Kokoomusnuoret
Questions
# Question Approval
1.4 Koulutuspolitiikka. Kokoomusnuoret vaatii, että:
1.4.1 Perusopetuksessa tuetaan tasoryhmien muodostumista nykyistä tehokkaammin. Approval -%
1.4.2 Perusopetuksessa erityisoppilaiden sijoittamista yleisopetuksen luokkiin tulee vähentää. Approval -%
1.4.3 Perusopetuksen tuntijakouudistus tulee ottaa uudelleen valmisteltavaksi, jotta opetus vastaisi paremmin nyky-yhteiskunnan tarpeita. Approval -%
1.4.4 Jokaisen on opiskeltava äidinkielensä lisäksi kahta vapaavalintaista vierasta kieltä. Approval -%
1.4.5 Maahanmuuttajien kotouttamisessa tulee panostaa suomen kielen opetukseen ja luopua vaatimuksesta toteuttaa maahanmuuttajille oman uskonnon opetusta. Approval -%
1.4.6 Yksityisten perus- ja toisen asteen koulujen toimilupien saamista tulee helpottaa. Approval -%
1.4.7 Julkisissa perus- ja toisen asteen kouluissa määrärahat tulee antaa suoraan kouluille käytettäväksi, jotta ne voidaan käyttää koulun ja opiskelijoiden tarpeet paremmin huomioiden. Approval -%
1.4.8 Lukiota kehitetään vastaamaan entistä paremmin korkeakoulutuksen tarpeita. Approval -%
1.4.9 Toisen asteen kouluja ei tule rahoituksella tasapäistää, vaan koulujen rahoituksen tulee perustua jatkossa entistä enemmän laatuun ja tuloksellisuuteen. Approval -%
1.4.10 Lukiota ja ammattikoulua tulee kehittää jatkossakin erillisinä koulutusmuotoina. Approval -%
1.4.11 Toisen asteen koulujen ja korkeakoulujen yhteistyötä on lisättävä. Approval -%
1.4.12 Korkeakoulujen koulutusvientiä tulee lisätä ja kehittää. Approval -%
1.4.13 EU ja ETA-­‐alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille tulee määrätä lukukausimaksut, jotka opiskelija voi myöhemmin vähentää verotuksessa, mikäli jää Suomeen työskentelemään. Approval -%
1.4.14 Korkeakouluja kannustetaan hankkimaan enemmän yksityistä rahoitusta. Approval -%
1.4.15 Korkeakoulujen julkisen rahoituksen tulee perustua entistä enemmän tuloksellisuuteen sekä koulusta valmistuvien määriin. Approval -%
1.4.16 Alemmasta korkeakoulututkinnosta tulee tehdä korkeakoulujen perustutkinto ja asettaa se pätevyysvaatimukseksi viroissa joissa ei oikeasti tarvita ylemmän tutkinnon tasoista osaamista. Approval -%
1.4.17 Useamman kuin yhden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen tulee tehdä maksulliseksi. Approval -%
1.4.18 Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä tulee luopua ja pakkojäsenyyttä ei tule laajentaa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin. Approval -%
1.4.19 Yliopistoihin tulee järjestää koulutusohjelmakohtaiset pääsykokeet jotka oikeuttavat pyrkimään samalla pääsykokeella saman sisältöisiin koulutusohjelmiin eri yliopistoissa. Approval -%
1.4.20 Korkeakouluihin kiintiöistä ensimmäistä kertaa hakeville tulee luopua. Approval -%
1.4.21 Ammattikorkeakouluopetusta tulee keskittää laajempiin yksiköihin lukuisien sivutoimipisteiden sijaan. Approval -%
1.4.22 Siirtymisille korkeakoulujen sisällä ja niiden välillä tulee asettaa valtakunnalliset standardit. Approval -%
1.4.23 Opintotukea rajoittavat tulorajat tulee poistaa. Opintotuki tulee jatkossa määräytyä opintosuoritusten mukaisesti. Approval -%
Created by jln Last edit: