Questions
# Question Approval
2.1 Edistyspuoleelle tulisi hyväksyä oheinen varjobudjetti Approval 50%
 
Varjobudjetti täällä
1.1 Lisäys: Kannatus Nato-jäsenyydelle Approval 67%
 
Nato-jäsenyys. Edistyspuolue kannattaa Suomen liittymistä puolustusliitto Naton jäseneksi. Jäsenyyden arvioidut vuotuiset kustannukset ovat pienet suhteessa jäsenyyden kansallista turvallisuutta parantavaan vaikutukseen.
1.2 Lisäys: Ruotsin kieleltä pois virallisen kielen asema Approval 33%
 
Kaksikielisyys ja pakkoruotsi. Ruotsinkieleltä tulisi poistaa toisen virallisen kielen asema, sillä Suomessa on vain vähän sellaisia kansalaisia, jotka osaavat puhua ruotsia, mutta eivät suomea. Myös koulujen pakollinen ruotsin opetus tulisi lakkauttaa. Kaksikielisyydestä ja pakkoruotsista luopuminen säästäisi rahaa ja lisäisi kansalaisten valinnanvapautta.
1.3 Lisäys: Steriloimisen alaikärajan laskeminen Approval 100%
 
“Steriloiminen. Edistyspuolue kannattaa vapaaehtoisen steriloimisten alaikärajan laskemista nykyisestä kolmestakymmenestä esimerkiksi kahteenkymmeneenviiteen vuoteen. Vastustamme sukupuoltaan korjaavien pakkosteriloimista. Suvunjatkamiskyvyn poistamisen ei tule olla ehto sukupuoltaan korjanneen uuden sukupuolen viralliselle vahvistamiselle.”
1.6 Muutos: Alkoholiverotus Approval 100%
 
Uusi muotoilu: "Alkoholiverotus. Alkoholivero on perusteltu vain terveysvakuutusmaksuna valtiolle. Jos ihmisten vastuuta terveydestään lisätään esimerkiksi bonusvakuutuksin, alkoholiveroa tulee keventää samassa suhteessa. Mielestämme on tärkeää korostaa, että valtion tehtävä ei ole ohjata ihmisten elintapoja. Aikuisella ihmisellä tulee olla vapaus valita, nauttiiko hän alkoholia, eikä valtion tule yrittää painostaa häntä suuntaan tai toiseen."
1.7 Muutos: Arvonlisävero Approval 100%
 
Uusi muotoilu:"Arvonlisävero. Mielestämme arvonlisäverotusta tulee yksinkertaistaa ja laskea. Verotuksessa tulee siirtyä vaiheittain yhtenäiseen arvonlisäverokantaan."
1.5 Muutos: Autoilu Approval 100%
 
Uusi muotoilu: "Autoilu. Kannatamme ajoneuvoveron lakkauttamista. Autoverotus pitää yllä keinotekoisen vanhaa autokantaa, mikä heikentää liikenneturvallisuutta ja kuormittaa ympäristöä. Autoilun ulkoishaitat kannattaisi veloittaa autoilijoilta polttoaineveron ja tienkäyttömaksujen muodossa. Polttoaineveroon ja tienkäyttömaksuihin hinnoiteltaisiin mukaan ajoneuvojen aiheuttamat ruuhka-, pakokaasu- ja meluhaitat, sekä niiden aiheuttamien vaaratilanteiden haitan arvo. Koska haitat ovat suurempia asutuskeskusten lähellä ajettaessa, on tienkäyttömaksujen periminen perusteltua, sillä pelkällä polttoaineen verotuksella ei saada kohdistettua haittoja tarkasti, vaan lähinnä haja-asutusalueilla ajavat maksaisivat tällöin kohtuuttoman suurta haittaveroa polttoaineidensa hinnoissa. Tienkäyttömaksujärjestelmä tulee toteuttaa vain mikäli toteutustapa ei loukkaa kansalaisten yksityisyydensuojaa, ja mikäli maksujen keräämiskustannukset ovat kohtuulliset suhteessa veron tuottoon."
1.4 Muutos: Maanomistusvero Approval 50%
 
Uusi muotoilu: "Maanomistusvero. Kannatamme rakennuksiin kohdistuvan kiinteistöveron korvaamista maapohjan kehittämättömään arvoon perustuvalla maanomistusverolla. Tämän jälkeen voidaan verotusta siirtää työn ja kaupankäynnin verottamisesta maan verottamiseen. Maanomistuksen verottaminen on työn verottamista vähemmän haitallista, sillä työn verottaminen vähentää työn tekemistä. Maanomistusvero sen sijaan ei vähennä maanomistusta, vaan jokainen maa-alue on kuitenkin aina jonkun omistama. Maanomistusveron kiertäminen on käytännössä mahdotonta, joten myös valvontaan vaadittavan byrokratian määrä on hyvin pieni. Vero ei vaadi tulojen tai omaisuuden seurantaa tai yrityskirjanpidon läpikäyntiä, riittää kun tiedetään kunkin maa-alueen omistaja ja verotusarvo."
1.8 Muutos: Sosiaaliturvatili Approval 50%
 
Uusi muotoilu:"Sosiaaliturvatili. Suomalaisten sosiaaliturva tulisi järjestää sosiaaliturvatilin avulla. Mikäli kansalainen jää työttömäksi tai tarvitsee rahaa terveydenhoitokuluihinsa, voi hän saada rahaa näihin kuluihin omalta sosiaaliturvatililtään. Tili toimii myös eläkesäästötilinä eli sinne kertyneet säästöt määräävät eläkkeelle jäävän eläkkeen suuruuden. Mikäli tilillä ei ole rahaa, myönnetään tilinhaltijalle lainamuotoista sosiaaliturvaa, jonka seurauksena tilille kertyy miinussaldoa. Miinussaldo tulee maksaa takaisin, jos tilinhaltija todetaan myöhemmin maksukykyiseksi. Sosiaaliturvatili kannustaa kansalaisia pitämään omat työttömyyden ja terveydenhoidon kulunsa pieninä, sillä näihin kuluihin käytetyt rahat pienentävät eläkettä."
1.9 Poisto: Poistetaan perustulon kannatus Approval 33%
 
Perustulo. Edistyspuolue on luopunut perustuloa puoltavasta kannasta vuoden 2014 puoluekokouksessaan, ja kannattaa sosiaaliturvan järjestämistä sosiaaliturvatilin avulla.

- Ansiosidonnainen työttömyysturva. Kannatamme verovaroin kustannetun ansiosidonnaisen työttömyysturvan vaiheittaista lopettamista. Mielestämme ansiosidonnaista työttömyysturvaa haluavien tulee hankkia tämä vakuutus esimerkiksi liittymällä työttömyyskassaan tai hankkimalla muu yksityinen työttömyysvakuutus.
- Työttömyys. Tekemätöntä työtä on loputtomasti, eikä työ lopu teknologisen kehityksen myötä, koska ihmisten tarpeet muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Jotta mahdollisimman moneen tehtävään kannattaisi palkata tekijä ja jotta näitä töitä kannattaisi ottaa vastaan, on mielestämme ensisijaisen tärkeää keventää ja yksinkertaistaa verotusta, kehittää sosiaaliturvaa nykyistä kannustavammaksi sosiaaliturvatilin avullla, ja vähentää työllistämistä vaikeuttavia lakeja.
- Vanhustenhuolto. Mielestämme yhteiskunnan on huolehdittava vanhuksista niin, että jokainen voi elää ihmisarvoista elämää. Eläkkeelle jäävän eläke määräytyisi sosiaaliturvatilille kertyneiden säästöjen perusteella. Mikäli sosiaaliturvatilillä ei ole säästöjä, tulee eläköityvälle kuitenkin turvata välttämätön toimeentulo.”

Poistettavat kannat:
- Lapsilisät-kanta
- Opintotuki-kanta
- Progressiivinen verotus -kanta
- Sosiaaliturva-kanta
- Toimeentulotuki-kanta
- Työttömyysturva-kanta

Lisäksi puolueen yleisohjelmasta poistetaan kappale “Kannustavaan perustuloon”.
Created by jln Last edit: