Kyselylomake Edistypuolueen tavoitteista. Edistyspuolueen omat sivut
Questions
# Question Approval
1.2 Talous
1.2.1 Kaikki yritys- ja elinkeinotuet tulee lakkauttaa (maataloustuki mukaan lukien) Approval 100%
 
Kannatamme kaikkien yritystukien, myös maataloustukien, vaiheittaista lakkauttamista. Näin Suomessa tuotettaisiin vain sellaisia tuotteita, joita kuluttajat oikeasti pitävät hintansa arvoisina. Ne elintarvikkeet, jotka on järkevämpää tuottaa muualla, tuotaisiin ulkomailta. Tämä saattaisi asettaa Suomen riippuvaisemmaksi ulkomaisista elintarvikkeista, mutta mahdollisiin kriisitilanteisiin voidaan maataloustukien sijaan varautua paremmin ja tehokkaammin esimerkiksi elintarvikkeita varastoimalla.
1.2.2 Kulttuurin ja urheilun tukeminen verovaroista lopetettava Approval 100%
 
Valtion tulee leikata yritysten, kulttuurin, taiteen ja urheilun tukeminen verovaroin, koska veroilla maksetut tuet tuhoavat hiljalleen kaiken todellisen kehityksen ja luovuuden. Nyt monen taiteilijan ja urheilijan pitää tehdä ylimääräisiä pätkätöitä pystyäkseen maksamaan ankaria veroja, joilla tuetaan valtaapitävien valitsemia kollegoita. Jokaisella tulee olla oikeus käyttää ansionsa mahdollisimman suurelta osin miten parhaaksi näkee, esimerkiksi omaan taiteentekoon, taiteen ostamiseen, keräyksiin, kannatusyhdistykseen tai lasten harrastuksiin.
1.2.3 Kauppojen ja ravintoloiden aukiolorajoitukset tulee poistaa Approval 100%
1.2.4 Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa Approval 100%
1.2.5 Uhkapelimonopolit tulee purkaa Approval 100%
1.2.6 Tullit, tuontirajoitukset ja muut ulkomaankaupan esteet tulee poistaa Approval 100%
1.2.7 Elinkeinolupien tarveharkinta (taksit, apteekit) on lopetettava Approval 100%
1.2.8 Työehtosopimusten yleissitovuus tulee poistaa Approval 80%
 
Lisäksi työnantajilta on poistettava velvollisuus kerätä ammattiliittojen jäsenmaksuja.
1.2.9 Ei sukupuoli- tai mitään muitakaan kiintiöitä Approval 100%
 
Emme kannata valtion määrittämiä kiintiöitä naisille, miehille, heteroille, saamelaisille, ei-ylioppilaille, lyhytkasvuisille tai millekään muulle vastaavalle ryhmälle. Vapauttamalla kilpailua luodaan tilanne, jossa syrjintää harrastavat yritykset häviävät. Toisaalta joissain tilanteissa yrityksen tai yhteisön voi olla perusteltua valikoida jäseniään, esimerkiksi vain naisille tarkoitetun kuntosalin tulee voida valita asiakkaansa ja työntekijänsä sukupuolen perusteella.
1.2.10 Valtion ei tule taata pankkien vakautta vaan antaa niiden mennä konkurssiin jos ovat mennäkseen Approval 100%
1.2.11 Suomen ei tule tukea velkaongelmaisia valtioita vaan antaa niiden päätyä saneeraukseen jos ovat mennäkseen Approval 100%
1.2.12 Valtion tulee myydä omistusosuutensa pörssiyhtiöistä Approval 100%
1.2.13 Valtion ei tule ottaa velkaa Approval 100%
 
Valtion menot tulee kattaa täysimääräisesti verotuloilla eikä velalla. Lyhyellä aikavälillä budjettivaje tulee korjata valtion kuluja karsimalla. Pidemmällä aikavälillä budjettitasapaino saavutetaan rakenneuudistuksilla kuten perustulolla ja valtion roolia supistamalla.
1.2.14 Verovarojen käyttö kehitysyhteistyöhön on lopetettava Approval 100%
 
Kehitysyhteistyö eli verovaroista kustannettu rahallinen apu köyhille maille tulee mielestämme lopettaa, koska rahan lahjoittaminen ei saa aikaan todellista kehitystä eikä se pitkällä aikavälillä paranna kohdemaiden ihmisten elinoloja. Mielestämme paras tapa auttaa kehittyviä maita on käydä niiden kanssa mahdollisimman laaja-alaista kauppaa. Edistäisimme tätä poistamalla kaupankäynnin esteitä.
1.2.15 TV- ja radiokanavien lähetystaajuudet vuokrattava huutokaupalla eniten tarjoaville Approval 75%
1.2.16 Julkisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa otettava käyttöön lukukausimaksu Approval 100%
1.2.17 Valtion asia ei ole päättää energiantuotantoyhtiöitä, -tapoja tai -paikkakuntia Approval 100%
 
Edistyspuolue suhtautuu pohjimmiltaan neutraalisti kaikkiin energiantuotantomuotoihin, mikäli niistä ei aiheudu haittaa ulkopuolisille. Mielestämme kansalaisilla tulee olla oikeus päättää, minkälaisia energian tuotantolaitoksia Suomeen rakennetaan. Tämän valinnan tulee tapahtua kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan, ei keskusjohtoisesti tai valtion virkamiesten määräysten mukaisesti. Mielestämme valtion ei pidä valita energiatuotantoyhtiöitä, -tapoja ja paikkakuntia. Tällainen menettely tuottaa vain tehottomuutta ja korruptiota ja vaikeuttaa kuluttajien energiapäätöksiä. Vaikka valtion roolia tulee mielestämme rajoittaa, on itsestään selvää, että saastuttajan tulee korvata aiheuttamansa vahingot esimerkiksi saasteverotuksen kautta. Suurimpien riskien osalta korvauskyky pitää taata vastuuvakuutuksin tai turvallisuussäännöksin.
1.2.18 Kirkon lakisääteiset erioikeudet tulee poistaa Approval 100%
 
Edistyspuolueen kanta on, että valtion ei tule suosia tai syrjiä mitään yhdistystä tai yhteisöä. Tämän perusteella kannatamme kaikkien kirkon lakisääteisten etuoikeuksien ja velvollisuuksien vaiheittaista lakkauttamista. Vastaavasti kannatamme myös uskontokuntien itsemääräämisoikeutta, eikä valtio mielestämme saa pakottaa esimerkiksi uskonnollista yhdistystä vihkimään tai siunaamaan samaa sukupuolta olevaa paria, mikäli yhdistys ei näin halua tehdä.
1.2.19 Tallennusmedioiden hyvitysmaksusta (ent. kasettimaksu) Testolle luovuttava Approval 100%
1.2.20 Tekijänoikeuslainsäädäntö tulee purkaa Approval 100%
 
Mielestämme tekijänoikeudet ovat tekijän ja teoksen ostajan välinen sopimusasia, johon valtion ei tule puuttua. Kannatamme siis nykyisen tekijänoikeuslainsäädännön vaiheittaista purkamista. Mielestämme nykyinen tekijänoikeuslainsäädäntö haittaa kilpailua, heikentää sekä tekijöiden että kuluttajien oikeuksia ja antaa epäreilua kilpailuetua suuryrityksille.
1.2.21 Patenteista tulee luopua Approval 100%
 
Patentit hidastavat uuden teknologian kehittymistä ja uusien keksintöjen käyttöönottoa. Tehottomuuden lisäksi patenttijärjestelmä antaa epäreilua kilpailuetua suuryrityksille, koska ne pystyvät keräämään itselleen patentteja ja pärjäävät patenttiviranomaisten byrokratian kanssa pieniä ja keskisuuria yrityksiä paremmin. Edistyspuolueen kanta on, että Suomen tulisi aloittaa patenttien suoja-aikojen vaiheittainen lyhentäminen ja lopulta luopua patenteista. Uskomme, että tämä tekisi Suomesta teknologisen kehityksen johtavan maan, lisäisi innovaatioiden määrää ja – mikä tärkeintä – kasvattaisi ihmisten hyvinvointia.
Created by jln Last edit: