Kyselylomake Edistypuolueen tavoitteista. Edistyspuolueen omat sivut
Questions
# Question Approval
1.1 Yksilönvapaudet
1.1.1 Asevelvollisuudesta tulee luopua Approval 80%
 
Mielestämme ketään ei saa pakottaa työhön vankilan uhalla, eikä maanpuolustus muodosta poikkeusta tähän periaatteeseen. Kannatamme maanpuolustuskoulutuksen muuttamista vapaaehtoiseksi. Uskomme, että riittävän moni nuori suorittaisi maanpuolustuskoulutuksen vapaaehtoisestikin. Lisäksi vapaaehtoisuus lisäisi koulutettavien ja kouluttajien motivaatiota ja parantaisi Suomen maanpuolustuksen uskottavuutta. Mikäli riittävän suuri osa nuorista ei suorittaisi maanpuolustuskoulutusta vapaaehtoisesti, varusmiesten päivärahoja tulisi nostaa. Nykyinen järjestelmä, jossa nuoret miehet pakotetaan asepalvelukseen, on mielestämme paitsi väärin myös tehotonta ja kallista. Vastoin yleistä harhaluuloa varusmiespalveluksen palkattomuus ei tee asevelvollisuusarmeijasta ilmaista tai edes halpaa. Ilman asevelvollisuutta nuoret voisivat hyödyntää tämän ajan töissä tai opiskelemassa, joten asevelvollisuusarmeijan hinta kätkeytyy yhteiskunnan rakenteisiin.
1.1.2 Adoptio-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pariskunnille Approval 100%
 
Kantamme on, että adoption tulisi ensisijaisesti olla aikuisten välinen sopimusasia. Lapsensa adoptoitavaksi antavalla tulee halutessaan olla mahdollisuus esimerkiksi osallistua adoptiovanhempien valintaan. Mielestämme viranomaiset eivät saa estää adoptiota, ellei lapsen etu selkeästi vaarannu. Valtion ei siis tule yleisesti kieltää adoptiota esimerkiksi samaa sukupuolta olevilta pareilta.
1.1.3 Avioliitto-oikeus myös samaa sukupuolta oleville pareille Approval 100%
1.1.4 Toisen kotimaisen kielen opiskelu on tehtävä vapaaehtoiseksi Approval 100%
1.1.5 Hedelmöityshoidot sallittava kaikille, mutta valtion ei tule korvata niitä kuin erityistapauksissa Approval 100%
 
Hedelmöityshoitojen tulee ensisijaisesti olla potilaan ja hoitoa tarjoavan tahon välinen asia. Valtion ei tule määritellä, kuka tai ketkä saavat ostaa hedelmöityshoitoja, ellei hoidon antamisesta voida osoittaa syntyvän selvää haittaa kolmannelle osapuolelle kuten lapselle. Valtion tulee osallistua hedelmöityshoitojen kustannuksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että hedelmöityshoidolla hoidetaan sairaudesta johtuvaa lapsettomuutta.
1.1.6 Aikuisella, nuhtettomalla henkilöllä oltava mahdollisuus hankkia ampuma-ase Approval 100%
1.1.7 Eutanasia on sallittava Approval 100%
 
Mielestämme täysivaltainen aikuinen omistaa itse oman kehonsa ja saa halutessaan tehdä päätöksen oman elämänsä lopettamisesta. Hänellä tulee olla vapaus pyytää apua oman elämänsä lopettamiseen, mutta ketään ei saa velvoittaa auttamaan häntä.
1.1.8 Kannabiksen käyttö tulee dekriminalisoida Approval 100%
 
Edistyspuolue ei kannata tai suosittele minkään päihteen käyttämistä, mutta mielestämme julkisen vallan tulisi keskittyä ongelmakäyttäjien hoitoon ohjaamiseen ja huumerikollisuuden torjuntaan, ei viihdekäyttäjien rankaisemiseen.
1.1.9 Maanomistajan tulee saada rakentaa vapaasti tontilleen kunhan ei aiheuta haittaa muille Approval 100%
 
Asuntojen hinnat ylittävät rakentamiskustannukset monissa kaupungeissa. Mielestämme ensisijaisena syynä tähän on rakennusoikeuden liian tiukka sääntely. Kantamme on, että maanomistajan tulee saada rakentaa tontilleen vapaasti, kunhan hän ei aiheuta kohtuutonta haittaa muille. Mikäli ihmiset haluavat varmistaa, että heidän naapuriinsa rakennetaan vain tietyntyyppisiä rakennuksia, he voivat esimerkiksi ostaa yhdessä maa-alueen ja jälleenmyydä siitä tontteja, joihin he ovat liittänet sopimuksella tietynlaisen rakennusoikeuden.
1.1.10 Netin sensurointi on lopetettava Approval 100%
 
Emme kannata minkään tiedonvälityskanavan minkäänlaista valtiollista tai julkista suodatusta tai sensurointia. Mikäli yksityinen yritys tai yhteisö haluaa tarjota suodatusta palvelunsa yhteydessä, esimerkiksi aikuisviihteestä suodatettua internet-liittymää, on se palveluntarjoajan ja heidän asiakkaidensa välinen asia.
Created by jln Last edit: