Questions
# Question Approval
1.4 Eurooppa-ohjelma
 
Muutosesitykset hallituksen esitykseen Piraattipuolueen Eurooppa-ohjelmaksi.
1.4.1 935 Lisäys (Kukkonen) Approval 100%
 
Lisätään: "Eurooppa ei ole yhtä kuin EU, ja eurooppalaista yhteistyötä tapahtuu paljon unionista riippumatta. Tästä hyvänä esimerkkinä on Euroopan ihmistuomioistuin. Euroopan unionista erillistä eurooppalaista yhteistyötä sekä yhteistyöelimiä tulee korostaa ja tukea unionin rinnalla."
1.4.1 1. Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
1.4.1.1 981 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivillä 981 alkava lause muutetaan muotoon: Piraattipuolueen mielestä EU:n yhdentymistä ei pidä syventää ainakaan ennen kuin on kehittynyt todellinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta, jossa eri kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat organisoituneet EU:n laajuisesti yhtä hyvin kuin kansainvälisen liike-elämän edunvalvontaorganisaatiot.
1.4.1.2 987 Lisäys: Menettely EU:sta eroamiselle (tuukkasarvi) Approval 100%
 
EU:hun ja euroalueeseen on luotava eksplisiittinen menettely yksittäisen valtion eroamiselle unionista.
1.4.1.3 994 Poisto: "...ja laajentamista." (tuukkasarvi) Approval -%
1.4.1.4 978 Lisäys (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksen kohtaan ”Yhteistyö turvallisuusasioissa” lisätään rivin 978 kohdalle:
"Edellä mainitusta huolimatta Piraattipuolue katsoo, että Euroopan Unionin maat, mukaanlukien Suomi, voivat tehdä puolustusyhteistyötä Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:n ja sen rauhankumppanuusohjelman kautta. Suomen ei tule voida lähettää asevelvollisia, vaan ainoastaan vapaaehtoisia, sotilaallisiin tehtäviin maamme rajojen ulkopuolelle."
1.4.1.5 971 Muutos (tiikki) Approval -%
 
EU:n tulee siirtyä yhteiseen puolustukseen ja luoda oma armeija.
1.4.2 2. Unioni ja talous
1.4.2.1 Taloudellinen vakaus
1.4.2.1.1 992 Muutos (akukkone) Approval -%
 
Paragrafi 992-998 tulee muuttaa muotoon:
"Jäsenmaiden yhteisvastuuta toistensa veloista ja kansantalouksien tasapainottamisesta ei pidä lisätä. Euroopan vakausmekanismille (EVM) ei tule myöntää enempää pääomia. Piraattipuolue näkee euron perimmäisenä ongelmana tavan, jolla yhteisvaluutta estää kansallisen, alueelliset tarpeet huomioon ottavan, demokraattisessa kontrollissa olevan talouspolitiikan harjoittamisen. Piraattipuolue vastustaa ennen kaikkea tapaa, jolla vastuuta talouspoliittisesta päätöksenteosta on kriisinhallinnan nimissä siirretty EU-komission ja EKP:n kaltaisille toimijoille, jotka ovat sitoutuneet viime vuosina yhä selkeämpään uusliberalistiseen agendaan politiikassaan. Piraattipuolue tukee markkinataloutta, muttei ole muuten sitoutunut mihinkään tiettyyn talouspoliittiseen ideologiaan. Silti Piraattipuolue kokee, että kriisistä selviytyminen edellyttää ennen kaikkea tilaisuuden antamista uusille luoville ratkaisuille talouspolitiikan saralla. Me tarvitsemme talouspoliittista innovatiivisuutta enemmän kuin koskaan. Koska uusia innovaatioita on mahdotonta yhdistää komission ja EKP:n taholta kontrolloituun talous- ja rahapolitiikkaan, joka poistaa valtioilta itsenäisen talouspolitiikan välineet, katsoo piraattipuolue välttämättömäksi yhteisvaluutasta luopumisen. Luopuminen on kuitenkin toteutettava huolella ja harkiten. Ennen kaikkea, jos eurokriisi kuitenkin pitkittyy, on euroalue purettava pienemmiksi alueellisiksi valuutoiksi. Valuutta-alueet muodostuisivat tällöin taloudelliselta tilanteeltaan mahdollisimman yhtenäisistä maista. Mikäli euron koossa pysyminen näyttäisi edellyttävän EVM:n jatkuvaa lisäpääomittamista, on ennemmin purettava euroalue kuin jatkettava kriisimaiden lainoitusta."
1.4.2.1.2 994 Poisto: "...ja laajentamista." (tuukkasarvi) Approval 100%
1.4.2.2 EU:n budjetin painopisteet
1.4.2.2.1 1012 Poisto (Jarno Luoma-Nirva) Approval -%
 
Poistetaan lause: 1012: EU:n budjetti on tällä hetkellä verrattain pieni, ja muodostaa vain prosentin EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Piraattipuolueen mielestä EU:n budjetin suuruusluokka on kohdallaan, mutta rakenne vääristynyt.
1.4.2.2.2 1014 Muutos (Jarno Luoma-Nirva) Approval -%
 
1014 Korvataan lause
"Maataloustukien merkitystä EU:n budjetissa on edelleen vähennettävä"
lauseella
"EU:n jakamat maataloustuet tulee lakkauttaa"
1.4.2.2.3 1016 Poisto (Jarno Luoma-Nirva) Approval -%
 
1016 Poistetaan lause:
"EU:n budjetin painopistettä tulee siirtää tieteen ja teknologian rahoitukseen. EU voisi rajoittaa kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja perustaa kansallisvaltioista riippumattomia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tämä edistäisi riippumatonta tieteenharjoitusta."
1.4.2.2.4 1000 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "muun muassa" sanojen "joka edellyttää" jälkeen.
1.4.2.2.5 1002 (poisto) Approval 100%
 
poistetaan "Mikäli kaikki euromaat olisivat noudattaneet tätä alkuperäistä vakaussopimusta, olisi nykyisen kaltaiselta kriisiltä todennäköisesti vältytty."
1.4.2.2.6 1012 Muutos Approval 100%
 
1012 Muutetaan "EU:n budjetti on tällä hetkellä verrattain pieni, ja muodostaa vain prosentin EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta." muotoon "EU:n budjetti muodostaa tällä hetkellä noin prosentin EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta."
1.4.2.2.7 1014 Muutos Approval -%
 
1014 Korvataan lause "Maataloustukien merkitystä EU:n budjetissa on edelleen vähennettävä" lauseella "EU:n jakamat maataloustuet tulee minimoida"
1.4.2.2.8 1008 Lisäys Approval -%
 
Lisätään "Euron painatusoikeus tulee siirtää EU-parlamentille."
1.4.3 3. Unionin instituutiot
1.4.3.1 Vaatimukset "parlamentaarisesta" komissiosta ongelmallisia
1.4.3.1.1 1035 Poisto (Eskelinen) Approval -%
 
1035 Poistetaan merkintä "(ks. seuraava kappale)"
1.4.3.1.2 1054, 1082 Muutos Approval 100%
 
Siirretään "Komissiolla säilyy edelleen lakialoiteoikeus." riville 1082
1.4.3.2 Komissiolle presidentti suoralla kansanvaalilla
1.4.3.2.1 1064 Poisto (VSP) Approval -%
 
1064. Ehdotetaan poistettavaksi
"Komission kokoonpanossa voisi olla edelleen jäsenmaiden tasaiseen edustukseen liittyviä määräyksiä."
1.4.3.2.2 1067 Poisto (VSP) Approval 100%
 
1067. Ehdotetaan poistettavaksi
"Presidentinvaalissa tulisi varmistaa, että myös pienillä jäsenmailla on merkitystä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi painottamalla pienten jäsenmaiden äänestäjien ääniä muita enemmän."

Perusteella että, äänten painottaminen rikkoo yhdenvertaista äänivaltaa.
1.4.3.2.3 1071 Poisto (VSP) Approval -%
 
1071. Ehdotetaan poistettavaksi
"Jos edellä kuvattu ehdotus toteutettaisiin, komissio saisi selkeän demokraattisen mandaatin ja presidentinvaali edistäisi eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Jäsenvaltioiden hallitusten valta EU:ssa vähenisi ja kansalaisten valta kasvaisi. Euroopan parlamentti säilyttäisi komissiosta riippumattoman asemansa, ja voisi jatkossakin pysäyttää komissiosta tulevia ehdotuksia ilman 'hallituskuria'.”
1.4.3.3 Lakialoiteoikeus myös EU-parlamentille
1.4.4 4. Unioni ja kansalaisyhteiskunta
1.4.4.1 1113 Muutos Approval 100%
 
muutetaan "vähintään viikkoa" muotoon "vähintään kahta viikkoa"
1.4.4.2 1115 Lisäys (Raoul) Approval -%
 
Lisätään "Tästä voidaan poiketa erityisen kiireellisissä tapauksissa."
Created by jln Last edit: