Questions
# Question Approval
1 Muutosehdotukset puoluehallituksen esitykseen
 
Piraattipuolueen poliittisten ohjelmien muuttaminen puoluekokouksessa 6.-7.7.2013. Pohjaesityksenä on puoluehallituksen esitys. Vastaesitykset hallituksen esitykseen lisätään tänne.

Formaatti:
rivinro, lisäys/muutos/poisto, (ehdottaja suluissa)
1.1 Yksilönvapausohjelma
 
Muutosesitykset hallituksen esitykseen Piraattipuolueen yksilönvapausohjelmaksi.
1.1.1 1. Yksilönvapaudet lähtökohtana
 
Lukuun 1. Yksilönvapaudet lähtökohtana liittyvät esitykset.
1.1.2 2. Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys
 
Lukuun 2. Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys liittyvät esitykset.
1.1.2.1 130 Muutos: "yksittäiset" muotoon "yksityiset" (VSP) Approval -%
 
130. Ehdotetaan muutettavaksi "yksittäiset" muotoon "yksityiset".
1.1.2.2 152 Poisto: Ikärajojen vapaaehtoisuus (VSP) Approval -%
 
152. Ehdotetaan poistettavaksi "Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista"
1.1.2.3 154 Muutos (VSP) Approval -%
 
154. Ehdotetaan muutettavaksi
“Yhteyden tarjoajien ei pidä rajoittaa verkon käyttöä mielivaltaisesti, eikä palvelun tarjoajaa pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä.”
muotoon
"Yhteyden tarjoajien tulee kohdella kaikkia yhdenvertaisesti."
1.1.2.4 152 Muutos: Epäkaupallisten elokuvien ikärajojen asettaminen on oltava täysin vapaaehtoista. (Malinen) Approval -%
1.1.2.5 180 Muutos: Yhdysvallat -> Muut valtiot (Pekka) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen väärinkäyttö on erityisesti otettava esille EU:n ja muiden valtioiden välisissä kauppaneuvotteluissa.
1.1.2.6 152 muutos (Malinen) Approval -%
 
Sana "Elokuvien" korvataan ilmaisulla "Epäkaupallisten elokuvien".
1.1.2.7 152 muutos (Ruuhijärvi) Approval -%
 
Lause tulee muuttaa muotoon: Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista, mutta valtio voi kannustaa alan itsesäätelyelimen perustamiseen.
1.1.2.8 152 muutos (Savolainen) Approval -%
 
Rivi muutetaan muotoon: Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista. Valtio voi tarjota ikärajajärjestelmän, mutta siihen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista.
1.1.2.9 137 muutos (Vaarnas) Approval 100%
 
Lause muutetaan muotoon: Sananvapaus tarkoittaa yksilön oikeutta vapaasti ilmaista itseään ilman pelkoa oikeudellisista seuraamuksista.
1.1.2.10 148 poisto (Plommer) Approval -%
 
Sana "sukupuolisiveellisyyden" poistetaan.
1.1.2.11 155 muutos (Apajalahti) Approval -%
 
Muutetaan lause muotoon: Yhteyden tarjoajien tulee kohdella kaikkia yhdenvertaisesti, eikä palvelun tarjoajaa pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä.
1.1.2.12 155 muutos (Plommer) Approval -%
 
Muutetaan lause muotoon: Internet-operaattorien ei pidä rajoittaa verkon käyttöä välitetyn sisällön ja protokollan perusteella, eikä palvelun tarjoajaa pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä.
1.1.2.13 155 muutos (Karvinen) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Yhteyden tarjoajien tulee kohdella kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti, eikä palvelun tarjoajaa pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjien tekemisistä.
1.1.2.14 155 muutos (Ruuhijärvi) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Maksullisen yhteyden tarjoajalla ei ole oikeutta rajoittaa verkon käyttöä sisällön perusteella, eikä palvelun tarjoajaa pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä.
1.1.2.15 155 muutos (Virtaperko) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Julkinen internet-yhteyttä tarjoava taho ei saa rajoittaa täysivaltaisen aikuisen verkkosisältöihin pääsyä, eikä yksityinen internet-yhteyttä tarjoava taho saa rajoittaa sitä kotirauhan piirissä. Palvelun tarjoajaa ei pidä asettaa vastuuseen palvelun käyttäjän tekemisistä.
1.1.2.16 180 muutos (Hämynen) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen väärinkäyttö on erityisesti otettava esille kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa.
1.1.2.17 172 lisäys (Kukkonen) Approval 100%
 
Riviltä 172 alkavan virkkeen perään lisäys: Käytössä olevia yleisiä biotunnisterekistereitä ei saa hyödyntää rikostutkinnassa.
1.1.2.18 180 muutos (Plommer) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Viestintäsalaisuuden ja tietosuojan piiriin kuuluvien tietojen väärinkäyttö on erityisesti otettava esille kansianvälisissä kauppaneuvotteluissa.
1.1.2.19 142 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivit 142-146, muutetaan kappale muotoon: Sisällön suhteen ainoat jälkikäteissensuurin tai rangaistuksen oikeuttavat perusteet ovat kunnianloukkaus, kun sen voidaan perustellusti katsoa aiheuttavan kohtuutonta haittaa yksityishenkilölle, petos, yksityishenkilöön tai kansanryhmään kohdistuva konkreettinen uhkaus, vaaralliseen rikokseen kehottaminen, yksityisyyttä loukkaava tiedon levittäminen tai sellainen salassapidettävien tietojen paljastaminen, joka aiheuttaa uhan yksityishenkilöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Ennakkosensuuria ei pidä lainkaan sallia.
1.1.2.20 148 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Muutetaan sana "sukupuolisiveellisyyden" sanaksi "siveellisyyden".
1.1.2.21 152 muutos (Vaarnas) Approval 100%
 
Muutetaan kappale muotoon: Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista. Pakollinen ikärajajärjestelmä haittaa ennen kaikkea pienten sisällöntuottajien työtä lisäämällä byrokratiataakkaa ja kuluja. Sen sijaan sisällöntuottajia tulisi kannustaa itsesääntelevän toiminnan lisäämiseen.
1.1.3 3. Vapauksien lisääminen
 
Lukuun 3. Vapauksien lisääminen liittyvät esitykset.
1.1.3.1 191 Muutos (VSP) Approval 100%
 
Ehdotetaan muutettavaksi
“Ihmisellä tulee olla oikeus tehdä mahdollisimman lajaasti vapaita valintoja, kunhan nämä eivät vahingoita muita.”
muotoon
“Ihmisellä on oikeus vapauteen ja itsensä toteuttamiseen, kunhan henkilön toiminta ei uhkaa muiden vastaavia tunnustettuja oikeuksia.”
1.1.3.2 204 Muutos (VSP) Approval -%
 
Rivit 204-213 muutetaan muotoon: “Huumausaineiden käytön kohteleminen pelkästään rikosoikeudellisena ongelmana edistää syrjäytymistä, vie poliisin resursseja muista tehtävistä, sekä lisää järjestäytyneen rikollisuuden valtaa ja varallisuutta. Vastuullinen päihdepolitiikka kumpuaa yksilönvapauksista, pyrkien samalla vähentämään yhteisiä haittoja. Piraattipuolue vastustaa kieltolakeja ja kannattaa sen sijaan vaihtoehtoista päihdepolitiikkaa, johon kuuluu vähintään henkilökohtaisen huumeidenkäytön dekriminalisointi. Käyttäjiä ei tule kohdella rikollisina jos he eivät aiheuta häiriötä muille ihmisille tai ympäristölleen. Myös huumausaineiden käyttäjien ihmisarvoa ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa. Yksityinen käyttö tai yksityiseen käyttöön verrattava hallussapitorikos ei saa johtaa kotietsintään. Päihteiden käytön tarkasteleminen lääketieteellis-sosiaalisesta näkökulmasta tuo arvokasta lisätietoa ongelmakäyttöön johtavista taipumuksista, ja näin edistää kykyä ehkäistä haittoja. Päihdehoitoa ja kuntoutusta tulee kehittää ja sen tulee olla vapaaehtoista, ihmisarvoa kunnioittavaa sekä kaikkien saatavilla.”
1.1.3.3 220 Poisto: Alkoholiveron ongelmat (VSP) Approval -%
 
220. Ehdotetaan poistettavaksi:
“Korkea alkoholivero ei ainakaan merkittävästi helpota ongelmaa. Se kannustaa veronkiertoon sekä aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, kun ongelmakäyttäjien tapauksessa yhä suurempi osa talouden tuloista ohjautuu päihteisiin.”
1.1.3.4 237 Muutos (VSP) Approval 100%
 
237. Ehdotetaan muutettavaksi muotoon: Internet mahdollistaa rahapelaamisen valtion rajojen ylitse. Rahapelimonopolia ei tule suojella kieltämällä nettipelejä ja pyrkimällä esimerkiksi suodattamaan niitä. Rahapelimonopoli tulee pikemminkin purkaa ja sallia vapaa kilpailu alalla.
1.1.3.5 243 Poisto: Asevelvollisuuden pakkotyöluonne (VSP) Approval -%
 
243. Ehdotetaan poistettavaksi:
"Asevelvollisuus on yhtä sukupuolta syrjivää pakkotyötä. Järjestelyllä on ollut historialliset perusteet, mutta nykyaikaisessa yhteiskunnassa ei voida sallia tällaista vapaudenriistoa."
1.1.3.6 250 Muutos(VSP) Approval 100%
 
250. Ehdotetaan muutettavaksi:
“Armeijan käyminen opettaa hyödyllisiä taitoja ja antaa tärkeitä valmiuksia työelämään ja elämään ylipäänsä. Näiden etujen sekä yleisesti korkean maanpuolustusinnon vuoksi moni haluaisi jatkossakin suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisesti. Asepalveluksen tarjoamat kurssit tulee tuoda selkeämmin esille sekä nähdä koko asia rakenteellisesti osana koulutusjärjestelmää.”
muotoon
"Asepalveluksen tarjoamat kurssit tulee tuoda selkeämmin esille sekä nähdä koko asia rakenteellisesti osana koulutusjärjestelmää. Tarjotun koulutuksen sekä yleisesti korkean maanpuolustusinnon vuoksi moni haluaa jatkossakin suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisesti.”
1.1.3.7 275 Muutos (VSP) Approval 100%
 
275. Ehdotetaan muutettavaksi
"Seksityöntekijöiden tilanne ainoastaan heikkenee, kun lainsäädäntö tekee toiminnasta laitonta mistä tahansa näkökulmasta."
muotoon
“Seksuaalipalveluiden myynti kuuluu yksilönvapauksien piiriin ja kieltolaki haittaa alan turvallisuutta sekä edistää harmaata taloutta.”
1.1.3.8 243 Poisto: "Järjestelyllä on ollut historialliset perusteet, mutta" (Horsmalahti) Approval 100%
1.1.3.9 249 Lisäys Approval 100%
 
Niin kauan kuin on asevelvollisuus, tulee siviilipalveluksen olla tasavertainen asepalveluksen kanssa.
1.1.3.10 274 Poisto: Seksuaalipalvelut-kohta kokonaan (Mikael Böök) Approval -%
 
Poistetaan 274-276:
Kehollinen itsemääräämisoikeus kattaa seksuaalisuuden harjoittamisen vapaasti silloinkin kun on kyse maksullisten palveluiden myymisestä tai ostamisesta. Seksityöntekijöiden tilanne ainoastaan heikkenee, kun lainsäädäntö tekee toiminnasta laitonta mistä tahansa näkökulmasta.
1.1.3.11 240 Lisäys: Rahapeliyritysten mainonnan ja markkinoinnin esteet tulee purkaa (VSP) Approval 100%
 
240. Ehdotetaan lisättäväksi kohtaan Rahapelit:
“Arpajaislain mukaan ulkomaiset rahapeliyhteisöt eivät voi harjoittaa Suomessa suoraa markkinointia, epäsuoraa mainontaa tai myynninedistämistä. Rahapeliyritysten mainonnan ja markkinoinnin esteet tulee purkaa sponsoritoiminnan mahdollistamiseksi. Suomalaisen huippu- urheilun etu on lakkauttaa rahapeliyhtiöiden lailliset monopolit ja sallia rahapeliyhtiöiden sponsoritoiminta.

Rahapelimonopoleja on perusteltu mm. kuluttajien suojelulla, sosiaalisten haittojen ehkäisyllä, hyväntekeväisyystoiminnan rahoittamisella sekä rikollisuuden ehkäisyllä. EY - tuomioistuimen ns. Gambelli - päätöstä (C – 243/01) on tulkittu niin, että monopolia ei voi perustella jäsenvaltioiden taloudellisilla hyödyillä, vaikka tuotot ohjattaisiinkin hyväntekeväisyyteen. Suomi on saanut vuonna 2007 Euroopan komissiolta varoituksen urheiluvedonlyönnin rajoittamisesta."
1.1.3.12 225 Poisto Approval -%
 
225. Poistetaan: "Siksi erityisesti mietojen alkoholijuomien verotusta tulee keventää sekä myyntirajoituksia purkaa."
1.1.3.13 234 Lisäys: Nuuskan myynnin salliminen (VSP) Approval 100%
 
234. Ehdotetaan lisättäväksi kohtaan Huumeet ja päihteet
“Euroopan Unioni on direktiivillä kieltänyt nuuskan myynnin vuonna 1992. Ruotsilla on erityisvapaus EU:n jäsenvaltiona nuuskan myyntiin. Suomen tulee hakea kansallisella tasolla Ruotsin kaltaista erityisvapautta nuuskan myynnin ja maahantuonnin vapauttamiseksi. EU-tasolla Suomen tulee ajaa nuuskan markkinoille saattamisen kieltävän direktiivin kumoamista.”
1.1.3.14 213 Lisäys Approval 100%
 
213. Lisätään: "Alaikäisiltä voi kieltää päihteiden ja huumeiden käytön sekä hallussapidon, muuta heitäkään ei tule rangaista rikosoikeudellisesti näistä.
1.1.3.15 234 Lisäys Approval -%
 
234. Lisätään: "Huumeiden ja päihteiden aiheuttamat ongelmat ovat seurausta markkinoiden rajoittamisesta."
1.1.3.16 246 Muutos Approval -%
 
246-253 korvataan muotoilulla: Puolustusvoimien tulee perustua tasa-arvoon, ja siksi sekä palvelukseen että kutsuntoihin osallistumisen on oltava vapaaehtoista.
1.1.3.17 234 Lisäys Approval -%
 
234. Lisätään: "Lisäaineettoman tupakan myynti pitää sallia. Savukkeenkäärimiskoneet tulee laillistaa."
1.1.3.18 250-253 poisto (Apajalahti) Approval -%
 
Poistetaan rivit 250-253:
Armeijan käyminen opettaa hyödyllisiä taitoja ja antaa tärkeitä valmiuksia työelämään ja elämään ylipäänsä. Näiden etujen sekä yleisesti korkean maanpuolustusinnon vuoksi moni haluaisi jatkossakin suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisesti. Asepalveluksen tarjoamat kurssit tulee tuoda selkeämmin esille sekä nähdä koko asia rakenteellisesti osana koulutusjärjestelmää.
1.1.3.19 257-258 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Lause muutetaan muotoon: Yksilön perusoikeuksiin tulisi kuulua oikeus kerätä rahaa erilaisiin tarkoituksiin, oli sitten kyse joukkorahoituksesta, yleishyödyllisen toiminnan tukemisesta, niin kutsutuista aikapankeista taikka kerjäämisestä.
1.1.3.20 259 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Lähtökohtaisesti kerääminen olisi aina sallittua ja siihen puututtaisiin ainoastaan jälkikäteisesti mikäli on syytä epäillä rikollista toimintaa.
1.1.3.21 243 Muutos: sukupuolineutraali kansalaispalvelusvelvoite (tiikki) Approval -%
 
243-253 korvataan muotoilulla: "Asevelvollisuus on yhtä sukupuolta syrjivää pakkotyötä ja se tulee siksi muuttaa koko ikäryhmää koskevaksi kansalaispalvelusvelvollisuudeksi."
1.1.3.22 260 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Lain tulisi kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan muun muassa keräyksen laajuudesta, tavoitteista sekä keräystavasta silloin kun keräyksen tuoton odotetaan ylittävän tietyn rajan.
1.1.3.23 269 poisto (Apajalahti) Approval 100%
 
Poistetaan tämä lause: "Prosessista aiheutuvien kulujen ei tule estää myöskään vähävaraisia saamasta halutessaan kuolinapua."
1.1.3.24 268 lisäys (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivillä 268 päättyvän lauseen perään lisätään: Avustettu kuolema tulee sallia myös aivotoimintaa vakavasti heikentävien sairauksien ja vammojen kohdalla, mikäli henkilö on tehnyt asiaa koskevan hoitotestamentin ollessaan vielä terve.
1.1.3.25 266 Muutos Approval 100%
 
266. Muutetaan muotoon: Yksilöllä tulee olla oikeus avustettuun kuolemaan sellaisissa tilanteissa, joissa terveydentila estää mielekkään elämän elämisen ja parantuminen on käytännössä lääketieteellinen mahdottomuus. Päätöksen on oltava selkeästi yksilön oma, ja sitä tulee tukea lääkärinlausunto terveydentilasta. Aloite ei saa tulla terveydenhuollosta.
1.1.3.26 276 lisäys (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivin 276 jälkeen lisätään kappale otsikolla "Yhdistymisvapaus": Yhdistysten sääntömuutoksiin liittyvää käytäntöä on muutettava. On yhdistymisvapautta loukkaavaa, että säännöt pitää hyväksyttää virkamiehillä, jotka voivat hylätä ne käytännössä mielivaltaisin perustein. Sääntöjen pitäisi tulla voimaan heti kun yhdistys on ne hyväksynyt. Sääntömuutos tulisi jatkossa vain ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka puuttuisi vain ilmeisiin lainvastaisuuksiin.
1.1.3.27 276 lisäys (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivin 276 jälkeen lisätään kappale otsikolla "Vaihtoehtovaluutat": Valtion ei pidä estää erilaisten verkkorahojen ja vaihtoehtovaluutoiden käytötönottoa.
1.1.3.28 271 Lisäys Approval 100%
 
271. Lisätään: "Avustetun kuoleman mahdollisuus ei missään nimessä vähennä tarvetta parantaa saattohoitoa ja kehittää parempaa kivunlievitystä."
1.1.3.29 230 Muutos (whiic) Approval 100%
 
230. Muutetaan "Molemmat ovat hyväksyttäviä toimia, mutta sisältävät ongelmia." muotoon "Molemmilla toimilla on vähennetty sivullisten altistumista tupakansavulle, mutta toimenpiteet sisältävät ongelmia."
1.1.3.30 208 Lisäys (Eskelinen) Approval -%
 
208. Lisätään kappaleen loppuun lause "Huumausainelainsäädännön tulee kohdella kaikkia päihteitä yhtäläisesti ja johdonmukaisesti riippumatta niiden aikaisemmasta lainsäädännöllisestä asemasta."
1.1.3.31 240 Muutos (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluekokoukselle esitettyä puoluehallituksen esitystä muutetaan maanpuolustuskirjauksen (240-254) osalta kuulumaan seuraavasti:

Asevelvollisuus

Asevelvollisuus on yksi Suomen ulkoisen turvallisuuden kulmakivistä. Piraattipuolue kannattaa sitä, että sekä asevelvollisuuden, sotilaallisen liittoutumisen ja riittävien asehankintojen avulla varmistetaan jatkossakin mahdollisuudet koko maan puolustamiseen hyökkääjältä ja luodaan riittävä pelote potentiaaliselle hyökkääjälle olla puuttumatta maamme itsemääräämisoikeuteen.

Piraattipuolue katsoo kuitenkin, että nykyiseen asevelvollisuusjärjestelmään liittyy ongelmia sukupuolten tasa-arvon kannalta, joten asevelvollisuutta tulee kehittää suuntaan, jossa sen suorittavat saavat paremman korvauksen siihen osallistumisesta ja asepalvelus räätälöidään sen mukaan, että se tukee osaltaan sen suorittaneiden siirtymistä tai paluuta töihin tai opiskelupaikkaan. Piraattipuolue ei hyväksy asevelvollisten ajamista taloudellisiin ongelmiin tai vaikeuksiin perheensä elättämisessä.
1.1.3.32 231 Muutos (kivasatu) Approval 100%
 
Ehdottaisin, että nuuska lisättäisiin sähkötupakan oheen siten, että kohdassa lukisi esimerkiksi:
"Passiivista tupakointia voisi vähentää voimakkaasti poistamalla sähkötupakkaan ja nuuskaan liittyvät kiellot. Sähkötupakkaa ja siihen tarvittavia nikotiinituotteita sekä nuuskaa tulee saada myydä ja mainostaa kuten mitä tahansa muuta tuotetta. Sähkötupakan tai nuuskan käyttöä ei saa kieltää julkisissa ja julkisluonteisissa tiloissa."
1.1.3.33 271 Lisäys (Olli Nummela) Approval -%
 
Terveen ihmisen avustaminen itsemurhassa yksityisin varoin tulisi olla dekriminalisoitua. Ihmisen on oikeus riistää oma henkensä myös ilman lääkärin puoltavaa lausuntoa, ja sikäli, kun itsensä surmaaminen ei ole rikos, ei siinä avustaminen voi olla myöskään avunanto tai osallisuus rikokseen.
1.1.3.34 277 Lisäys: Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen (Lasse) Approval 100%
 
Kauppojen aukioloajat

Valtion ei tule säädellä kauppojen aukioloaikoja. Kauppiaiden tulee itse saada määrittää ne kannattavuuden ja työvoiman saatavuuden perusteella. Yrittäjillä tulee olla oikeus vastata kuluttajien tarpeisiin kellonajasta riippumatta. Järjestelystä hyötyvät kaikki: yrittäjät uusien ansaintamahdollisuuksien myötä, kuluttajat palveluiden saatavuuden paranemisen vuoksi ja työntekijät lisääntyvien työtuntien myötä.
1.1.4 4. Yhdenvertaisuus
 
Lukuun 4. Yhdenvertaisuus liittyvät esitykset.
1.1.4.1 282 Poisto: Ehdotetaan poistettavaksi sanoja "mahdollisuuksien mukaan". (VSP) Approval 100%
 
Poistetaan sanat "mahdollisuuksien mukaan".
1.1.4.2 292 Poisto: Ehdotetaan poistettavaksi "ja niin edelleen". (VSP) Approval 100%
1.1.4.3 294 Muutos: "pikemminkin institutionalisoivat" muotoon "ylläpitävät" (VSP) Approval 100%
1.1.4.4 296 Poisto: “Vähemmistöjen työllistymistä eri aloilla pitää tukea muilla tavoin.” (VSP) Approval 100%
1.1.4.5 324 Muutos: Piraattipuolue kannattaa kirkon ja valtion erottamista (VSP) Approval 100%
 
324. Ehdotamme muutettavaksi:
"Valtion on kunnioitettava uskonnollisia oikeuksia ja pyrittävä mahdollistamaan oikeus täyspainoiseen uskonnon harjoittamiseen, kun tämä ei suoranaisesti loukkaa muiden vapauksia."
muotoon
"Valtion on kunnioitettava uskonnonvapautta. Valtio ei saa estää tai suosia mitään uskontoja. Piraattipuolue kannattaa kirkon ja valtion erottamista."
1.1.4.6 332 Lisäys: Ympärileikkausten kielto (Jarno Luoma-Nirva) Approval 100%
 
Lisätään Katsomus-kappaleen loppuun riville 332 lause:
"Uskonnonvapaus ei merkitse, että uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten voitaisiin loukata ihmisoikeuksia tai ihmisarvoa. Tämän vuoksi esimerkiksi poikalasten rituaalinen ympärileikkaus on kriminalisoitava."
1.1.4.7 341 Poisto (VSP) Approval 100%
 
341. Ehdotetaan poistettavaksi:
“Riittäviä määrärahoja tulee osoittaa sellaisiin ohjelmiin, jotka kannustavat maahanmuuttajia poliittiseen aktiivisuuteen ja tiedottavat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Myös maahanmuuttajien työllistämishankkeet ovat yhteiskunnalle kannattavia."
1.1.4.8 331 lisäys (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivin 331 loppuun lisäys: Kirkkoja ja uskonnollisia yhdyskuntia on kohdeltava liittymisen ja eroamisen osalta samalla tavalla kuin tavallisia yhdistyksiä. Pienten lasten liittämisestä virallisiksi jäseniksi kirkkoihin ja uskonnollisiin yhdyskuntiin on luovuttava. Tämä ei estä symbolisten kaste- ja vastaavien rituaalien suorittamista.
1.1.4.9 333-344 poisto (Apajalahti) Approval -%
 
Poistetaan rivit 333-344.
1.1.4.10 316. Muutos (Eskelinen) Approval 100%
 
316. Muutetaan virke "Ideaalitilanteessa yksilön sukupuolta valtion ei tarvitsisi edes tietää, kuten ei seksuaalisuuttakaan." muotoon "Valtion ei tarvitse tietää yksilön sukupuolta tai seksuaalisuutta."
1.1.4.11 327 Lisäys (Eskelinen) Approval -%
 
327 Lisätään uusi kappale "Kun eri uskontokuntia kohdellaan yhdenvertaisina, ei valtion ole enää lainkaan tarpeen tietää jokaisen henkilön uskontoa. Tämän vuoksi väestörekisterin ei enää tule sisältää mainintaa uskontokunnasta. Tämä ehkäisee osaltaan uskonnosta johtuvaa syrjimistä."
1.1.4.12 333 Muutos (Eskelinen) Approval -%
 
333. Vaihdetaan otsikko "Etnisyys" otsikkoon "Vähemmistöt"
1.1.4.13 310 Muutos (Ruuhijärvi) Approval 100%
 
Ehdotan rivillä 310-311 olevaa lausetta
”Tämä mahdollistaisi myös lukumäärällisesti poikkeavat rekisteröidyt suhteet”
muutettavaksi muotoon
”Myös useamman kuin kahden henkilön rekisteröidyt suhteet tulisi sallia.”
1.1.4.14 312 Lisäys: Avoliitto-käsite tulee poistaa lainsäädännöstä (whiic) Approval 100%
1.1.4.15 320 Lisäys (whiic) Approval -%
 
Intersukupuolisilla lapsilla tulee olla oikeus säilyä sukupuolellisesti määrittelemättömänä ainakin siihen ikään asti, jolloin hänelle on alkanut muodostua sukupuoli-identiteetti tai jolloin hänen biologinen sukupuolensa olisi luotettavammin todettavissa.
1.1.4.16 313 Poisto: Sukupuoli-kappale kokonaan (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksestä poistetaan riveillä 312-320 oleva kappale otsikolla ”Sukupuoli” kokonaan.
1.1.4.17 310 Poisto (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksestä poistetaan riviltä 310 virke ”Tämä mahdollistaisi myös lukumäärällisesti poikkeavat rekisteröidyt suhteet.”
1.1.4.18 288 Lisäys (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esitykseen lisätään kohtaan ”Yhdenvertaisuus lain edessä” rivien 288 ja 290 väliin virke:
"Piraattipuolue kannattaa kuitenkin henkilöiden sukupuolta ja perhesiteitä koskevien tietojen kirjaamista väestörekisteriin siltä osin kuin se on perheoikeudellisen aseman selvittämisen ja luotettavan matkustusasiakirjojen myöntämisen vuoksi tarpeen."
1.1.4.19 283 Muutos (Ari) Approval -%
 
Tämä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö ei erottele ihmisiä mielivaltaisin perustein eikä lainsäädännössä ei pitäisi olla erityisiä ihmisryhmiä koskevia termejä.
1.1.4.20 283 Muutos (Plommer) Approval 100%
 
Tämä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö ei erottele täysivaltaisia ihmisiä.
1.1.4.21 304 Muutos (Impiö) Approval 100%
 
Kaikkia rekisteröityjä parisuhteita (mukaanlukien avioliitto) tulee käsitellä yhdenvertaisina "rekisteröityinä suhteina" laissa. Jos näin ei ole, tulee avioliittolain olla sukupuolineutraali.
1.1.4.22 304 Muutos (Ari) Approval -%
 
Avioliittolain muuttaminen sukupuoli- ja määräneutraaliksi ratkaisisi tämän ongelman.
Poistetaan 310: "Tämä mahdollistaisi myös lukumäärällisesti poikkeavat rekisteröidyt suhteet."
1.1.4.23 315 Poisto: Nykymaailmassa (Eetu) Approval 100%
1.1.4.24 317 Poisto: Transsukupuolisten oikeuksia tulee kunnioittaa. (Ari) Approval 100%
1.1.4.25 317 Lisäys (Olli Nummela) Approval 100%
 
Intersukupuolisilla on oikeus pysyä sukupuolisesti identifioimattomana, siksi valtion ei tule vaatia sukupuolen määrittelyä .
1.1.4.26 317 Lisäys (Olli Nummela) Approval 100%
 
Jokaisella kansalaisella tulee olla oikeus siirtää sukupuolensa luokkaan määrittelemätön.
1.1.4.27 332 Lisäys (Olli Nummela) Approval -%
 
Uskontokunta-tieto ei kuulu väestörekisterin, uskontokunnan jäsenyyden juridinen merkitys tulee erottaa uskonnollisesta merkityksestä kuten avioliitossakin.
1.1.5 5. Oikeusturva
 
Lukuun 5. Oikeusturva liittyvät esitykset.
1.1.5.1 358 Muutos (VSP) Approval 100%
 
Ehdotetaan viimeisen virkkeen osaa "on kehitettävä" siirrettäväksi. “Oikeuslaitoksen kykyä reagoida erikoisosaamista tai teknistä ymmärrystä vaativiin oikeustapauksiin on kehitettävä.”
1.1.5.2 362 Lisäys: Itsenäinen perustuslakituomioistuin (VSP) Approval -%
 
362. Ehdotetaan lisättäväksi kohtaan Oikeusturva:
"Suomeen on perustettava eduskunnasta itsenäinen perustuslakituomioistuin, jolle siirretään kansanedustajista koostuvan perustuslakivaliokunnan lain tulkitsemiseen, perustuslaillisuuden valvomiseen ja lain käyttämiseen liittyvät tehtävät."
1.1.5.3 362 Lisäys: Perustuslakituomioistuin + valiokunta(Ahto) Approval 100%
 
Suomeen on perustettava eduskunnasta itsenäinen perustuslakituomioistuin, joka tulkitsee ja valvoo muiden lakien perustuslaillisuutta. Se ei kuitenkaan korvaa eduskunnan perustuslakivaliokuntaa, joka edelleen valvoo lakien perustuslaillisuutta lain säätämisvaiheessa."
1.1.5.4 362 Lisäys: Perustuslainmukaisuutta tulee tutkia kaikissa tuomioistuinkäsittelyissä. (Antti Kukkonen) Approval 100%
1.2 Tietoyhteiskuntaohjelma
 
Muutosesitykset hallituksen esitykseen Piraattipuolueen tietoyhteiskuntaohjelmaksi.
1.2.1 1. Tekijänoikeudet ja patentit
1.2.1.1 Tekijänoikeudet
1.2.1.1.1 470 Muutos (VSP) Approval 100%
 
470. Ehdotetaan muutettavaksi
"Tämä on joka tapauksessa vähintään vuosikymmenten työ."
muotoon
"Piraattipuolue ajaa yhdessä muiden maiden Piraattipuolueiden kanssa kansainvälisen tekijänoikeislainsäädännön muuttamista."
1.2.1.1.2 452-472 Muutos (Eskelinen) Approval 100%
 
452 Poistetaan rivi "Tekijänoikeuksien uudistamisessa on edettävä seuraavasti:" 454-472 Siirretään seuraavat listatut kappaleet normaaleiksi kappaleiksi. 454 Muutetaan "Ensimmäisenä on poistettava rikosoikeudelliset rangaistukset ja ylisuuret vahingonkorvaukset teosten luvattomasta epäkaupallisesta käytöstä." muotoon "Rikosoikeudelliset rangaistukset ja vahingonkorvaukset teosten luvattomasta epäkaupallisesta käytöstä on poistettava. 459 Muutetaan "Toiseksi on siirryttävä nykyistä laajemmin joukkolisensointiin kaikissa teoslajeissa" muotoon "Joukkolisensointiin kaikissa teoslajeissa on siirryttävä nykyistä laajemmin." 470 Yhdistetään edelliseen kappaleeseen.
1.2.1.1.3 454, 459: Poisto: "Ensimmäinen" ja "Toiseksi" (Karvinen) Approval 100%
1.2.1.1.4 454 Muutos: kohtuullistaa vahingonkorvaukset (Jonna) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Ensimmäisenä on poistettava rikosoikeudelliset rangaistukset ja kohtuullistettava vahingonkorvaukset teosten luvattomasta epäkaupallisesta käytöstä.
1.2.1.1.5 454 Muutos: kohtuuttomat vahingonkorvaukset (Scoffa) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Ensimmäisenä on poistettava rikosoikeudelliset rangaistukset ja kohtuuttomat vahingonkorvaukset teosten luvattomasta epäkaupallisesta käytöstä.
1.2.1.1.6 470 Muutos (Scoffa) Approval -%
 
Muut muutokset, kuten suoja-ajan olennainen lyhentäminen, edellyttävät sopimusten muuttamista ja yhteistyötä maiden välillä.
1.2.1.1.7 469 Lisäys (Aulis Pöyhönen) Approval 100%
 
Tekijänoikeusjärjestljen on sallittava jäsenilleen teosten lisensoiminen avoimella lisenssillä.
1.2.1.2 Patentit
1.2.1.2.1 477 Muutos: Ehdotetaan poistettavaksi sana "juurikaan". (VSP) Approval 100%
1.2.1.2.2 479 Lisäys: Patentit estävät optimaalisten teknisten ratkaisujen tekemistä uusissa tuotteissa. (Raoul) Approval 100%
1.2.1.2.3 489 Poisto (Jonna) Approval 100%
 
Ohjelmistopatentit ajavat ainoastaan patenttilakimiesten ja suuryritysten etua.
1.2.2 2. Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
1.2.2.1 Hallinnon avoimuus
1.2.2.1.1 508 Lisäys(Scoffa) Approval 100%
 
Kansalaisten oikeusturvasta täytyy pitää kiinni myös silloin kun he paljastavat tietojen luvatonta keruuta tai käyttöä.
1.2.2.1.2 508 Lisäys(Kukkonen) Approval 100%
 
Suojelupoliisin tulee jälkikäteen ilmoittaa vakoilusta sen kohteelle.
1.2.2.2 Byrokratian vähentäminen
1.2.2.2.1 512 Lisäys: "...ja jäljelle jäävää selkeytettävä." (Jonna) Approval 100%
1.2.2.2.2 513 Lisäys (Joonas Mäkinen) Approval 100%
 
Järjestelmän toiminta ja avun saaminen on tärkeämpää kuin byrokraattinen valvonta ja väärikäytösten ehkäisy.
1.2.2.2.3 512 Muutos (Plommer) Approval 100%
 
"Liiallinen byrokratia vaikeuttaa järjestelmän ymmärtämistä" (korvaa 512 rivillä alkavan toisen lauseen alun)
1.2.2.2.4 513 Lisäys: Julkishallinnon tulee edistää selkokieltä viestinnässään. (Miika) Approval 100%
1.2.2.3 Tasapuolinen demokratia
1.2.2.3.1 521 muutos (Apajalahti) Approval -%
 
Muutetaan muotoon: Piraattipuolue haluaa muuttaa puoluetuen sellaiseksi, että kukin puolue saisi vuosittain tukea 10 euroa kutakin puolueen edellisissä eduskuntavaaleissa saamaa ääntä kohti. Tämä pitäisi kokonaissumman suunnilleen nykyisellä tasolla.
1.2.2.3.2 517 Muutos (Eskelinen) Approval 100%
 
517 Säilytetään pohjaesityksessä poistettavaksi esitetty lause "Kaikille vaaleissa ehdokkaita asettaville ryhmille on annettava rahallista tukea vaalijulisteiden hankkimiseen sekä yleiseen vaalikampanjointiin."
1.2.2.3.3 520: Muutos (Tiina/Raoul) Approval 100%
 
"Piraattipuolue haluaa muuttaa puoluetuen sellaiseksi, että nykyinen puoluetuki jaettaisiin saatujen äänien perustella."
Poistetaan:
"Tämä suunilleen puolittaisi tuen kokonaissumman nykyisestä tasosta."
1.2.2.4 Osallistuva demokratia
1.2.2.4.1 563 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "Kuntatasolla otetaan käyttöön kuntalaiskysymys."
1.2.3 3. Ohjelmistohankkeet
1.2.3.1 Avoimuus ohjelmistohankkeissa
1.2.3.2 Avoimet rajapinnat
1.2.4 4. Tieto ja tutkimus
1.2.4.1 623, 632 muutos, lisäys (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivillä 623 otsikko muutetaan muotoon: "Tutkimuksen ja taiteen vapaus ja riippumattomuus". Lisätään rivin 632 jälkeen uusi kappale: Valtion taiderahoituksessa ei pidä asettaa taiteelle ideologisia tai esteettisiä rajoitteita tai vaatimuksia. Myönnettäessä rahoitusta taiteelle on arvioitava ainoastaan toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
1.2.4.2 632 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "Yliopiston hallinnon tulee olla alisteinen tiedeyhteisölle eikä päinvastoin. Viroilla ym. perusrahoituksella taataan tieteen vapaus ja riippumattomuus; pätkäprojektit ja rahoituksen ympärille keskittyvä näennäispuuhastelu tuottaa rahoittajia mielistelevää näennäistutkimusta. Yliopiston tulee tarjota ajatonta sivistystä eikä muotijuttuja, jotka vanhenevat ennen kuin opiskelijat pääsevät edes töihin. Tiedon on oltava avointa ja maksutonta."
1.2.5 5. Opetus tietoyhteiskunnassa
1.2.5.1 652 Muutos: Oppisisältöjen tulee perustua tieteelliseen tietoon. (Kukkonen) Approval -%
1.2.5.2 652 Muutos: Oppisisällöt eivät saa vääristellä tieteellistä tutkimustietoa.(Tuukka) Approval -%
1.2.5.3 652 Poisto: Poistetaan kappale kokonaan (Impiö) Approval -%
 
Poistetaan 652-654:
Oppisisällöt eivät saa olla ristiriidassa tieteellisen tutkimustiedon kanssa. Uskonnollisia kouluja, joissa opetetaan tieteen kanssa ristiriitaista tietoa, ei tule hyväksyä oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaaviksi kouluiksi.
1.2.5.4 688 Poisto (Kukkonen) Approval -%
 
680. Poistetaan "Katsomus- ja yhteiskunnallisten aineiden osalta Piraattipuolue esittää, että: • Uskonto/elämänkatsomustieto poistetaan kouluaineiden joukosta. • Kouluihin tuodaan uutena aineena filosofia alaluokilta lähtien. • Osa uskonnon/elämänkatsomustiedon sisällöistä siirretään filosofiaan ja historiaan. • Historiasta muodostetaan uusi aine "historia ja kulttuurit", jossa painotetaan historian lisäksi erilaisten nykykulttuurien tuntemusta. Uskonnon tuntimäärä jaetaan filosofiansekä historian ja kulttuurien kesken."
1.2.5.5 658 Lisäys (tuukkasarvi) Approval -%
 
Opintotukea voidaa leikata, opiskelu enemmän opintolainan varaiseksi. Lukukausimaksut voidaan sallia. https://keskustelut.piraattipuolue.fi/forums/topic/keskustelua-puolueohjelman-muuttamisesta/page/3/
1.2.5.6 706 Muutos Approval -%
 
Muutetaan "Ensimmäinen pakollinen vieras kieli alkaisi 2. luokalla. Toisen vieraan kielen voisi vapaaehtoisesti aloittaa 4. luokalla. Jos ei aloittanut toista kieltä 4. luokalla, se olisi aloitettava 6. luokalla." muotoon "Ensimmäinen pakollinen vieras kieli alkaisi varhain ja toinen siitä parin vuoden tai muutaman vuoden päästä oppilaan valinnan mukaan."
1.2.5.7 652 Muutos (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksen kappaleessa ”Yleisperiaatteet opetuksessa”, muutetaan riveillä 652-654 oleva kohta: "Oppisisällöt eivät saa olla ristiriidassa tieteellisen tutkimustiedon kanssa. Uskonnollisia kouluja, joissa opetetaan tieteen kanssa ristiriitaista tietoa, ei tule hyväksyä oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaaviksi kouluiksi." kuulumaan seuraavasti: "Uskonnonvapauden nimissä Piraattipuolue hyväksyy yksityisten uskonnollisten koulujen perustamisen ja uskonnonopetuksen antamisen niissä. Oppisisältöjen tulee kuitenkin kattaa vahvistetut peruskoulun ja lukion oppimäärien sisällöt ja käsittää myös asiatiedot terveystiedosta, sukupuolten tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja oikeudesta ehkäisyyn. Uskonnollistenkaan koulujen oppisisällöt eivät saa sisältää materiaalia, jotka yllyttävät väkivaltaan tai toisten ihmisten syrjintään."
1.2.5.8 716 Poisto (Jonna) Approval 100%
 
716. Poistetaan "Taito- ja taideaineita ei tule lisätä, koska monet oppilaat harrastavat liikuntaa, musiikkia ja taidetta jo vapaa-aikanaan. Lisäksi niitä otetaan paljon valinnaisaineiksi yläkoulussa."
1.2.5.9 688-724 Muutos (jkl) Approval 100%
 
688-724 poistetaan; 673-674 muutetaan "Kouluun tarvitaan lisää..." muotoon "Psykologiaa ja sosiaalista kanssakäymistä koskeva opetus ja kasvatus aloitetaan jo alaluokilta."; 678 muutetaan "Vieraiden kielten opettelu..." muotoon "Jatkossakin peruskoulussa opiskeltaisiin äidinkielen lisäksi vähintään kahta muuta kieltä. Jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, opiskelee oppilas mahdollisuuksien mukaan myös äidinkieltään. Tällainen oppilas olisi vapautettu toisen vieraan kielen opiskelusta"; 680-682 poistetaan; 680 lisätään "Uskonto/elämänkatsomustieto poistetaan kouluaineiden joukosta. Historiasta muodostetaan uusi aine "historia ja kulttuurit", jossa painotetaan historian lisäksi erilaisten nykykulttuurien tuntemusta. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntimäärä ja oppisisältö jaetaan filosofian ja historian ja kulttuurin kesken."
1.2.6 Kesäajan poistaminen
1.2.6.1 725 Poisto: Kesäajan poistaminen-luku kokonaan (tiikki) Approval -%
1.2.6.2 725 Muutos: Kohta siirretään byrokratian vähentämiseen (510) (Tiina) Approval 100%
1.3 Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma
 
Muutosesitykset hallituksen esitykseen Piraattipuolueen talous-, kunta- ja perusturvaohjelmaksi.
1.3.1 1. Taloudellinen vakaus ja kasvu
1.3.1.1 788 Muutos (VSP) Approval -%
 
788. Ehdotetaan muutettavaksi
"Suorista yritystuista, mukaan lukien kansalliset maataloustuet, on pääosin luovuttava. Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, ovat kuluttajien kannalta vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Maataloustuet ovat täysin liioiteltuja verrattuna alan painoarvoon nykyaikaisessa taloudessa. Poistamalla suurin osa yritystuista ja kansallisista maataloustuista saavutettaisiin ainakin miljardin säästöt."
muotoon
"Yritystuista on luovuttava. Tällä hetkellä ne hyödyttävät suuria yrityksia pienten kustannuksella. Eduskunnan tulee turvata suomalaisen ruokatuotannon säilyvyys alentamalla yleisesti verotusta sekä lupa- ja byrokratiavaatimuksia. Hintatasoa vääristävien tukien poistamisella saavutettaisiin ainakin miljdardin säästöt."
1.3.1.2 794 Muutos (VSP) Approval -%
 
794. Ehdotetaan muutettavaksi
"Verotuksen yksinkertaistaminen on tarpeen, sillä järjestelmää on kokonaisuudessaan liki mahdoton ymmärtää ja sen vuoksi kansalaisen oikeusturva verotusasioissa on heikko. Nykyinen verotusjärjestelmä vaatii usein ulkopuolisen verotusasioihin erikoistuneen apua, jotta kaikki asiaankuuluvat verovähennykset saadaan hyödynnettyä. Verosuunnittelun tarvetta on siis vähennettävä. Yritysten verotusta on yksinkertaistettava poistamalla erilaisia verovähennyksiä. Tästä yrityksille koituva verojen kohoaminen on korvattava veroprosentteja vastaavasti alentamalla. Yritysverotuksessa on siirryttävä niin kutsuttuun Viron malliin, joka kannustaa investoimaan. Viron mallissa yrityksiä verotetaan vain ulos jakamastaan voitosta, ei yritykseen jätetystä."
muotoon
"Verotusta tulee yksinkertaistaa kaikilta osin. Yritysverotuksessa on otettava mallia Viron verotuspolitiikassa, jossa yritykset maksavat veroa vasta ulos jakamistaan voitoista, ei yritykseen jätetyistä varoista, mikä kannustaa investointeihin. Henkilökohtainen konkurssi on otettava käyttöön."
1.3.1.3 807 Lisäys: Korvausta turhasta jonottamisesta (Letesgubbe) Approval 100%
 
Ehdotan siis Talous-, kunta- ja perusturvaohjelmaan kohtaan 1 tai uudeksi kohdaksi kappaletta:

Jotta esimerkiksi vahingonkorvaustapauksissa kaikkien osapuolten kärsimät vahingot tulevat tasavertaiseen tarkasteluun, on kansalaisten omalle ajalle lainsäädännössä säädettävä nimetty, kohtuullinen, elinkustannusindeksillä vuosttain tarkistettava perustuntihinta. Sen suuruus voisi olla esimerkiksi 10 euroa/h vuonna 2014. Tämä perustuntihinta ei korvaisi laskelmissa esimerkiksi menetettyjä ansiotuloja, vaan sitä sovellettaisin mikäli ansiotuloja ei olisi tai ansiotulot olisivat tuota perustuntihintaa pienemmät. Perustuntihinta toimisi tehokkaana työkaluna myös esimerkiksi palvelu-, liikenne-, yhdyskunta- ja yhteiskuntasuunnittelussa.
1.3.1.4 782 Muutos (Roope Luhtala) Approval 100%
 
Ehdotan seuraavan kohdan (rivit 782-786):
”Valtio ei voi paria vuotta pitempään jatkaa nykyistä velkaantumista. Valtiontaloudessa on pyrittävä noudattamaan euroalueen alkuperäistä vakaus- ja kasvusopimusta, joka edellyttää julkisen velan olevan eintään 60 %:a ja julkisen talouden alijäämän enintään 3 %:a bruttokansantuotteesta. Mikäli kaikki euromaat olisivat noudattaneet tätä alkuperäistä vakaussopimusta, olisi nykyisen kaltaiselta kriisiltä todennäköisesti vältytty”
muuttamista muotoon:
”Valtion jatkuva velkaantuminen on kestämätön tilanne. Perustuslakiin tulisi lisätä tasapainotettu budjettivaatimus, joka velvoittaisi päättäjiä pitämään valtion tulot ja menot yhtäsuurina.”
1.3.1.5 804 Poisto: Lisäksi henkilökohtainen konkurssi on tehtävä mahdolliseksi. (Roope Luhtala) Approval -%
1.3.1.6 788 Muutos (tiikki) Approval -%
 
788 alkava kappale muutetaan muotoon:
”Suorista yritystuista, on pääosin luovuttava. Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, ovat kuluttajien kannalta vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Lisäksi nykyinen maataloustukimalli on epäonnistunut ja sen korjaaminen on välttämätöntä.”
1.3.1.7 791 Muutos Approval 100%
 
Muutetaan "ainakin miljardin säästöt" muotoon "merkittävät säästöt
1.3.1.8 801 Muutos (Lasse) Approval 100%
 
801. Muutetaan "investoimaan" muotoon "yrityksiä säästöihin ja suurempiin investointeihin"
1.3.1.9 800 Muutos (Ari) Approval 100%
 
800. Muutetaan "Yritysverotuksessa on siirryttävä niin kutsuttuun Viron malliin, joka kannustaa investoimaan. Viron mallissa yrityksiä verotetaan vain ulos jakamastaan voitosta, ei yritykseen jätetystä." muotoon "Yritysverotuksessa on siirryttävä yksinkertaisempaan malliin, jossa verotetaan vain ulos jaettua rahaa. Tämä kannustaa tehokkaampaan ja järkevämpään toimintaan. Henkilökohtainen konkurssi on otettava käyttöön."
1.3.2 Perustulo
1.3.2.1 826 Muutos (VSP) Approval -%
 
826. Ehdotetaan muuttettavaksi
"Lähtökohtana tulee olla nykyinen perustoimeentuloturvan taso. Lapsilisät tulee säilyttää erillisinä. Perustulo ei vaikuttaisi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Asumistukien mahdollinen sisällyttäminen perustuloon tulee selvittää erikseen sen jälkeen kun edellä kuvattuun perustulojärjestelmään on ensin siirrytty"
muotoon
"Kun perustuloon ollaan kokonaisuudessaan siirrytty, se tulee korvaamaan kaikki muut tuet."
1.3.2.2 821: Muutos: Perustulo korvaa myös asumistuen (whiic) Approval 100%
 
Lisätään asumistuki rivin 821 listaan tuista, jotka perustulo korvaa.
Poistetaan riviltä 827 lause:
"Asumistukien mahdollinen sisällyttäminen perustuloon tulee selvittää erikseen sen jälkeen kun edellä kuvattuun perustulojärjestelmään on ensin siirrytty."
1.3.2.3 821 Muutos (Yaamboo) Approval 100%
 
821.Muutetaan "jossa vähitellen siirretään osia opintotuesta, toimeentulotuista, työttömien peruspäivärahoista ja kansaneläkkeiden pohjaosista perustulon piiriin." muotoon "jossa vähitellen siirretään osia opintotuesta, perustoimeentulotuki, työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja kansaneläke perustulon piiriin."
1.3.2.4 829 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "Ennen perustuloon siirtymistä korvataan opintotuen asumislisä yleisellä asumistuella."
1.3.3 3. Parempi palvelurakenneuudistus
1.3.3.1 840-847 Muutos, poisto (Eskelinen) Approval 100%
 
840-843 Poistetaan kappale 845-846 Poistetaan lause "Meneillään oleva palvelurakenneuudistus johtaisi toteutuessaan niin ikään sekavien ja epädemokraattisten kuntayhtymien painoarvon kasvamiseen entisestään" 846 Muutetaan lause "Meneillään olevan uudistuksen sijaan tulisi siirtyä maakuntahallintoon, johon kunnat voisivat liittyä vapaaehtoiselta pohjalta." muotoon "Piraattipuolue esittää siirtymistä maakuntahallintoon, johon kunnat voisivat liittyä vapaaehtoiselta pohjalta."
1.3.3.2 830: Muutos (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksessä olevat luvut ”Parempi palvelurakenneuudistus” ja ”Kuntien talouden parantaminen” riveillä 830-878 poistetaan ja korvataan seuraavalla otsikolla ja tekstillä:

Kunta- ja palvelurakenteen uudistus

Suomen nykyinen hallintorakenne on sekava, moniportainen ja päällekkäinen. Nykyisestä kuntarakenteesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia runsaan virkamiesmäärän vuoksi. Piraattipuolue kannattaa hallinnonuudistuksen toteuttamista siten, että kuntien määrä maassamme vähennetään alle sataan, pienimpiä maakuntia yhdistetään toisiinsa ja maakuntahallintoihin yhdistetään aluehallintovirastojen ja työvoima- ja elinkeinokeskusten toiminnot. Virkamiesten ylipitkistä viiden vuoden irtisanomisajoista on luovuttava ja tapauskohtaisesti lyhennettävä ne työelämässä normaalisti käytössä olevaan neljään kuukauteen tai korkeintaan vuoteen. Suurkuntien tulee perustua kaupunkimaisiin keskuksiin ja yhtenäisiin työssäkäynti- ja palvelualueisiin. Paikallisidentiteetistä tulee huolehtia pitäjäseuratoiminnalla ja sillä, että pitäjäseurat hallinnoivat kotiseutuvaakunoita ja kotiseututoimintaa. Pitäjäseurojen profiilia voi nostaa myöntämällä heille nimikkkoalueita ja lupa esittää myös lakkautettujen kuntien nimi ja vaakuna yleisten teiden varsilla, mikä oikeus niiltä nykyään (2013) puuttuu.

Pääkaupunkiseudulle tulee perustaa nykyisistä Helsingistä, Espoosta, Vantaasta, Kauniaisista, Kirkkonummesta ja Sipoosta koostuva metropolihallintoalue, jolla vallitsevat yhtenäiset kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit. Alueen maankäytön tulee kuulua metropolihallinnon piiriin. Alueella voi olla Suur-Lontoon tai Tallinnan tapaan kaupunginosahallintoja, joille voidaan antaa samantapaiset kotiseutuvaakunoiden käyttöoikeudet kuin pitäjäseuroille.

Piraattipuolue katsoo, että kuntauudistuksen ohella on toteutettava koko maassa sosiaali- ja terveydenhoidon uudistus, jossa kunta toimii perusterveydenhuollon hallinnollisina yksikkönä ja suurmaakunnat erikoissairaanhoidon hallinnollisina yksikköinä.
1.3.3.3 859 Muutos (Poistetaan luonnehdinta "hallittu kaaos") Approval 100%
 
859 Muutetaan ""hallittu kaaos", on" muotoon "ovat"
1.3.3.4 857 muutos (jkl) Approval 100%
 
857-858 muutetaan "Kilpailuttaminen, yksityistäminen, palvelusetelit ja kokonaan julkisesti tuotettu palvelu" muotoon "Yksityistäminen, ulkoistaminen kilpailutuksen tai palvelusetelien kautta ja kokonaan julkisesti tuotettu palvelu"
1.3.4 4. Kuntien talouden parantaminen
1.3.4.1 876: Poisto (VSP) Approval 100%
 
876. Ehdotetaan poistettavaksi
“Jatkuvasti rahoitusongelmissa olevia kuntia ei kuitenkaan pitäisi jatkuvasti rahoittaa toisille kunnille kuuluvilla rahoilla, kuten nyt tehdään.”
1.3.4.2 872 Poisto (Jonna) Approval -%
 
Poistetaan "Mikäli jonkin kunnan asukkaat ovat valmiita maksamaan esimerkiksi 30 %:n kunnallisveroa pitääkseen kuntansa itsenäisenä ja palvelutason korkeana, tämä pitää sallia."
1.3.4.3 871 Muutos (Raoul) Approval 100%
 
871 Muutetaan "Mikäli katot tulevat vastaan, ainoa kunnalle jäävä mahdollisuus olisi kunnallisverojen korottaminen. Mikäli jonkin kunnan asukkaat ovat valmiita maksamaan esimerkiksi 30 %:n kunnallisveroa pitääkseen kuntansa itsenäisenä ja palvelutason korkeana, tämä pitää sallia." muotoon "Mikäli katot tulevat vastaan, jää kunnan tehtäväksi tasapainottaa budjettinsa."
1.3.5 5. Työllisyyden parantaminen
1.3.5.1 886 Muutos (Eskelinen) Approval -%
 
886 Muutetaan lause "Yleisistä työsopimusehdoista tulee voida poiketa, mikäli työntekijät niin haluavat." muotoon "Yleisistä työsopimusehdoista tulee voida poiketa työntekijöiden aloitteesta."
1.3.5.2 886 Muutos (Jarno L-N) Approval -%
 
Kun perustulo on saatu käyttöön, yleisistä työsopimusehdoista tulee voida poiketa, mikäli sekä työntekijä että työnantaja yhdessä niin haluavat.
1.3.5.3 886: Muutos (Ari) Approval 100%
 
Kun perustulo on saatu käyttöön, työehtosopimusten yleissitovuudesta voidaan luopua.
1.3.5.4 886: Lisäys: "Kun perustulo on saatu käyttöön, " (Jarno L-N) Approval 100%
 
(Eli lisätään perustulo-ehto riippumatta siitä miten työsopimusehdoista poikkeaminen muotoillaan)
1.3.5.5 887 Lisäys: Palkankorotusten sijaan työviikkoa tulee lyhentää. (Eetu) Approval -%
1.3.5.6 890 Poisto (Jonna) Approval 100%
 
890. Poistetaan: "Ikääntyneiden pitämisellä töissä aiempaa pidempään ei ole vastaavaa vaikutusta."
1.3.5.7 887 Lisäys (Scoffa) Approval 100%
 
Lisätään (uusi kappale) "Työnantajalle ilmaista pitempikestoista työharjoittelua ei tule tukea valtion tai kunnan varoista, sillä järjestelmä suorastaan kerjää väärinkäytöksiä. Tukien osuus tulee olla enintään puolet työntekijän palkkauskuluista."
1.3.5.8 898 Muutos Approval -%
 
Muutetaan "tulorajat" muotoon "ansiotulorajat".
1.4 Eurooppa-ohjelma
 
Muutosesitykset hallituksen esitykseen Piraattipuolueen Eurooppa-ohjelmaksi.
1.4.1 935 Lisäys (Kukkonen) Approval 100%
 
Lisätään: "Eurooppa ei ole yhtä kuin EU, ja eurooppalaista yhteistyötä tapahtuu paljon unionista riippumatta. Tästä hyvänä esimerkkinä on Euroopan ihmistuomioistuin. Euroopan unionista erillistä eurooppalaista yhteistyötä sekä yhteistyöelimiä tulee korostaa ja tukea unionin rinnalla."
1.4.1 1. Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
1.4.1.1 981 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Rivillä 981 alkava lause muutetaan muotoon: Piraattipuolueen mielestä EU:n yhdentymistä ei pidä syventää ainakaan ennen kuin on kehittynyt todellinen eurooppalainen kansalaisyhteiskunta, jossa eri kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat organisoituneet EU:n laajuisesti yhtä hyvin kuin kansainvälisen liike-elämän edunvalvontaorganisaatiot.
1.4.1.2 987 Lisäys: Menettely EU:sta eroamiselle (tuukkasarvi) Approval 100%
 
EU:hun ja euroalueeseen on luotava eksplisiittinen menettely yksittäisen valtion eroamiselle unionista.
1.4.1.3 994 Poisto: "...ja laajentamista." (tuukkasarvi) Approval -%
1.4.1.4 978 Lisäys (Nummelin) Approval -%
 
Ehdotan, että puoluehallituksen esityksen kohtaan ”Yhteistyö turvallisuusasioissa” lisätään rivin 978 kohdalle:
"Edellä mainitusta huolimatta Piraattipuolue katsoo, että Euroopan Unionin maat, mukaanlukien Suomi, voivat tehdä puolustusyhteistyötä Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:n ja sen rauhankumppanuusohjelman kautta. Suomen ei tule voida lähettää asevelvollisia, vaan ainoastaan vapaaehtoisia, sotilaallisiin tehtäviin maamme rajojen ulkopuolelle."
1.4.1.5 971 Muutos (tiikki) Approval -%
 
EU:n tulee siirtyä yhteiseen puolustukseen ja luoda oma armeija.
1.4.2 2. Unioni ja talous
1.4.2.1 Taloudellinen vakaus
1.4.2.1.1 992 Muutos (akukkone) Approval -%
 
Paragrafi 992-998 tulee muuttaa muotoon:
"Jäsenmaiden yhteisvastuuta toistensa veloista ja kansantalouksien tasapainottamisesta ei pidä lisätä. Euroopan vakausmekanismille (EVM) ei tule myöntää enempää pääomia. Piraattipuolue näkee euron perimmäisenä ongelmana tavan, jolla yhteisvaluutta estää kansallisen, alueelliset tarpeet huomioon ottavan, demokraattisessa kontrollissa olevan talouspolitiikan harjoittamisen. Piraattipuolue vastustaa ennen kaikkea tapaa, jolla vastuuta talouspoliittisesta päätöksenteosta on kriisinhallinnan nimissä siirretty EU-komission ja EKP:n kaltaisille toimijoille, jotka ovat sitoutuneet viime vuosina yhä selkeämpään uusliberalistiseen agendaan politiikassaan. Piraattipuolue tukee markkinataloutta, muttei ole muuten sitoutunut mihinkään tiettyyn talouspoliittiseen ideologiaan. Silti Piraattipuolue kokee, että kriisistä selviytyminen edellyttää ennen kaikkea tilaisuuden antamista uusille luoville ratkaisuille talouspolitiikan saralla. Me tarvitsemme talouspoliittista innovatiivisuutta enemmän kuin koskaan. Koska uusia innovaatioita on mahdotonta yhdistää komission ja EKP:n taholta kontrolloituun talous- ja rahapolitiikkaan, joka poistaa valtioilta itsenäisen talouspolitiikan välineet, katsoo piraattipuolue välttämättömäksi yhteisvaluutasta luopumisen. Luopuminen on kuitenkin toteutettava huolella ja harkiten. Ennen kaikkea, jos eurokriisi kuitenkin pitkittyy, on euroalue purettava pienemmiksi alueellisiksi valuutoiksi. Valuutta-alueet muodostuisivat tällöin taloudelliselta tilanteeltaan mahdollisimman yhtenäisistä maista. Mikäli euron koossa pysyminen näyttäisi edellyttävän EVM:n jatkuvaa lisäpääomittamista, on ennemmin purettava euroalue kuin jatkettava kriisimaiden lainoitusta."
1.4.2.1.2 994 Poisto: "...ja laajentamista." (tuukkasarvi) Approval 100%
1.4.2.2 EU:n budjetin painopisteet
1.4.2.2.1 1012 Poisto (Jarno Luoma-Nirva) Approval -%
 
Poistetaan lause: 1012: EU:n budjetti on tällä hetkellä verrattain pieni, ja muodostaa vain prosentin EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. Piraattipuolueen mielestä EU:n budjetin suuruusluokka on kohdallaan, mutta rakenne vääristynyt.
1.4.2.2.2 1014 Muutos (Jarno Luoma-Nirva) Approval -%
 
1014 Korvataan lause
"Maataloustukien merkitystä EU:n budjetissa on edelleen vähennettävä"
lauseella
"EU:n jakamat maataloustuet tulee lakkauttaa"
1.4.2.2.3 1016 Poisto (Jarno Luoma-Nirva) Approval -%
 
1016 Poistetaan lause:
"EU:n budjetin painopistettä tulee siirtää tieteen ja teknologian rahoitukseen. EU voisi rajoittaa kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja perustaa kansallisvaltioista riippumattomia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tämä edistäisi riippumatonta tieteenharjoitusta."
1.4.2.2.4 1000 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään "muun muassa" sanojen "joka edellyttää" jälkeen.
1.4.2.2.5 1002 (poisto) Approval 100%
 
poistetaan "Mikäli kaikki euromaat olisivat noudattaneet tätä alkuperäistä vakaussopimusta, olisi nykyisen kaltaiselta kriisiltä todennäköisesti vältytty."
1.4.2.2.6 1012 Muutos Approval 100%
 
1012 Muutetaan "EU:n budjetti on tällä hetkellä verrattain pieni, ja muodostaa vain prosentin EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta." muotoon "EU:n budjetti muodostaa tällä hetkellä noin prosentin EU-maiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta."
1.4.2.2.7 1014 Muutos Approval -%
 
1014 Korvataan lause "Maataloustukien merkitystä EU:n budjetissa on edelleen vähennettävä" lauseella "EU:n jakamat maataloustuet tulee minimoida"
1.4.2.2.8 1008 Lisäys Approval -%
 
Lisätään "Euron painatusoikeus tulee siirtää EU-parlamentille."
1.4.3 3. Unionin instituutiot
1.4.3.1 Vaatimukset "parlamentaarisesta" komissiosta ongelmallisia
1.4.3.1.1 1035 Poisto (Eskelinen) Approval -%
 
1035 Poistetaan merkintä "(ks. seuraava kappale)"
1.4.3.1.2 1054, 1082 Muutos Approval 100%
 
Siirretään "Komissiolla säilyy edelleen lakialoiteoikeus." riville 1082
1.4.3.2 Komissiolle presidentti suoralla kansanvaalilla
1.4.3.2.1 1064 Poisto (VSP) Approval -%
 
1064. Ehdotetaan poistettavaksi
"Komission kokoonpanossa voisi olla edelleen jäsenmaiden tasaiseen edustukseen liittyviä määräyksiä."
1.4.3.2.2 1067 Poisto (VSP) Approval 100%
 
1067. Ehdotetaan poistettavaksi
"Presidentinvaalissa tulisi varmistaa, että myös pienillä jäsenmailla on merkitystä. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi painottamalla pienten jäsenmaiden äänestäjien ääniä muita enemmän."

Perusteella että, äänten painottaminen rikkoo yhdenvertaista äänivaltaa.
1.4.3.2.3 1071 Poisto (VSP) Approval -%
 
1071. Ehdotetaan poistettavaksi
"Jos edellä kuvattu ehdotus toteutettaisiin, komissio saisi selkeän demokraattisen mandaatin ja presidentinvaali edistäisi eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Jäsenvaltioiden hallitusten valta EU:ssa vähenisi ja kansalaisten valta kasvaisi. Euroopan parlamentti säilyttäisi komissiosta riippumattoman asemansa, ja voisi jatkossakin pysäyttää komissiosta tulevia ehdotuksia ilman 'hallituskuria'.”
1.4.3.3 Lakialoiteoikeus myös EU-parlamentille
1.4.4 4. Unioni ja kansalaisyhteiskunta
1.4.4.1 1113 Muutos Approval 100%
 
muutetaan "vähintään viikkoa" muotoon "vähintään kahta viikkoa"
1.4.4.2 1115 Lisäys (Raoul) Approval -%
 
Lisätään "Tästä voidaan poiketa erityisen kiireellisissä tapauksissa."
1.5 Periaateohjelma
 
Muutosesitykset hallituksen esitykseen Piraattipuolueen periaateohjelmaksi.
1.5.1 Lisäys alkuun (A.A) Approval 100%
 
Lisätään uusi kappale alkuun:
"Piraattipuolueen mielestä politiikan lähtökohtana tulee olla yksilönvapaus. Jokaisella on oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla kunhan ei rajoita muiden vapauksia. Piraattipuolue vastustaa holhousyhteiskuntaa, jossa valtio puuttuu ysityiskohtaisesti jokaiseen elämän osa-alueeseen.

Millään hallinnon tasolla ei ole lähtökohtaista yksinoikeutta päätöksentekoon. Lähtökohtaisesti päätösvalta on yksilöillä. Päätösvalta, joka ei ole yksilöillä, tulee olla sillä taholla, joka pystyy kyseessä olevassa asiassa parhaiten huolehtimaan yksilönvapauksien ja perusoikeuksien turvaamisesta. Tämä taho voi olla paikallishallinto, kansallisvaltio, Euroopan unioni tai muu kansainvälinen taho."
1.5.2 54: Muutos (A A) Approval -%
 
Piraattipuolue haluaa edistää innovaatiota ja kulttuuria parantamalla tiedon vapaata liikkuvuutta. -> Piraattipuolue haluaa edistää hyvinvointia ja kulttuuria kaikkialla maailmassa lisäämällä tiedon ja teosten vapaata liikkuvuutta.
1.5.3 55 Poisto (A A) Approval 100%
 
55 Poistetaan: Piraattipuolue haluaa antaa ihmisille täyden vastuun ja valinnanvapauden tekemisistään, kun ne eivät loukkaa muiden oikeuksia.
1.5.4 63 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Muutetaan muotoon: Piraattipuolue ajaa järkevää tietoyhteiskuntapolitiikkaa, jossa julkisille varoille saadaan riittävästi vastinetta, ja jossa edistetään informaation vapaata liikkuvuutta.
1.5.5 67 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Kappale korvataan muotoilulla: Piraattipuolue kannattaa maltillista talouspolitiikkaa, jossa nykyjärjestelmää korjataan asteittain muun muassa sosiaaliturvajärjestelmän ja verotuksen epäkohtia korjaamalla. Puolue kannattaa siirtymistä perustulojärjestelmään. Puolue ei aja minkään yksittäisen eturyhmän asiaa, vaan tavoitteena on kaikilta osin tasapainoinen ja pitkällä aikavälillä kestävä yhteiskuntapolitiikka.
1.5.6 72 muutos (Apajalahti) Approval 100%
 
Lisätään rivillä 72 päättyvän lauseen lopppuun: "ja kansalaisyhteiskunnassa."
1.5.7 56 Lisäys (Eskelinen) Approval 100%
 
56 Lisätään kappaleen loppuun lause "Koulutuksen, lainsäädännön ja avoimuuden kautta kannustetaan ihmisiä rakentavaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen."
1.5.8 71-72 Muutos (Eskelinen) Approval -%
 
71-72 Muutetaan kappale muotoon "Piraattipuolueet ovat osa kansainvälistä liikettä, joka toimii poliittisesti ja mielipidevaikuttajana kaikissa agendansa kannalta merkittävissä päätöksentekoelimissä ja laajemmalti yhteiskunnassa uuden nykyaikaisen, oikeudenmukaisen ja tulevaisuuteen katsovan yhteiskuntajärjestyksen luomiseksi."
1.5.9 68 Lisäys (tiikki) Approval -%
 
Tämä tarkoittaa sitä, että puolue uskoo hyvinvointivaltioon ja ei kannata yövartijavaltiota.
1.5.10 68 Lisäys (tiikki) Approval -%
 
Lisäksi se tarkoittaa sitä, että puolueen mielestä toimiva markkinatalous on elintärkeä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.
1.5.11 54 Muutos Approval 100%
 
54 Muutetaan "Piraattipuolue haluaa edistää innovaatiota ja kulttuuria parantamalla tiedon vapaata liikkuvuutta." muotoon "Piraattipuolue haluaa edistää luovuutta, kekseliäisyyttä ja kulttuuria lisäämällä tiedon ja teosten vapaata liikkuvuutta."
1.5.12 74 Muutos Approval 100%
 
Muutetaan "Puolue- ja vaaliohjelmien ulkopuolisissa asioissa Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushenkilöt voivat toimia omantuntonsa mukaisesti." muotoon "Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushenkilöt sitoutuvat toimimaan erityisesti periaateohjelman mukaisesti."
1.5.13 69 Lisäys Approval -%
 
69. Lisätään "Piraattipuolue uskoo enemmän kannustamiseen kuin pakottamiseen ja rankaisemiseen."
1.5.14 62 Lisäys (Kukkonen) Approval 100%
 
62 Lisätään "Erilaisista kriiseistä toiseen liikkuvan "poikkeushallinnon" ilmapiiri on avoimelle yhteiskunnalle vakava uhka. Yhteiskunnallista keskustelua ei tule käydä kontrollinhaluisten viranomaisten tai esimerkiksi terrorismipelon ehdoilla."
1.5.15 69 Lisäys (a.a) Approval 100%
 
Lisätään "Sekä EU:ssa että Suomessa kannustetaan monimuotoisuutta ja hyvien käytäntöjen levittämistä eikä yhteen malliin pakottamista."
1.5.16 54 Muutos (Raoul) Approval 100%
 
Muutetaan "oikeudenmukaista demokraattista yhteiskuntaa" muotoon "osallistavampaa sekä demokraattisempaa yhteiskuntaa"
1.5.17 74 Muutos Approval -%
 
Muutetaan "Puolue- ja vaaliohjelmien ulkopuolisissa asioissa Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushenkilöt voivat toimia omantuntonsa mukaisesti." muotoon "Piraattipuolueen listoilta valitut luottamushenkilöt toimivat oman parhaan harkintakykynsä mukaisesti."
1.5.18 61 Lisäys Approval 100%
 
Lisätään: "Yhteiskunnan tulee kohdella kaikkia yhdenvertaisesti."
1.6 Muut muutosehdotukset
 
Muutosehdotukset jotka koskevat koko ohjelmaa tai joita ei muuten voida kohdistaa tiettyyn kohtaan.
1.6.1 Ohjelmasta poistetaan kaikki konditionaalit (VSP) Approval -%
1.6.2 Tavoitelista (Jarno Luoma-Nirva) Approval -%
 
Erillisessä dokkarissa lyhyt lista konkreettisista muutostavoitteista mitä puolue ajaa, mieluiten sellaisia joista on suoraan johdettavissa ne lakimuutokset mitä niiden toteuttamiseksi tarvitaan.

Siitä voi kuka tahansa, oli sitten puolueen jäsen, jäsenyyttä harkitseva tai juttua tekevä toimittaja (tai puoleen edustaja, jolta toimittaja kysyy puolueen kantaa asiaan X) tarkistaa nopeasti puolueen wiralliset kannat ilman että niitä tarvii lähteä kaivamaan varsinaisesta ohjelmasta.
Esimerkki
1.6.3 Ponsi: Maa- ja metsätalouspoliittinen ohjelma (Nummelin) Approval -%
 
Piraattipuolueen puoluekokous edellyttää, että tulevaisuusryhmä valmistelee puoluehallitukselle annettavaksi maa- ja metsätalouspoliittisen ohjelman syyskokouksessa 2013 päätettäväksi.

Tulevaisuusryhmän luonnos
1.6.4 Ponsi: Energia- ja teollisuuspoliittinen ohjelma (Nummelin) Approval -%
 
Piraattipuolueen puoluekokous edellyttää, että tulevaisuusryhmä valmistelee puoluehallitukselle annettavaksi energia- ja teollisuuspoliittisen ohjelman syyskokouksessa 2013 päätettäväksi.
1.6.5 Ponsi: Lastensuojelu (Nummelin) Approval -%
 
Piraattipuolueen puoluekokous edellyttää, että tulevaisuusryhmä valmistelee puoluehallitukselle annettavaksi ohjelmanlisäyksen lastensuojelusta syyskokouksessa 2013 päätettäväksi.
1.6.6 Ponsi: Vanhusten hoivapalvelut (Nummelin) Approval -%
 
Piraattipuolueen puoluekokous edellyttää, että tulevaisuusryhmä valmistelee puoluehallitukselle annettavaksi ohjelmanlisäyksen vanhusten hoivapalveluista syyskokouksessa 2013 päätettäväksi.
Created by jln Last edit: