Tänne voi lisätä formaalit, äänestysvalmiit muutosehdotukset puolueen ohjelmiin, jotta niistä voidaan äänestää kun ohjelmia seuraavan kerran muutetaan. "Äänestysvalmis" tarkoittaa sitä, että ehdotuksessa on jo valmiiksi mietitty: Lisää ehdotus halutun ohjelman ja otsikon alle muodossa:
rivinro, lisäys/muutos/poisto, ehdottaja (jos joku muu kuin se joka kirjaa sen tänne)

Jos pystyt tiivistämään muutoksen sisällön lyhyellä yhden rivin lauseella, lisää sekin titleen, muussa tapauksessa anna olla. (Rivinumeroita ei vielä ole tiedossa joten ne voi unohtaa tässä vaiheessa ja lisätä myöhemmin.)

Kommenttikenttään kirjoita itse ehdotus. Jos lisäys, kirjoita lisättävä teksti kokonaisuudessaan. Jos poisto, kirjoita poistettava teksti (tai jos isompi kokonaisuus, mistä lauseesta alkaen poisto alkaa ja minne päättyy). Muutoksessa kirjoita ensin korvattava teksti, "muutetaan muotoon" ja sitten uusi teksti.

Mallisuorituksia voi katsoa vuoden 2013 kevätkokouksen ehdotuksista.

Jos ehdotus ei sovi mihinkään olemassolevaan kohtaan, sen voi lisätä otsikon "Muut ehdotukset"-alle.

Nykyinen ohjelma

Questions
# Question Approval
2.4 Yhdenvertaisuus
2.4.1 Muutos: Avioliittolaki (Satu) Approval 0%
 
Korvataan:
"Sukupuolisidonnainen avioliittolaki ja siihen liittyvät oikeudet saattavat seksuaalivähemmistöjä eriarvoiseen asemaan muuhun väestöön nähden. Kaikkia rekisteröityjä parisuhteita, mukaanlukien avioliitto, tulee käsitellä yhdenvertaisina ”rekisteröityinä suhteina” laissa. Jos näin ei ole, avioliittolain tulee olla sukupuolineutraali. Historiallisesti ja uskonnollisesti värittyneen avioliittokäsitteen voi jättää lainsäädännön ulkopuolelle yhdistyksille ja kirkollisille instituutioille. Myös useamman kuin kahden henkilön rekisteröidyt suhteet tulee sallia. Avoliitto-käsite tulee poistaa lainsäädännöstä."

Tekstillä
"Kaikkien keskenään avioliittoon haluavien tulee voida solmia avioliitto sukupuoleen, lukumäärään tai uskontokuntaan katsomatta. Avioliitto tulee voida vahvistaa ilmoitusmenettelyllä, seremonioiden ei tule olla pakollisia. Uskonnollisten yhteisöjen vihkimisoikeus pitää perua, ja ne voivat virallisen vihkimisen jälkeen suorittaa omat seremoniansa."
2.4.2 Lisäys 1: Lasten ja vanhempien väliset oikeudet (Mikko) Approval 0%
 
Ehdotan, että yksilönvapausohjelmaan lisätään lukuun 4. Yhdenvertaisuus kappaleiden ”Seksuaalisuus ja avioliitto” ja ”Sukupuoli” väliin uusi kappale:

Lasten ja vanhempien väliset oikeudet

Lapsen virallisiksi vanhemmiksi tulee lähtökohtaisesti vahvistaa lapsen synnyttänyt ja siittänyt henkilö, joissakin tapauksissa myös suostumuksensa hedelmöityshoitoon antanut henkilö. Vanhemmuutta ei tule vahvistaa adoptiolla tai vanhemmuusolettamalla muulle henkilölle, ellei toimenpiteeseen ole aikaisempien vanhempien tai vanhemmuuteen muuten lähtökohtaisesti oikeutettujen suostumusta. Lapsen huoltajuus voidaan siirtää muille kuin lapsen vanhemmille vain erityisen painavista syistä. Huoltajat ovat vastuussa alle 18-vuotiaan lapsen elatuksesta ja lapsen edunvalvonnasta sitä enemmässä määrin, mitä nuorempi lapsi on. Mikäli vanhemmat ovat eronneet tai eivät alunperinkään ole asuneet yhdessä, lapsen oikeudesta tavata etävanhempaansa ja etävanhemman oikeudesta tavata lastaan on huolehdittava.

Lapsen huostaanoton tulee olla vasta viimesijainen lastensuojelumenetelmä ja ennen siihen turvautumista tulee tarjota avohuollon toimenpiteitä. Aiheettomaksi osoittautunut huostaanotto tai huostaanotto, jonka perusteet ovat lakanneet, tulee purkaa välittömästi.

Adoptiossa tiedot aikaisemmista vanhemmista tai lapsen saadessa alkunsa sukusolujen luovutuksesta, sukusolujen luovuttajasta tulee kirjata väestötietojärjestelmään. Lapsella, hänen vanhemmillaan tai huoltajillaan tulee olla oikeus tarkastaa nämä tiedot väestötietojärjestelmästä.

Perustelut (tätä ei puolueohjelmaan):

Piraattipuolueen ohjelma rakentuu laajojen yksilönvapauksien ympärille perhe- ja seksuaalieettisissä kysymyksissä. Lapset ovat kuitenkin jo pelkästään ikänsä ja kypsyytensä vuoksi vajaavaltaisia ja monesti riippuvaisia huolenpidosta ja lainsäädännön tulee määritellä se, mitkä ovat lapsen perusoikeudet ja kuka on lapsesta vastuussa myös ongelmatilanteissa. Tulee myös huomata, että kun aikuiset ovat tehneet yhteisen päätöksen jättää ehkäisyn pois ja harrastaa sukupuolielämää niin, että lapsi voi saada alkunsa, heidän on varauduttava perhe-elämän edellyttämiin vastuisiin. Tiedonsaanti- ja vanhemmuuden vahvistamisen oikeuksien puuttuminen voisi näyttäytyä vastuutaan väistämään haluaville aikuisille liberaalina, mutta lapsen näkökulmasta sama asia voi näyttäytyä olennaisten tietojen salailuna ja perusoikeuksien rajoittamisena.

2.4.3 Lisäys 2: Vanhemmuus (Satu) Approval 0%
 

Vanhemmuus

Lapsen vanhemmiksi tulisi vahvistaa vain sellaiset henkilöt, jotka ovat keskenään sopineet lapsen tekemisestä. Aikuiset ihmiset voivat sopia ennen hedelmöitystä, kenestä tulee lapsen vanhempi ja tarvitseeko vanhemman olla biologinen tai kuinka monta vanhempaa lapsella tulee olemaan. Jos minkäänlaista sopimusta ei ole tehty (esim. ns. vahinkoraskauden sattuessa) vanhemmaksi tulisi vahvistaa ainoastaan raskaaksi tullut nainen tai hänen kanssaan vanhemmudesta sopimukseen päässyt muu henkilö (tämä ei sulje pois sopimusta siittäjän kanssa). Lapsella ja siittäjällä olisi oikeus toisiinsa vain, jos siitä on tehty sopimus, ei mitenkään automaattisesti. Tästä seuraisi myös se, että jos sopimusta ei ole tehty, raskaaksi tullut nainen ei voisi vaatia elatusmaksuja, mutta ei toisaalta tarvitse suostua mihinkään siittäjän vaatimuksiin. Jos taas sopimus on tehty, tehdään niin kuin sopimuksessa lukee.

Huoltajat ovat lapsesta vastuussa siten, miten ovat asiasta keskenään sopineet. Valtiota tarvitaan apuun ainoastaan sellaisissa poikkeustilanteissa, joissa sopimuksessa ei olekaan pysytty. Jos sopimuksen laatiminen on jostain syytä erityisen vaikeaa, siinä voisi lastensuojelu avustaa.

Lapsen oikeuteen tietää alkuperästään, voidaan kertoa juuri niin kuin huoltaja tai huoltajat pitävät parhaana lapsen kannalta.

Sukusolun luovuttajan tietoja ei tule antaa kenellekään eikä niistä tule pitää mitään rekisteriä kuin ainoastaan terveystietojen osalta. Terveystiedot voidaan arkistoida terveydenhuoltoon siten, että tietoja ei luovuteta muille kuin tarpeen vaatiessa terveydenhuollon ammattilaisille. Luovuttaja voi henkilö- ja yhteystietonsa tulevalle lapselle, mutta sen ei pitäisi olla millään tavalla pakollista. Luovuttaja ja vastaanottaja voivat sopia lapsenteosta ja muusta sopimukseen liittyvästä toimenpiteitä suorittavan hoitopaikan välityksellä ilman, että heidän olisi edes pakko tavata keskenään.

2.4.4 Lisäys 1: Lasten ja vanhempien väliset oikeudet - Mikko (Kyllä) vs. Lisäys 2: Vanhemmuus - Satu (Ei) Approval -%
2.4.5 Edellisen voittaja vs. nykyinen ohjelma (eli ei lisätä mitään) Approval -%
2.4.6 Muutos: Sukupuoli (Satu) Approval 100%
 

Korvataan ohjelman kohta (Sukupuoli, 4. Yhdenvertaisuus)

"Valtion ei tarvitse tietää yksilön sukupuolta tai seksuaalisuutta. Intersukupuolisilla on oikeus pysyä sukupuolisesti identifioimattomana, siksi valtion ei tule vaatia sukupuolen määrittelyä. Jokaisella kansalaisella tulee olla oikeus siirtää virallinen sukupuolensa luokkaan määrittelemätön. Sukupuolen vaihtamiseen ei tule liittyä esimerkiksi kohdun poistamista tai sterilointia ilman, että asianomainen oma-aloitteisesti sellaista pyytää."Tekstillä

"Valtion ei tarvitse tietää yksilön sukupuolta tai seksuaalisuutta eikä näitä tule merkitä mihinkään rekisteriin ellei kansalainen itse pyydä. Henkilötunnusjärjestelmä on muutettava sellaiseksi, ettei siitä voi päätellä sukupuolta. Sukupuolen vaihtamisen ei pitäisi kuulua valtiolle mitenkään eikä sitä saa hankaloittaa esimerkiksi avioero- tai sterilisaatiovaatimuksilla. Myös vanhemmuudesta tulee poistaa sukupulisidonnaisuus."

2.4.7 Muutos: sukupuolen vaihtamiseen->sukupuolen korjaamiseen (Maria) Approval 100%
 
Muutetaan ”Sukupuoli”-osiossa kohta
Sukupuolen vaihtamiseen ei tule liittyä esimerkiksi kohdun poistamista tai sterilointia ilman, että asianomainen oma-aloitteisesti sellaista pyytää.
Muotoon
Sukupuolen korjaamiseen ei tule liittyä esimerkiksi kohdun poistamista tai sterilointia ilman, että asianomainen oma-aloitteisesti sellaista pyytää.
2.4.8 Lisäys: Valtion harjoittaman sukupuolierottelun kieltäminen (Oskar) // VEDETTY POIS Approval -%
 
Valtio ei pidä omalla toiminnallaan edistää kansalaisten erottelua. Valtion määräysvallan alaisuudessa olevassa toiminnassa saa erotella ihmisiä sukupuolen (kuten myös seksuaalisuuden, rodun, jne) perusteella vain erityisen perustellusta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi korkean tason yleisurheilukisojen lajien sukupuolierottelu lajille merkittävien fysiologisten erojen takia. Valtion määräysvaltaan kuulumattomaan toimintaan (varsinkin yksityisyydensuojaan kuuluva, ei julkisille tiloille, uskonnollisille järjestöille ja vastaavat) ei pidä pääsääntöisesti asettaa rajoituksia erottelulle.

(Käytännössä tämä tarkoittaisi että kaikissa valtion kustantamissa rakennuksissa, kouluissa, jne. ei saa erotella ihmisiä sukupuolen perusteella millään tavalla. Lähtien WC:stä, pukuhuoneista, harrasteurheilurymistä, koulujen oppiaineista jne)
Created by jln Last edit: