras tapa auttaa kehittyviä maita on käydä niiden kanssa mahdollisimman laaja-alaista kauppaa. Edistäisimme tätä poistamalla kaupankäynnin esteitä.
1.2.15 TV- ja radiokanavien lähetystaajuudet vuokrattava huutokaupalla eniten tarjoaville Approval 75%
1.2.16 Julkisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa otettava käyttöön lukukausimaksu Approval 100%
1.2.17 Valtion asia ei ole päättää energiantuotantoyhtiöitä, -tapoja tai -paikkakuntia Approval 100%
 
Edistyspuolue suhtautuu pohjimmiltaan neutraalisti kaikkiin energiantuotantomuotoihin, mikäli niistä ei aiheudu haittaa ulkopuolisille. Mielestämme kansalaisilla tulee olla oikeus päättää, minkälaisia energian tuotantolaitoksia Suomeen rakennetaan. Tämän valinnan tulee tapahtua kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan, ei keskusjohtoisesti tai valtion virkamiesten määräysten mukaisesti. Mielestämme valtion ei pidä valita energiatuotantoyhtiöitä, -tapoja ja paikkakuntia. Tällainen menettely tuottaa vain tehottomuutta ja korruptiota ja vaikeuttaa kuluttajien energiapäätöksiä. Vaikka valtion roolia tulee mielestämme rajoittaa, on itsestään selvää, että saastuttajan tulee korvata aiheuttamansa vahingot esimerkiksi saasteverotuksen kautta. Suurimpien riskien osalta korvauskyky pitää taata vastuuvakuutuksin tai turvallisuussäännöksin.
1.2.18 Kirkon lakisääteiset erioikeudet tulee poistaa Approval 100%
 
Edistyspuolueen kanta on, että valtion ei tule suosia tai syrjiä mitään yhdistystä tai yhteisöä. Tämän perusteella kannatamme kaikkien kirkon lakisääteisten etuoikeuksien ja velvollisuuksien vaiheittaista lakkauttamista. Vastaavasti kannatamme myös uskontokuntien itsemääräämisoikeutta, eikä valtio mielestämme saa pakottaa esimerkiksi uskonnollista yhdistystä vihkimään tai siunaamaan samaa sukupuolta olevaa paria, mikäli yhdistys ei näin halua tehdä.
1.2.19 Tallennusmedioiden hyvitysmaksusta (ent. kasettimaksu) Testolle luovuttava Approval 100%
1.2.20 Tekijänoikeuslainsäädäntö tulee purkaa Approval 100%
 
Mielestämme tekijänoikeudet ovat tekijän ja teoksen ostajan välinen sopimusasia, johon valtion ei tule puuttua. Kannatamme siis nykyisen tekijänoikeuslainsäädännön vaiheittaista purkamista. Mielestämme nykyinen tekijänoikeuslainsäädäntö haittaa kilpailua, heikentää sekä tekijöiden että kuluttajien oikeuksia ja antaa epäreilua kilpailuetua suuryrityksille.
1.2.21 Patenteista tulee luopua Approval 100%
 
Patentit hidastavat uuden teknologian kehittymistä ja uusien keksintöjen käyttöönottoa. Tehottomuuden lisäksi patenttijärjestelmä antaa epäreilua kilpailuetua suuryrityksille, koska ne pystyvät keräämään itselleen patentteja ja pärjäävät patenttiviranomaisten byrokratian kanssa pieniä ja keskisuuria yrityksiä paremmin. Edistyspuolueen kanta on, että Suomen tulisi aloittaa patenttien suoja-aikojen vaiheittainen lyhentäminen ja lopulta luopua patenteista. Uskomme, että tämä tekisi Suomesta teknologisen kehityksen johtavan maan, lisäisi innovaatioiden määrää ja – mikä tärkeintä – kasvattaisi ihmisten hyvinvointia.
1.3 Verotus
1.3.1 Verotusta tulee keventää ja yksinkertaistaa Approval 100%
1.3.2 Kaikkia tuloja verotettava samalla prosentilla Approval 100%
1.3.3 Verovähennykset tulee poistaa Approval 100%
1.3.4 Hyväntekeväisyyden tulee olla verovapaata Approval 75%
1.3.5 Arvonlisävero samansuuruiseksi kaikille Approval 100%
1.3.6 Ajoneuvovero lakkautettava Approval 100%
1.3.7 Energiaverot tulee korvata saasteveroilla Approval 80%
1.3.8 Perintövero tulee poistaa Approval 75%
1.3.9 TV-maksut poistettava, YLE maksulliseksi kanavaksi Approval 100%
1.3.10 Transaktioveroa (ns. Tobinin veroa) ei tule säätää Approval 100%
 
Tobinin vero (Tobin-vero, valuutansiirtovero) on valuutanvaihdolle ehdotettu pieni vero, jonka tarkoituksena on vähentää spekulaatiota ja kerätä pääomia. Emme kannata transaktioveroa, koska se lisäisi kansainvälisen kaupan ja investointien rahoituskustannuksia ja näin nostaisi tuotteiden ja palveluiden hintoja. Tuotteiden hintojen nousu aiheuttaisi suurimman haitan kehitysmaille ja pienituloisille länsimaalaisille.
1.4 Sosiaaliturva
1.4.1 Nykyinen sosiaaliturvaviidakko tulee korvata yksinkertaisella perustulolla Approval 50%
 
Vapaa yhteiskunta tarjoaa ihmisille taloudellisesta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta parhaat mahdollisuudet menestyä elämässä ja saavuttaa päämääränsä. Ihminen ei kuitenkaan voi aina vaikuttaa omaan menestymiseensä eivätkä kaikki voi tehdä töitä esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. Nykyisten lukuisten harkinnallisten sosiaalitukien sijaan paras ratkaisu valtion järjestämäksi sosiaaliturvaksi on ns. negatiivisen tuloveron mallin mukaisesti toteutettu perustulo. Tällainen perustulomalli on yksinkertainen ja purkaa byrokratiaa. Perustulolla valtio ei suinkaan kustanna kaikille elantoa. Perustulo kannustaa työhön ja oman talouden parantamiseen. Se purkaa nykyisen sosiaaliturvan kannustinloukot, sillä työttömänkin kannattaa perustulon lisäksi taloudellisesti aina ottaa työtä vastaan. Perustuloon tulee siirtyä vaiheittain, ja sen rinnalle voidaan jättää joitakin harkinnallisia tukia. Perustulon tulisi olla nykyisen perusturvan suuruinen.
1.4.2 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kustantaminen verovaroilla tulee lopettaa Approval 100%
1.4.3 Sosiaaliturva tulee rajata vain Suomen kansalaisille Approval 75%
1.4.4 Kodinhoidontuen tulee vastata julkisen hoidon kuluja Approval 67%
1.4.5 Lapsilisät tulee korvata ikäporrastetulla perustulolla Approval 50%
1.5 Politiikka
1.5.1 Perustuslain muutokset tulee hyväksyttää aina kansanäänestyksellä Approval 80%
1.5.2 Lakien perustuslaillisuuden arvointi annettava riippumattomalle perustuslakituomioistuimelle Approval 80%
1.5.3 Julkisin varoin tuotetun tiedon tulee olla pääsääntöisesti julkista Approval 100%
 
Verovaroin tuotetun tiedon tulee olla oletusarvoisesti julkista ja sen tulee olla vapaasti kaikkien suomalaisten käytettävissä. Tiedon salaaminen voi olla perusteltua lähinnä ihmisen yksityisyyden tai Suomen turvallisuuden suojelemiseksi. Yritysten tai yhteisöjen avoimuus on niiden oma asia. Julkisella vallalla on oikeus vaatia ihmisiltä tietoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä (esimerkiksi verotuksen toteuttamiseksi).
1.5.4 Puoluetuet tulee lakkauttaa Approval 100%
 
Edistyspuolue kannattaa kaikkien verovaroista maksettavien puoluetukien lopettamista. Mielestämme ihmisten tulee rahoittaa puolueiden toiminta vapaaehtoisesti. Tämä olisi oikeudenmukaisempaa ja antaisi puolueille taloudellisen kannustimen noudattaa kannattajiensa tahtoa.
1.5.5 Valtion ei pidä pakottaa kuntia liitoksiin Approval 100%
1.5.6 Nato-jäsenyydestä päätettävä kansanäänestyksellä Approval 100%
Created by jln Last edit: