Questions
# Question Approval
1.3 Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma
 
Muutosesitykset hallituksen esitykseen Piraattipuolueen talous-, kunta- ja perusturvaohjelmaksi.
1.3.1 1. Taloudellinen vakaus ja kasvu
1.3.1.1 788 Muutos (VSP) Approval -%
 
788. Ehdotetaan muutettavaksi
"Suorista yritystuista, mukaan lukien kansalliset maataloustuet, on pääosin luovuttava. Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, ovat kuluttajien kannalta vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Maataloustuet ovat täysin liioiteltuja verrattuna alan painoarvoon nykyaikaisessa taloudessa. Poistamalla suurin osa yritystuista ja kansallisista maataloustuista saavutettaisiin ainakin miljardin säästöt."
muotoon
"Yritystuista on luovuttava. Tällä hetkellä ne hyödyttävät suuria yrityksia pienten kustannuksella. Eduskunnan tulee turvata suomalaisen ruokatuotannon säilyvyys alentamalla yleisesti verotusta sekä lupa- ja byrokratiavaatimuksia. Hintatasoa vääristävien tukien poistamisella saavutettaisiin ainakin miljdardin säästöt."
1.3.1.2 794 Muutos (VSP) Approval -%
 
794. Ehdotetaan muutettavaksi
"Verotuksen yksinkertaistaminen on tarpeen, sillä järjestelmää on kokonaisuudessaan liki mahdoton ymmärtää ja sen vuoksi kansalaisen oikeusturva verotusasioissa on heikko. Nykyinen verotusjärjestelmä vaatii usein ulkopuolisen verotusasioihin erikoistuneen apua, jotta kaikki asiaankuuluvat verovähennykset saadaan hyödynnettyä. Verosuunnittelun tarvetta on siis vähennettävä. Yritysten verotusta on yksinkertaistettava poistamalla erilaisia verovähennyksiä. Tästä yrityksille koituva verojen kohoaminen on korvattava veroprosentteja vastaavasti alentamalla. Yritysverotuksessa on siirryttävä niin kutsuttuun Viron malliin, joka kannustaa investoimaan. Viron mallissa yrityksiä verotetaan vain ulos jakamastaan voitosta, ei yritykseen jätetystä."
muotoon
"Verotusta tulee yksinkertaistaa kaikilta osin. Yritysverotuksessa on otettava mallia Viron verotuspolitiikassa, jossa yritykset maksavat veroa vasta ulos jakamistaan voitoista, ei yritykseen jätetyistä varoista, mikä kannustaa investointeihin. Henkilökohtainen konkurssi on otettava käyttöön."
1.3.1.3 807 Lisäys: Korvausta turhasta jonottamisesta (Letesgubbe) Approval 100%
 
Ehdotan siis Talous-, kunta- ja perusturvaohjelmaan kohtaan 1 tai uudeksi kohdaksi kappaletta:

Jotta esimerkiksi vahingonkorvaustapauksissa kaikkien osapuolten kärsimät vahingot tulevat tasavertaiseen tarkasteluun, on kansalaisten omalle ajalle lainsäädännössä säädettävä nimetty, kohtuullinen, elinkustannusindeksillä vuosttain tarkistettava perustuntihinta. Sen suuruus voisi olla esimerkiksi 10 euroa/h vuonna 2014. Tämä perustuntihinta ei korvaisi laskelmissa esimerkiksi menetettyjä ansiotuloja, vaan sitä sovellettaisin mikäli ansiotuloja ei olisi tai ansiotulot olisivat tuota perustuntihintaa pienemmät. Perustuntihinta toimisi tehokkaana työkaluna myös esimerkiksi palvelu-, liikenne-, yhdyskunta- ja yhteiskuntasuunnittelussa.
1.3.1.4 782 Muutos (Roope Luhtala) Approval 100%
 
Ehdotan seuraavan kohdan (rivit 782-786):
”Valtio ei voi paria vuotta pitempään jatkaa nykyistä velkaantumista. Valtiontaloudessa on pyrittävä noudattamaan euroalueen alkuperäistä vakaus- ja kasvusopimusta, joka edellyttää julkisen velan olevan eintään 60 %:a ja julkisen talouden alijäämän enintään 3 %:a bruttokansantuotteesta. Mikäli kaikki euromaat olisivat noudattaneet tätä alkuperäistä vakaussopimusta, olisi nykyisen kaltaiselta kriisiltä todennäköisesti vältytty”
muuttamista muotoon:
”Valtion jatkuva velkaantuminen on kestämätön tilanne. Perustuslakiin tulisi lisätä tasapainotettu budjettivaatimus, joka velvoittaisi päättäjiä pitämään valtion tulot ja menot yhtäsuurina.”
1.3.1.5 804 Poisto: Lisäksi henkilökohtainen konkurssi on tehtävä mahdolliseksi. (Roope Luhtala) Approval -%
1.3.1.6 788 Muutos (tiikki) Approval -%
 
788 alkava kappale muutetaan muotoon:
”Suorista yritystuista, on pääosin luovuttava. Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, ovat kuluttajien kannalta vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Lisäksi nykyinen maataloustukimalli on epäonnistunut ja sen korjaaminen on välttämätöntä.”
1.3.1.7 791 Muutos Approval 100%
 
Muutetaan "ainakin miljardin säästöt" muotoon "merkittävät säästöt
1.3.1.8 801 Muutos (Lasse) Approval 100%
 
801. Muutetaan "investoimaan" muotoon "yrityksiä säästöihin ja suurempiin investointeihin"
1.3.1.9 800 Muutos (Ari) Approval 100%
 
800. Muutetaan "Yritysverotuksessa on siirryttävä niin kutsuttuun Viron malliin, joka kannustaa investoimaan. Viron mallissa yrityksiä verotetaan vain ulos jakamastaan voitosta, ei yritykseen jätetystä." muotoon "Yritysverotuksessa on siirryttävä yksinkertaisempaan malliin, jossa verotetaan vain ulos jaettua rahaa. Tämä kannustaa tehokkaampaan ja järkevämpään toimintaan. Henkilökohtainen konkurssi on otettava käyttöön."
1.3.2 Perustulo
1.3.2.1 826 Muutos (VSP) Approval -%
 
826. Ehdotetaan muuttettavaksi
"Lähtökohtana tulee olla nykyinen perustoimeentuloturvan taso. Lapsilisät tulee säilyttää erillisinä. Perustulo ei vaikuttaisi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Asumistukien mahdollinen sisällyttäminen perustuloon tulee selvittää erikseen sen jälkeen kun edellä kuvattuun perustulojärjestelmään on ensin siirrytty"
muotoon
"Kun perustuloon ollaan kokonaisuudessaan siirrytty, se tulee korvaamaan kaikki muut tuet."
1.3.2.2 821: Muutos: Perustulo korvaa myös asumistuen (whiic) Approval 100%
 
Lisätään asumistuki rivin 821 listaan tuista, jotka perustulo korvaa.
Poistetaan riviltä 827 lause:
"Asumistukien mahdollinen sisällyttäminen perustuloon tulee selvittää erikseen sen jälkeen kun edellä kuvattuun perustulojärjestelmään on ensin siirrytty."
1.3.2.3 821 Muutos (Yaamboo) Approval 100%
 
821.Muutetaan "jossa vähitellen siirretään osia opintotuesta, toimeentulotuista, työttömien peruspäivärahoista ja kansaneläkkeiden pohjaosista perustulon piiriin." muotoon "jossa vähitellen siirretään osia opintotuesta, perustoimeentulotuki, työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja kansaneläke perustulon piiriin."
1.3.2.4 829 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "Ennen perustuloon siirtymistä korvataan opintotuen asumislisä yleisellä asumistuella."
1.3.3 3. Parempi palvelurakenneuudistus
1.3.3.1 840-847 Muutos, poisto (Eskelinen) Approval 100%
 
840-843 Poistetaan kappale 845-846 Poistetaan lause "Meneillään oleva palvelurakenneuudistus johtaisi toteutuessaan niin ikään sekavien ja epädemokraattisten kuntayhtymien painoarvon kasvamiseen entisestään" 846 Muutetaan lause "Meneillään olevan uudistuksen sijaan tulisi siirtyä maakuntahallintoon, johon kunnat voisivat liittyä vapaaehtoiselta pohjalta." muotoon "Piraattipuolue esittää siirtymistä maakuntahallintoon, johon kunnat voisivat liittyä vapaaehtoiselta pohjalta."
1.3.3.2 830: Muutos (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksessä olevat luvut ”Parempi palvelurakenneuudistus” ja ”Kuntien talouden parantaminen” riveillä 830-878 poistetaan ja korvataan seuraavalla otsikolla ja tekstillä:

Kunta- ja palvelurakenteen uudistus

Suomen nykyinen hallintorakenne on sekava, moniportainen ja päällekkäinen. Nykyisestä kuntarakenteesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia runsaan virkamiesmäärän vuoksi. Piraattipuolue kannattaa hallinnonuudistuksen toteuttamista siten, että kuntien määrä maassamme vähennetään alle sataan, pienimpiä maakuntia yhdistetään toisiinsa ja maakuntahallintoihin yhdistetään aluehallintovirastojen ja työvoima- ja elinkeinokeskusten toiminnot. Virkamiesten ylipitkistä viiden vuoden irtisanomisajoista on luovuttava ja tapauskohtaisesti lyhennettävä ne työelämässä normaalisti käytössä olevaan neljään kuukauteen tai korkeintaan vuoteen. Suurkuntien tulee perustua kaupunkimaisiin keskuksiin ja yhtenäisiin työssäkäynti- ja palvelualueisiin. Paikallisidentiteetistä tulee huolehtia pitäjäseuratoiminnalla ja sillä, että pitäjäseurat hallinnoivat kotiseutuvaakunoita ja kotiseututoimintaa. Pitäjäseurojen profiilia voi nostaa myöntämällä heille nimikkkoalueita ja lupa esittää myös lakkautettujen kuntien nimi ja vaakuna yleisten teiden varsilla, mikä oikeus niiltä nykyään (2013) puuttuu.

Pääkaupunkiseudulle tulee perustaa nykyisistä Helsingistä, Espoosta, Vantaasta, Kauniaisista, Kirkkonummesta ja Sipoosta koostuva metropolihallintoalue, jolla vallitsevat yhtenäiset kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit. Alueen maankäytön tulee kuulua metropolihallinnon piiriin. Alueella voi olla Suur-Lontoon tai Tallinnan tapaan kaupunginosahallintoja, joille voidaan antaa samantapaiset kotiseutuvaakunoiden käyttöoikeudet kuin pitäjäseuroille.

Piraattipuolue katsoo, että kuntauudistuksen ohella on toteutettava koko maassa sosiaali- ja terveydenhoidon uudistus, jossa kunta toimii perusterveydenhuollon hallinnollisina yksikkönä ja suurmaakunnat erikoissairaanhoidon hallinnollisina yksikköinä.
1.3.3.3 859 Muutos (Poistetaan luonnehdinta "hallittu kaaos") Approval 100%
 
859 Muutetaan ""hallittu kaaos", on" muotoon "ovat"
1.3.3.4 857 muutos (jkl) Approval 100%
 
857-858 muutetaan "Kilpailuttaminen, yksityistäminen, palvelusetelit ja kokonaan julkisesti tuotettu palvelu" muotoon "Yksityistäminen, ulkoistaminen kilpailutuksen tai palvelusetelien kautta ja kokonaan julkisesti tuotettu palvelu"
1.3.4 4. Kuntien talouden parantaminen
1.3.4.1 876: Poisto (VSP) Approval 100%
 
876. Ehdotetaan poistettavaksi
“Jatkuvasti rahoitusongelmissa olevia kuntia ei kuitenkaan pitäisi jatkuvasti rahoittaa toisille kunnille kuuluvilla rahoilla, kuten nyt tehdään.”
1.3.4.2 872 Poisto (Jonna) Approval -%
 
Poistetaan "Mikäli jonkin kunnan asukkaat ovat valmiita maksamaan esimerkiksi 30 %:n kunnallisveroa pitääkseen kuntansa itsenäisenä ja palvelutason korkeana, tämä pitää sallia."
1.3.4.3 871 Muutos (Raoul) Approval 100%
 
871 Muutetaan "Mikäli katot tulevat vastaan, ainoa kunnalle jäävä mahdollisuus olisi kunnallisverojen korottaminen. Mikäli jonkin kunnan asukkaat ovat valmiita maksamaan esimerkiksi 30 %:n kunnallisveroa pitääkseen kuntansa itsenäisenä ja palvelutason korkeana, tämä pitää sallia." muotoon "Mikäli katot tulevat vastaan, jää kunnan tehtäväksi tasapainottaa budjettinsa."
1.3.5 5. Työllisyyden parantaminen
1.3.5.1 886 Muutos (Eskelinen) Approval -%
 
886 Muutetaan lause "Yleisistä työsopimusehdoista tulee voida poiketa, mikäli työntekijät niin haluavat." muotoon "Yleisistä työsopimusehdoista tulee voida poiketa työntekijöiden aloitteesta."
1.3.5.2 886 Muutos (Jarno L-N) Approval -%
 
Kun perustulo on saatu käyttöön, yleisistä työsopimusehdoista tulee voida poiketa, mikäli sekä työntekijä että työnantaja yhdessä niin haluavat.
1.3.5.3 886: Muutos (Ari) Approval 100%
 
Kun perustulo on saatu käyttöön, työehtosopimusten yleissitovuudesta voidaan luopua.
1.3.5.4 886: Lisäys: "Kun perustulo on saatu käyttöön, " (Jarno L-N) Approval 100%
 
(Eli lisätään perustulo-ehto riippumatta siitä miten työsopimusehdoista poikkeaminen muotoillaan)
1.3.5.5 887 Lisäys: Palkankorotusten sijaan työviikkoa tulee lyhentää. (Eetu) Approval -%
1.3.5.6 890 Poisto (Jonna) Approval 100%
 
890. Poistetaan: "Ikääntyneiden pitämisellä töissä aiempaa pidempään ei ole vastaavaa vaikutusta."
1.3.5.7 887 Lisäys (Scoffa) Approval 100%
 
Lisätään (uusi kappale) "Työnantajalle ilmaista pitempikestoista työharjoittelua ei tule tukea valtion tai kunnan varoista, sillä järjestelmä suorastaan kerjää väärinkäytöksiä. Tukien osuus tulee olla enintään puolet työntekijän palkkauskuluista."
1.3.5.8 898 Muutos Approval -%
 
Muutetaan "tulorajat" muotoon "ansiotulorajat".
Created by jln Last edit: