Questions
# Question Approval
1.1.3 3. Vapauksien lisääminen
 
Lukuun 3. Vapauksien lisääminen liittyvät esitykset.
1.1.3.1 191 Muutos (VSP) Approval 100%
 
Ehdotetaan muutettavaksi
“Ihmisellä tulee olla oikeus tehdä mahdollisimman lajaasti vapaita valintoja, kunhan nämä eivät vahingoita muita.”
muotoon
“Ihmisellä on oikeus vapauteen ja itsensä toteuttamiseen, kunhan henkilön toiminta ei uhkaa muiden vastaavia tunnustettuja oikeuksia.”
1.1.3.2 204 Muutos (VSP) Approval -%
 
Rivit 204-213 muutetaan muotoon: “Huumausaineiden käytön kohteleminen pelkästään rikosoikeudellisena ongelmana edistää syrjäytymistä, vie poliisin resursseja muista tehtävistä, sekä lisää järjestäytyneen rikollisuuden valtaa ja varallisuutta. Vastuullinen päihdepolitiikka kumpuaa yksilönvapauksista, pyrkien samalla vähentämään yhteisiä haittoja. Piraattipuolue vastustaa kieltolakeja ja kannattaa sen sijaan vaihtoehtoista päihdepolitiikkaa, johon kuuluu vähintään henkilökohtaisen huumeidenkäytön dekriminalisointi. Käyttäjiä ei tule kohdella rikollisina jos he eivät aiheuta häiriötä muille ihmisille tai ympäristölleen. Myös huumausaineiden käyttäjien ihmisarvoa ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa. Yksityinen käyttö tai yksityiseen käyttöön verrattava hallussapitorikos ei saa johtaa kotietsintään. Päihteiden käytön tarkasteleminen lääketieteellis-sosiaalisesta näkökulmasta tuo arvokasta lisätietoa ongelmakäyttöön johtavista taipumuksista, ja näin edistää kykyä ehkäistä haittoja. Päihdehoitoa ja kuntoutusta tulee kehittää ja sen tulee olla vapaaehtoista, ihmisarvoa kunnioittavaa sekä kaikkien saatavilla.”
1.1.3.3 220 Poisto: Alkoholiveron ongelmat (VSP) Approval -%
 
220. Ehdotetaan poistettavaksi:
“Korkea alkoholivero ei ainakaan merkittävästi helpota ongelmaa. Se kannustaa veronkiertoon sekä aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, kun ongelmakäyttäjien tapauksessa yhä suurempi osa talouden tuloista ohjautuu päihteisiin.”
1.1.3.4 237 Muutos (VSP) Approval 100%
 
237. Ehdotetaan muutettavaksi muotoon: Internet mahdollistaa rahapelaamisen valtion rajojen ylitse. Rahapelimonopolia ei tule suojella kieltämällä nettipelejä ja pyrkimällä esimerkiksi suodattamaan niitä. Rahapelimonopoli tulee pikemminkin purkaa ja sallia vapaa kilpailu alalla.
1.1.3.5 243 Poisto: Asevelvollisuuden pakkotyöluonne (VSP) Approval -%
 
243. Ehdotetaan poistettavaksi:
"Asevelvollisuus on yhtä sukupuolta syrjivää pakkotyötä. Järjestelyllä on ollut historialliset perusteet, mutta nykyaikaisessa yhteiskunnassa ei voida sallia tällaista vapaudenriistoa."
1.1.3.6 250 Muutos(VSP) Approval 100%
 
250. Ehdotetaan muutettavaksi:
“Armeijan käyminen opettaa hyödyllisiä taitoja ja antaa tärkeitä valmiuksia työelämään ja elämään ylipäänsä. Näiden etujen sekä yleisesti korkean maanpuolustusinnon vuoksi moni haluaisi jatkossakin suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisesti. Asepalveluksen tarjoamat kurssit tulee tuoda selkeämmin esille sekä nähdä koko asia rakenteellisesti osana koulutusjärjestelmää.”
muotoon
"Asepalveluksen tarjoamat kurssit tulee tuoda selkeämmin esille sekä nähdä koko asia rakenteellisesti osana koulutusjärjestelmää. Tarjotun koulutuksen sekä yleisesti korkean maanpuolustusinnon vuoksi moni haluaa jatkossakin suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisesti.”
1.1.3.7 275 Muutos (VSP) Approval 100%
 
275. Ehdotetaan muutettavaksi
"Seksityöntekijöiden tilanne ainoastaan heikkenee, kun lainsäädäntö tekee toiminnasta laitonta mistä tahansa näkökulmasta."
muotoon
“Seksuaalipalveluiden myynti kuuluu yksilönvapauksien piiriin ja kieltolaki haittaa alan turvallisuutta sekä edistää harmaata taloutta.”
1.1.3.8 243 Poisto: "Järjestelyllä on ollut historialliset perusteet, mutta" (Horsmalahti) Approval 100%
1.1.3.9 249 Lisäys Approval 100%
 
Niin kauan kuin on asevelvollisuus, tulee siviilipalveluksen olla tasavertainen asepalveluksen kanssa.
1.1.3.10 274 Poisto: Seksuaalipalvelut-kohta kokonaan (Mikael Böök) Approval -%
 
Poistetaan 274-276:
Kehollinen itsemääräämisoikeus kattaa seksuaalisuuden harjoittamisen vapaasti silloinkin kun on kyse maksullisten palveluiden myymisestä tai ostamisesta. Seksityöntekijöiden tilanne ainoastaan heikkenee, kun lainsäädäntö tekee toiminnasta laitonta mistä tahansa näkökulmasta.
1.1.3.11 240 Lisäys: Rahapeliyritysten mainonnan ja markkinoinnin esteet tulee purkaa (VSP) Approval 100%
 
240. Ehdotetaan lisättäväksi kohtaan Rahapelit:
“Arpajaislain mukaan ulkomaiset rahapeliyhteisöt eivät voi harjoittaa Suomessa suoraa markkinointia, epäsuoraa mainontaa tai myynninedistämistä. Rahapeliyritysten mainonnan ja markkinoinnin esteet tulee purkaa sponsoritoiminnan mahdollistamiseksi. Suomalaisen huippu- urheilun etu on lakkauttaa rahapeliyhtiöiden lailliset monopolit ja sallia rahapeliyhtiöiden sponsoritoiminta.

Rahapelimonopoleja on perusteltu mm. kuluttajien suojelulla, sosiaalisten haittojen ehkäisyllä, hyväntekeväisyystoiminnan rahoittamisella sekä rikollisuuden ehkäisyllä. EY - tuomioistuimen ns. Gambelli - päätöstä (C – 243/01) on tulkittu niin, että monopolia ei voi perustella jäsenvaltioiden taloudellisilla hyödyillä, vaikka tuotot ohjattaisiinkin hyväntekeväisyyteen. Suomi on saanut vuonna 2007 Euroopan komissiolta varoituksen urheiluvedonlyönnin rajoittamisesta."
1.1.3.12 225 Poisto Approval -%
 
225. Poistetaan: "Siksi erityisesti mietojen alkoholijuomien verotusta tulee keventää sekä myyntirajoituksia purkaa."
1.1.3.13 234 Lisäys: Nuuskan myynnin salliminen (VSP) Approval 100%
 
234. Ehdotetaan lisättäväksi kohtaan Huumeet ja päihteet
“Euroopan Unioni on direktiivillä kieltänyt nuuskan myynnin vuonna 1992. Ruotsilla on erityisvapaus EU:n jäsenvaltiona nuuskan myyntiin. Suomen tulee hakea kansallisella tasolla Ruotsin kaltaista erityisvapautta nuuskan myynnin ja maahantuonnin vapauttamiseksi. EU-tasolla Suomen tulee ajaa nuuskan markkinoille saattamisen kieltävän direktiivin kumoamista.”
1.1.3.14 213 Lisäys Approval 100%
 
213. Lisätään: "Alaikäisiltä voi kieltää päihteiden ja huumeiden käytön sekä hallussapidon, muuta heitäkään ei tule rangaista rikosoikeudellisesti näistä.
1.1.3.15 234 Lisäys Approval -%
 
234. Lisätään: "Huumeiden ja päihteiden aiheuttamat ongelmat ovat seurausta markkinoiden rajoittamisesta."
1.1.3.16 246 Muutos Approval -%
 
246-253 korvataan muotoilulla: Puolustusvoimien tulee perustua tasa-arvoon, ja siksi sekä palvelukseen että kutsuntoihin osallistumisen on oltava vapaaehtoista.
1.1.3.17 234 Lisäys Approval -%
 
234. Lisätään: "Lisäaineettoman tupakan myynti pitää sallia. Savukkeenkäärimiskoneet tulee laillistaa."
1.1.3.18 250-253 poisto (Apajalahti) Approval -%
 
Poistetaan rivit 250-253:
Armeijan käyminen opettaa hyödyllisiä taitoja ja antaa tärkeitä valmiuksia työelämään ja elämään ylipäänsä. Näiden etujen sekä yleisesti korkean maanpuolustusinnon vuoksi moni haluaisi jatkossakin suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisesti. Asepalveluksen tarjoamat kurssit tulee tuoda selkeämmin esille sekä nähdä koko asia rakenteellisesti osana koulutusjärjestelmää.
1.1.3.19 257-258 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Lause muutetaan muotoon: Yksilön perusoikeuksiin tulisi kuulua oikeus kerätä rahaa erilaisiin tarkoituksiin, oli sitten kyse joukkorahoituksesta, yleishyödyllisen toiminnan tukemisesta, niin kutsutuista aikapankeista taikka kerjäämisestä.
1.1.3.20 259 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Lähtökohtaisesti kerääminen olisi aina sallittua ja siihen puututtaisiin ainoastaan jälkikäteisesti mikäli on syytä epäillä rikollista toimintaa.
1.1.3.21 243 Muutos: sukupuolineutraali kansalaispalvelusvelvoite (tiikki) Approval -%
 
243-253 korvataan muotoilulla: "Asevelvollisuus on yhtä sukupuolta syrjivää pakkotyötä ja se tulee siksi muuttaa koko ikäryhmää koskevaksi kansalaispalvelusvelvollisuudeksi."
1.1.3.22 260 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Lain tulisi kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan muun muassa keräyksen laajuudesta, tavoitteista sekä keräystavasta silloin kun keräyksen tuoton odotetaan ylittävän tietyn rajan.
1.1.3.23 269 poisto (Apajalahti) Approval 100%
 
Poistetaan tämä lause: "Prosessista aiheutuvien kulujen ei tule estää myöskään vähävaraisia saamasta halutessaan kuolinapua."
1.1.3.24 268 lisäys (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivillä 268 päättyvän lauseen perään lisätään: Avustettu kuolema tulee sallia myös aivotoimintaa vakavasti heikentävien sairauksien ja vammojen kohdalla, mikäli henkilö on tehnyt asiaa koskevan hoitotestamentin ollessaan vielä terve.
1.1.3.25 266 Muutos Approval 100%
 
266. Muutetaan muotoon: Yksilöllä tulee olla oikeus avustettuun kuolemaan sellaisissa tilanteissa, joissa terveydentila estää mielekkään elämän elämisen ja parantuminen on käytännössä lääketieteellinen mahdottomuus. Päätöksen on oltava selkeästi yksilön oma, ja sitä tulee tukea lääkärinlausunto terveydentilasta. Aloite ei saa tulla terveydenhuollosta.
1.1.3.26 276 lisäys (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivin 276 jälkeen lisätään kappale otsikolla "Yhdistymisvapaus": Yhdistysten sääntömuutoksiin liittyvää käytäntöä on muutettava. On yhdistymisvapautta loukkaavaa, että säännöt pitää hyväksyttää virkamiehillä, jotka voivat hylätä ne käytännössä mielivaltaisin perustein. Sääntöjen pitäisi tulla voimaan heti kun yhdistys on ne hyväksynyt. Sääntömuutos tulisi jatkossa vain ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka puuttuisi vain ilmeisiin lainvastaisuuksiin.
1.1.3.27 276 lisäys (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivin 276 jälkeen lisätään kappale otsikolla "Vaihtoehtovaluutat": Valtion ei pidä estää erilaisten verkkorahojen ja vaihtoehtovaluutoiden käytötönottoa.
1.1.3.28 271 Lisäys Approval 100%
 
271. Lisätään: "Avustetun kuoleman mahdollisuus ei missään nimessä vähennä tarvetta parantaa saattohoitoa ja kehittää parempaa kivunlievitystä."
1.1.3.29 230 Muutos (whiic) Approval 100%
 
230. Muutetaan "Molemmat ovat hyväksyttäviä toimia, mutta sisältävät ongelmia." muotoon "Molemmilla toimilla on vähennetty sivullisten altistumista tupakansavulle, mutta toimenpiteet sisältävät ongelmia."
1.1.3.30 208 Lisäys (Eskelinen) Approval -%
 
208. Lisätään kappaleen loppuun lause "Huumausainelainsäädännön tulee kohdella kaikkia päihteitä yhtäläisesti ja johdonmukaisesti riippumatta niiden aikaisemmasta lainsäädännöllisestä asemasta."
1.1.3.31 240 Muutos (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluekokoukselle esitettyä puoluehallituksen esitystä muutetaan maanpuolustuskirjauksen (240-254) osalta kuulumaan seuraavasti:

Asevelvollisuus

Asevelvollisuus on yksi Suomen ulkoisen turvallisuuden kulmakivistä. Piraattipuolue kannattaa sitä, että sekä asevelvollisuuden, sotilaallisen liittoutumisen ja riittävien asehankintojen avulla varmistetaan jatkossakin mahdollisuudet koko maan puolustamiseen hyökkääjältä ja luodaan riittävä pelote potentiaaliselle hyökkääjälle olla puuttumatta maamme itsemääräämisoikeuteen.

Piraattipuolue katsoo kuitenkin, että nykyiseen asevelvollisuusjärjestelmään liittyy ongelmia sukupuolten tasa-arvon kannalta, joten asevelvollisuutta tulee kehittää suuntaan, jossa sen suorittavat saavat paremman korvauksen siihen osallistumisesta ja asepalvelus räätälöidään sen mukaan, että se tukee osaltaan sen suorittaneiden siirtymistä tai paluuta töihin tai opiskelupaikkaan. Piraattipuolue ei hyväksy asevelvollisten ajamista taloudellisiin ongelmiin tai vaikeuksiin perheensä elättämisessä.
1.1.3.32 231 Muutos (kivasatu) Approval 100%
 
Ehdottaisin, että nuuska lisättäisiin sähkötupakan oheen siten, että kohdassa lukisi esimerkiksi:
"Passiivista tupakointia voisi vähentää voimakkaasti poistamalla sähkötupakkaan ja nuuskaan liittyvät kiellot. Sähkötupakkaa ja siihen tarvittavia nikotiinituotteita sekä nuuskaa tulee saada myydä ja mainostaa kuten mitä tahansa muuta tuotetta. Sähkötupakan tai nuuskan käyttöä ei saa kieltää julkisissa ja julkisluonteisissa tiloissa."
1.1.3.33 271 Lisäys (Olli Nummela) Approval -%
 
Terveen ihmisen avustaminen itsemurhassa yksityisin varoin tulisi olla dekriminalisoitua. Ihmisen on oikeus riistää oma henkensä myös ilman lääkärin puoltavaa lausuntoa, ja sikäli, kun itsensä surmaaminen ei ole rikos, ei siinä avustaminen voi olla myöskään avunanto tai osallisuus rikokseen.
1.1.3.34 277 Lisäys: Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen (Lasse) Approval 100%
 
Kauppojen aukioloajat

Valtion ei tule säädellä kauppojen aukioloaikoja. Kauppiaiden tulee itse saada määrittää ne kannattavuuden ja työvoiman saatavuuden perusteella. Yrittäjillä tulee olla oikeus vastata kuluttajien tarpeisiin kellonajasta riippumatta. Järjestelystä hyötyvät kaikki: yrittäjät uusien ansaintamahdollisuuksien myötä, kuluttajat palveluiden saatavuuden paranemisen vuoksi ja työntekijät lisääntyvien työtuntien myötä.
Created by jln Last edit: