Kokoomusnuoret
Questions
# Question Approval
1 Tavoiteohjelma 2014
 
1.1 Talouspolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii että:
1.1.1 Julkisen talouden alijäämää paikataan pääasiassa menoleikkauksin. Approval -%
1.1.2 Valtion budjettien alijäämäisyydestä tulee luopua velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi. Approval -%
1.1.3 Ansiotulo-­‐ ja pääomaverotuksen progressiosta luovutaan ja siirrytään tulojen suhteelliseen verotukseen. Approval -%
1.1.4 Nykymuotoisesta kehitysavusta luovutaan. Approval -%
1.1.5 Euroopan unionin verotusoikeutta ei oteta käyttöön ja euromaiden tukemisesta pidättäydytään jatkossa. Approval -%
1.1.6 Arvonlisäverotuksessa on siirryttävä yhteen verokantaan. Approval -%
1.1.7 Veropohjaa on laajennettava ja yhtenäistettävä, kuitenkin siten, että yleinen veroaste laskee. Approval -%
1.1.8 Hallitus laatii ohjelman ei-strategisten valtionyhtiöiden yksityistämiseksi. Approval -%
1.1.9 Kaikkien osinkojen verotuksessa tulee siirtyä tasaveroon. Approval -%
1.1.10 Finanssisääntelyä tulee keventää investointien houkuttelemiseksi Suomeen. Approval -%
1.1.11 Perintöverotuksesta luovutaan kokonaan asteittain. Approval -%
1.1.12 Vero-­, maahanmuutto-­ ja sosiaaliturvajärjestelmiä kehitetään siten, että ne kannustavat työperäiseen maahanmuuttoon. Approval -%
1.2 Työ- ja elinkeinopolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.2.1 Työehtosopimusten yleissitovuudesta on luovuttava. Approval -%
1.2.2 Työuria pidennetään systemaattisesti koulutusaikoja lyhentämällä ja eläkkeelle siirtymistä myöhentämällä. Approval -%
1.2.3 Työllistämisen kustannuksia madalletaan yrityksen velvoitteena olevan eläkemaksuosuuden pienentämisellä ja sen rinnalle kehitettävillä eläkerahastopohjaisilla ratkaisuilla. Approval -%
1.2.4 Työttömyysturvan byrokratiaa on vähennettävä. Approval -%
1.2.5 Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasaisesti molempien vanhempien työnantajien kesken, ja tätä varten on perustettava rahasto. Approval -%
1.2.6 Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus poistetaan. Approval -%
1.2.7 Lakko ei saa vaikuttaa liittoon kuulumattomien palkanmaksuun. Approval -%
1.2.8 Laittomien lakkojen järjestämisestä langetettavien sakkojen rinnalle säädetään sanktioksi myös vahingonkorvausvelvollisuus yritykselle aiheutetun tappion perusteella. Approval -%
1.2.9 Oppisopimuskoulusta lisätään kehittämällä oppisopimuskoulutuksen kannusteita työnantajille. Approval -%
1.2.10 Valtion ja kuntien monopoleja puretaan ja niiden toimialoja vapautetaan kilpailulle. Approval -%
1.2.11 Yhteisöverotuksessa siirrytään verottamaan ainoastaan yrityksistä nostettavaa voittoa. Approval -%
1.2.12 Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista tulee lyhentää 90 päivään. Approval -%
1.2.13 Työntekijän ensimmäinen sairauspoissaolopäivä tehdään palkattomaksi. Approval -%
1.2.14 Kaupan keskittymistä puretaan ja ehkäistään vähentämällä turhaa sääntelyä, esimerkiksi vapauttamalla kauppojen aukioloaikoja säätelevä liikeaikalaki. Approval -%
1.3 Sosiaali- ja terveyspolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.3.1 Perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu voidaan yhdistää maakuntien tasolle, mutta vaativa erikoissairaanhoito keskitetään yliopistollisiin keskussairaaloihin. Approval -%
1.3.2 Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon poistetaan siinä tapauksessa, että toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Approval -%
1.3.3 Kunnallisia päivähoitomaksuja kehitettävä porrastamalla maksu todellisiin hoitotunteihin perustuvaksi. Approval -%
1.3.4 Sosiaalimenojen osuutta pyritään laskemaan erityisesti passiivisia sosiaalietuuksia karsimalla. Approval -%
1.3.5 Julkisten terveyspalvelujen kohdalla maksullisten palveluiden osuutta on lisättävä. Approval -%
1.3.6 Omaishoidontuen taso tulee olla jatkossakin sellainen että omaishoitaminen kotona on mahdollista ja omaishoitajien kunnosta tulee huolehtia mahdollistamalla heidän lakisääteiset vapaapäivänsä paremmin Approval -%
1.3.7 Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittämistä jatketaan, jotta palveluita voidaan tarjota entistä enemmän yhden luukun periaatteella. Approval -%
1.3.8 Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluja karsitaan tarjoamalla palveluita entistä enemmän verkossa. Approval -%
1.3.9 Vaihtoehtoisia palvelumuotoja kehitetään, ja kunnissa otetaan käyttöön esimerkiksi terveyskioskeja ja -busseja. Approval -%
1.3.10 Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen panostetaan tarjoamalla terveyttä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluita, ja nopeuttamalla esimerkiksi kuntoutukseen pääsyä. Approval -%
1.3.11 Mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi lasten ja nuorten psykososiaalisiin ongelmiin, kuten koulukiusaamisen ehkäisyyn, tulee panostaa. Approval -%
1.3.12 Päihdehuollon palveluita tulee keskittää ja karsia, ja päihdeongelmaisten sosiaalietuuksia ei tule maksaa käteisellä, vaan esimerkiksi ruokakupongeilla. Approval -%
1.3.13 Kolmannen sektorin palveluiden käyttämistä osana palveluverkkoa tulee lisätä, ja vapaaehtoistyön malleja tulee kehittää. Approval -%
1.3.14 Perusterveydenhuollon sairaansijoja tulee suositusten mukaisesti vähentää, ja palvelurakenteiden välisiä esteitä tulee purkaa jonojen poistamiseksi. Approval -%
1.3.15 Eutanasia laillistettava Suomessa. Approval -%
1.4 Koulutuspolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.4.1 Perusopetuksessa tuetaan tasoryhmien muodostumista nykyistä tehokkaammin. Approval -%
1.4.2 Perusopetuksessa erityisoppilaiden sijoittamista yleisopetuksen luokkiin tulee vähentää. Approval -%
1.4.3 Perusopetuksen tuntijakouudistus tulee ottaa uudelleen valmisteltavaksi, jotta opetus vastaisi paremmin nyky-yhteiskunnan tarpeita. Approval -%
1.4.4 Jokaisen on opiskeltava äidinkielensä lisäksi kahta vapaavalintaista vierasta kieltä. Approval -%
1.4.5 Maahanmuuttajien kotouttamisessa tulee panostaa suomen kielen opetukseen ja luopua vaatimuksesta toteuttaa maahanmuuttajille oman uskonnon opetusta. Approval -%
1.4.6 Yksityisten perus- ja toisen asteen koulujen toimilupien saamista tulee helpottaa. Approval -%
1.4.7 Julkisissa perus- ja toisen asteen kouluissa määrärahat tulee antaa suoraan kouluille käytettäväksi, jotta ne voidaan käyttää koulun ja opiskelijoiden tarpeet paremmin huomioiden. Approval -%
1.4.8 Lukiota kehitetään vastaamaan entistä paremmin korkeakoulutuksen tarpeita. Approval -%
1.4.9 Toisen asteen kouluja ei tule rahoituksella tasapäistää, vaan koulujen rahoituksen tulee perustua jatkossa entistä enemmän laatuun ja tuloksellisuuteen. Approval -%
1.4.10 Lukiota ja ammattikoulua tulee kehittää jatkossakin erillisinä koulutusmuotoina. Approval -%
1.4.11 Toisen asteen koulujen ja korkeakoulujen yhteistyötä on lisättävä. Approval -%
1.4.12 Korkeakoulujen koulutusvientiä tulee lisätä ja kehittää. Approval -%
1.4.13 EU ja ETA-­‐alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille tulee määrätä lukukausimaksut, jotka opiskelija voi myöhemmin vähentää verotuksessa, mikäli jää Suomeen työskentelemään. Approval -%
1.4.14 Korkeakouluja kannustetaan hankkimaan enemmän yksityistä rahoitusta. Approval -%
1.4.15 Korkeakoulujen julkisen rahoituksen tulee perustua entistä enemmän tuloksellisuuteen sekä koulusta valmistuvien määriin. Approval -%
1.4.16 Alemmasta korkeakoulututkinnosta tulee tehdä korkeakoulujen perustutkinto ja asettaa se pätevyysvaatimukseksi viroissa joissa ei oikeasti tarvita ylemmän tutkinnon tasoista osaamista. Approval -%
1.4.17 Useamman kuin yhden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen tulee tehdä maksulliseksi. Approval -%
1.4.18 Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä tulee luopua ja pakkojäsenyyttä ei tule laajentaa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin. Approval -%
1.4.19 Yliopistoihin tulee järjestää koulutusohjelmakohtaiset pääsykokeet jotka oikeuttavat pyrkimään samalla pääsykokeella saman sisältöisiin koulutusohjelmiin eri yliopistoissa. Approval -%
1.4.20 Korkeakouluihin kiintiöistä ensimmäistä kertaa hakeville tulee luopua. Approval -%
1.4.21 Ammattikorkeakouluopetusta tulee keskittää laajempiin yksiköihin lukuisien sivutoimipisteiden sijaan. Approval -%
1.4.22 Siirtymisille korkeakoulujen sisällä ja niiden välillä tulee asettaa valtakunnalliset standardit. Approval -%
1.4.23 Opintotukea rajoittavat tulorajat tulee poistaa. Opintotuki tulee jatkossa määräytyä opintosuoritusten mukaisesti. Approval -%
1.5 Kuntapolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.5.1 Kuntasektorin velkaantumisen taittaminen on aloitettava välittömästi. Approval -%
1.5.2 Verotusoikeuden painopistettä siirretään valtiolta kunnille. Approval -%
1.5.3 Kunnallisten palveluiden rahoitusperiaate kirjataan perustuslakiin. Approval -%
1.5.4 Kuntien lakisääteisiä tehtäviä karsittava määrällisesti. Approval -%
1.5.5 Kuntien palvelurakenteita uudistettava palvelusetelein sekä palvelumaksuin. Approval -%
1.5.6 Kuntaliitosten yhteyteen säädetystä erityisestä viiden vuoden irtisanomisajasta luovutaan. Approval -%
1.5.7 Kuntaliitosselvitykset perustetaan tutkimustietoon ja niillä tavoitellaan tehokkuutta ja kilpailukykyä. Kunnan koko ei ole itseisarvo. Approval -%
1.5.8 Kuntien perustuslaillista itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa jatkossakin. Approval -%
1.5.9 Vapaakuntakokeilu tulee viedä käytäntöön. Approval -%
1.5.10 Julkiset kuntien ranking-listat otettava käyttöön. Approval -%
1.5.11 Kuntalaisaloitteiden käsittelyajat on saatava kuriin. Approval -%
1.5.12 Ruotsin mallin mukainen palvelualoite on otettava käyttöön. Approval -%
1.5.13 Kuntien väliselle kilpailulle asukkaista ja elinkeinoista ei tule luoda keinotekoisia esteitä. Approval -%
1.5.14 Kuntapolitiikan demokratiaa halventavista sukupuolikiintiöistä luovutaan. Approval -%
1.5.15 Kuntayhtymät on saatettava paremmin omistajakuntien ohjauksen alaisuuteen. Approval -%
1.5.16 Kuntien hankinta- ja kilpailuttamisosaamista on nostettava esimerkiksi it-hankkeiden osalta. Approval -%
1.5.17 Kuntien on selvitettävä ja avattava julkisiksi tuottamiensa palveluiden yksikköhinnat. Approval -%
1.5.18 Hinta lisätään palvelusta omavastuuosuuden maksavan kuntalaisen saamaan kuittiin, jotta kuntalainen näkee palvelun todellisen vertailukelpoisen hinnan. Approval -%
1.6 Maa- ja metsätalouspolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.6.1 Maatalouden kilpailukykyä parannetaan aloittamalla peltorakenneuudistus, jolla kasvatetaan keskimääräisten peltolohkojen pinta-­‐alaa. Approval -%
1.6.2 EU:n maataloustuet muutetaan maakohtaisesti ostovoimakorjatuksi tasatueksi. Approval -%
1.6.3 Kaikilla maatalouspolitiikan ratkaisuilla pyritään vähentämään tukiriippuvuutta. Approval -%
1.6.4 Valtion on päätöksillään edistettävä kilpailua alkutuotannon, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan kesken. Approval -%
1.6.5 Maatalouden suorien investointitukien sijaan myönnetään investoinneille korkotukea. Approval -%
1.6.6 Tuontielintarvikkeilta vaaditaan samoja hygienia-, ympäristö- ja tuotantoeläimen hyvinvointistandardeja kuin kotimaiselta ruoalta. Approval -%
1.6.7 Pienpanimo- ja tilaviinituotteiden kuluttajamyyntiä koskevaa sääntelyä on vapautettava. Approval -%
1.6.8 Valtion omistamilta mailta on tarjottava lisää alueita metsästyskäyttöön. Approval -%
1.6.9 Jokamiehenoikeuksia ei rajoiteta kaupallisen marjanpoiminnan osalta. Approval -%
1.6.10 Turkisalan elinkeinotoiminnan harjoittaminen on turvattava jatkossakin. Approval -%
1.6.11 Alle 25-vuotiaat vapautetaan valtion kalastusmaksuista. Approval -%
1.6.12 Luomutuotanto tulee mahdollistaa samalla tilalla kasvi-, eläin- ja peltokohtaisesti. Approval -%
1.6.13 Elintarvikkeiden oleellisimpien ainesosien alkuperä on merkittävä pakkauksiin. Approval -%
1.6.14 Veden käyttöä tehostetaan maataloudessa Euroopan alueella. Approval -%
1.6.15 Ruoan tuontitullit poistetaan asteittain Euroopan Unionin tasolla. Approval -%
1.7 Ulko- ja eurooppapolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.7.1 Euroopan unionin liittovaltiokehitys on pysäytettävä. Approval -%
1.7.2 Euroopan unionin tulleja on purettava vapaakaupan edistämiseksi. Approval -%
1.7.3 Pohjoismaista yhteistyötä lujitetaan entisestään, varsinkin puolustusasioissa. Approval -%
1.7.4 Euroopan unionin perussopimusten rikkominen tulee sanktioida. Approval -%
1.7.5 Unionin tulee keventää säädösviidakkoaan. Approval -%
1.7.6 Euroopan unionin puolustusyhteistyötä tulee lujittaa. Approval -%
1.7.7 Nuorisotakuuta ei tule laajentaa eurooppalaiseksi hankkeeksi. Approval -%
1.7.8 Sisäpoliittinen valta ei saa perussopimusten vastaisesti siirtyä unionin päätöksentekoelimiin. Approval -%
1.7.9 Suomen tulee olla äänekkäästi mukana edistämässä kansainvälistä vapaakauppaa kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, koska markkinatalous on Suomen lisäksi kaikkien muidenkin edun mukaista. Approval -%
1.8 Oikeus- ja turvallisuuspolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.8.1 Pohjois-Atlantin liiton (NATO) jäsenyyttä on haettava välittömästi. Approval -%
1.8.2 Suomen puolustusvoimien tulevaisuus ja rahoitus on turvattava vuoden 2015 jälkeenkin. Uusiin nykyisen vaalikauden kaltaisiin "puolustusvoimauudistuksiin" ei ole maanpuolustuksella enää varaa. Approval -%
1.8.3 Puolustuspolitiikassa tulee ottaa huomioon lähialueiden kehitys. Puolustusvoimat ovat muutakin kuin kriisinhallintaa varten. Approval -%
1.8.4 Kyberturvallisuutta edistetään lisäämällä tietoturvakoulutusta ja kehittämällä kyberpuolustusta. Approval -%
1.8.5 Terroristien koulutusleireille ja toimintaan osallistuminen on kiellettävä. Approval -%
1.8.6 Väkivalta-, seksuaali- ja omaisuusrikoksista annettavien vankeustuomioiden vähimmäisarajoja on nostettava. Suomessa tuomitaan liikaa vankeusajan marginaalin minimin mukaan. Approval -%
1.8.7 Ehdollisten vankeustuomioiden määrää väkivalta-, seksuaali- ja omaisuusrikoksista vähennettävä. Approval -%
1.8.8 Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen lopetettava. Approval -%
1.8.9 Lautamiesjärjestelmä lakkautettava. Approval -%
1.8.10 Kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisoiva lakipykälä poistettava. Uhrittomia ajatusrikoksia ei tule olla. Approval -%
1.8.11 Vähemmistövaltuutetun virka poistettava. Approval -%
1.8.12 Ulkomaalaiset rikoksentekijät karkotettava välittömästi pois maasta. Approval -%
1.8.13 Sakkojen muuntorangaistus vankeudeksi palautettava. Approval -%
1.8.14 Törkeiden rikosten valmistelu kriminalisoitava. Approval -%
1.8.15 Suomeen tulee perustaa poliitikoista riippumaton perustuslakituomioistuin, joka käsittelee esimerkiksi ministerien mahdolliset väärinmenettelyt eduskunnan perustuslakivaliokunnan sijaan. Approval -%
1.8.16 Paljousalennukset pois rangaistuksista. Yhdellä vankeustuomiolla ei tule sovittaa muita mahdollisesti langetettuja vankeustuomioita. Approval -%
1.8.17 Elinkautisesta armahtamista voi hakea vasta 25 istutun vankilavuoden jälkeen. Approval -%
1.8.18 Suomen tulee irtisanoutua Ottawan sopimuksesta. Approval -%
1.9 Energia- ja ympäristöpolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.9.1 Suomen ja Euroopan unionin energiaomavaraisuutta tulee kehittää ja lisätä. Approval -%
1.9.2 Kansalliset energiantuotannon tuet tulee asteittain poistaa ja mahdolliset tukitoimet kohdistaa investointeihin ja tuotekehitykseen. Approval -%
1.9.3 EU:n päästökauppaa tulee maantieteellisesti laajentaa ja sen pyrkimyksiä yksinkertaistaa. Approval -%
1.9.4 EU:n päästötavoitteita tulee kohdentaa maille, joiden päästötaso on korkein. Approval -%
1.9.5 Eurooppalaista energiaturvallisuutta ja -kestävyyttä kehitetään useampia Euroopan ulkopuolisia energialinjoja hyödyntämällä sekä omavaraisuutta lisäämällä. Approval -%
1.9.6 Windfall-vero tulee torpata. Approval -%
1.9.7 Ydinvoimalupapäätökset siirretään työ- ja elinkeinoministeriölle ja kaikki turvallisuus- ym. määräykset täyttävät hakemukset hyväksytään. Approval -%
1.9.8 Jätteenpolttoa tulee lisätä, sillä kaatopaikat aiheuttavat enemmän päästöjä ja pilaavat maaperää. Approval -%
1.9.9 Rakennusvalvonnan määräystulkintojen tulee olla kunnittain yhteneviä. Approval -%
1.9.10 Asuntojen pinta-alavaatimuksista tulee siirtyä markkinatarvepohjaiseen jakaumaan, jotta suurille kaupunkiseuduille saadaan lisää pienten asuntojen tuotantoa. Approval -%
1.9.11 Kaavavalituksia tulee suitsia rajaamalla valitusoikeutta vain suunnitteluvaiheessa kirjallisen muistutuksen tehneille ja asettamalla valitusmaksu, joka palautetaan valituksen ollessa aiheellinen. Approval -%
1.9.12 Kuntien vanhentuneita yleiskaavoja tulee päivittää ja uusissa asemakaavoissa tulee välttää liiallista sääntelyä esimerkiksi rakenneratkaisuiden suhteen. Approval -%
1.9.13 Rakennusten pakollisista energiatodistuksista luovutaan. Approval -%
1.10 Liikenne- ja viestintäpolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.10.1 Taksi- rautatie- ja linja-autoliikenne vapautetaan kilpailulle. Approval -%
1.10.2 Autovero poistetaan kokonaan uusilta autoilta. Approval -%
1.10.3 Autoilijoilta perittäviä maksuja ja veroja vähennettävä. Approval -%
1.10.4 Perusväylänpidon resursseja tulee korottaa, jotta liikenneverkkomme ei pääse rapautumaan. Approval -%
1.10.5 Liikenneväyliä koskevan päätöksenteon tulee perustua kokonaishyötyyn, ei aluepolitiikkaan. Approval -%
1.10.6 Tilaajasektorin asiantuntemusta tulee kehittää urakoitten sujuvoittamiseksi. Approval -%
1.10.7 Suomi alkaa suunnitella yhteistyössä muiden maiden kanssa raideyhteyttä Jäämerelle. Approval -%
1.10.8 Autokoulu muutetaan yksivaiheiseksi ja sen kasvatettua pakollista opetusmäärää leikataan. Liikenneturvallisuus taataan säätämällä ajokortin suorittamiseen liittyvien kokeiden vaikeustaso riittäväksi. Approval -%
1.10.9 Yleisradio pilkotaan osiin ja yksityistetään ja tärkeät julkisen palvelun toiminnot kuten hätätiedotteet ostetaan budjettivaroin. Approval -%
1.10.10 Viranomaisasiointi mahdollistetaan Internetissä kaikissa niissä asioissa, joissa fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä. Approval -%
1.10.11 Kaikenlainen Internetin sensurointi on lopetettava. Approval -%
1.10.12 Sananvapaus ja yksityisyyden suoja turvataan lainsäädännöllä myös tietoverkoissa. Approval -%
1.10.13 Henkilöiden liikkeiden seurantaan suunnattua satelliittipaikannusjärjestelmää ei oteta käyttöön. Approval -%
1.10.14 Moottoripyörille ei lisätä katsastusvelvollisuutta. Approval -%
1.10.15 Promillerajaa ei tule alentaa maantie-, eikä vesiliikenteessä. Approval -%
1.10.16 Rangaistuksia törkeistä rattijuopumuksista tulee koventaa, esimerkiksi tuomitsemalla rikoksentekoväline, eli ajoneuvo, tai sen arvo valtiolle. Approval -%
1.10.17 Suomessa ei oteta käyttöön autoilijoiden ruuhkamaksuja. Approval -%
1.10.18 Käyttövoimavero poistetaan. Approval -%
1.10.19 Mopojen nopeusrajoitusta nostetaan 60:een kilometriin tunnissa. Approval -%
1.10.20 Talvirengaspakko poistettava. Approval -%
1.10.21 Tekijänoikeuslakia uudistettava vastaamaan kansalaisten oikeustajua. Approval -%
1.10.22 Kuorma-­autokorttien ikärajat on palautettava kahdeksaantoista vuoteen ja ammattipätevyyden vaatimuksia on madallettava. Approval -%
Created by jln Last edit: