Piraattipuolueen kannanotot puolueohjelmassa.
Questions
# Question Approval
4 Eurooppa-ohjelma
 
4.1 Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
4.1.1 EU:n toimivaltuuksia on tulkittava supistavasti siten, että kaikken valtaoikeuksien, joita ei ole yksiselitteisesti määritelty EU:lle, tulee jäädä kansallisvaltioille tai paikallistasolle. Approval 50%
4.1.2 Jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus kokeilla erilaisia käytäntöjä siten, että parhaimmat käytännöt voisivat levitä vapaaehtoisesti maasta toiseen. Approval 100%
 
EU:n tulee säätää vähimmäistasot yksilönvapauksien, perusoikeuksien, terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelemiseksi. Jäsenvaltioille pitää kuitenkin jättää merkittävää kansallista liikkumavaraa, joka mahdollistaa erilaisten käytäntöjen kokeilemisen. EU:n tunnuslause "moninaisuudessaan yhtenäinen" tulee ottaa kirjaimellisesti - ja mahdollistaa moninaisuus käytännössä. Yhtenäistämisen sijaan EU:n pitää painottaa käytäntöjen yhteensovittamista ja vastavuoroista tunnustamista.
4.1.3 EU:lle ei pidä luoda omaa, kansallisvaltioiden omista joukoista riippumatonta sotilaallista eikä poliisivoimaa, eikä rikosoikeudellista syyttäjä- ja tuomioistuinlaitosta. Approval 50%
 
Unioniin ei saa muodostua vastaavaa turvallisuusviranomaisten ja alan teollisuuden yhteenliittymää kuin Yhdysvaltain liittovaltion ympärille on muodostunut. EU:n pitää lopettaa jäsenvaltioiden rangaistusasteikkojen ja rikosoikeudellisten pakkokeinojen yhtenäistäminen.
4.2 Unioni ja talous
4.2.1 Euroopan vakausmekanismille (EVM) ei tule myöntää enempää pääomia. Approval 50%
 
Jäsenmaiden yhteisvastuuta toistensa veloista ja kansantalouksien tasapainottamisesta ei pidä lisätä. Euroopan vakausmekanismille (EVM) ei tule myöntää enempää pääomia. Piraattipuolue kannattaa lähtökohtaisesti euroalueen koossa pitämistä. Jos eurokriisi kuitenkin pitkittyy, on euroalue purettava pienemmiksi alueellisiksi valuutoiksi. Valuutta-alueet muodostuisivat tällöin taloudelliselta tilanteeltaan mahdollisimman yhtenäisistä maista. Mikäli euron koossa pysyminen näyttäisi edellyttävän EVM:n jatkuvaa lisäpääomittamista, on ennemmin purettava euroalue kuin jatkettava kriisimaiden lainoitusta.
4.2.2 EU:n tulee pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen. Approval 100%
 
Lähitulevaisuudessa pitää pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen, joka edellyttää muun muassa julkisen velan olevan enintään 60 %:a ja julkisen talouden alijäämän enintään 3 %:a bruttokansantuotteesta. Sopimuksen noudattamista on valvottava aiempaa tiukemmin.
4.2.3 EU:n tulee valvoa ylikansallisia pankkeja vastaavasti kuin muitakin ylikansallisia suuryrityksiä. Approval 100%
 
EU:n pankkivalvontaelinten tulee kyetä puuttumaan pankin toimintaan sen ollessa rahoituskriisivaarassa. Pankkivalvontaelinten on toimittava avoimesti.
4.2.4 Maataloustukien määrää EU:n budjetissa on vähennettävä. Approval -%
4.2.5 EU:n aluekehitystuet tulee keskittää nykyistä enemmän kaikkein vähiten kehittyneille alueille. Approval 100%
4.2.6 EU:n budjetin painopistettä tulee siirtää tieteen ja teknologian rahoitukseen. Approval 100%
 
EU voisi rajoittaa kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja perustaa kansallisvaltioista riippumattomia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Tämä edistäisi riippumatonta tieteenharjoitusta.
4.3 Unionin instituutiot
4.3.1 Komissiota ei tule muuttaa parlamentaariseksi hallitukseksi. Approval -%
 

EU-komissiosta on vaadittu "parlamentaarista hallitusta". Tällöin komissaarit olisivat EU-parlamentissa enemmistön muodostavien puolueiden valitsemia "ministereitä", jotka noudattaisivat "hallitusohjelmaa". Tällöin kuitenkin EU-parlamentti muuttuisi jäsenmaiden omien parlamenttien tapaiseksi kumileimasimeksi, josta kaikki hallitusohjelmaan kirjatut toimenpiteet menisivät automaattisesti läpi. Hallitusneuvottelut tapahtuisivat suljettujen ovien takana ja niiden päätyttyä lainsäädäntöprosessiin olisi enää hyvin vaikea vaikuttaa merkittävästi – mikä onkin tällä hetkellä tilanne useimmissa jäsenmaissa.

Esimerkiksi ACTA-sopimus kaatui EU-parlamentissa nimenomaan sen ansiosta, ettei komissiolla ole parlamenttiin nähden samanlaista valtaa kuin jäsenmaiden hallituksilla omiin parlamentteihinsa. Tämän vuoksi Piraattipuolue ei kannata komission muuttamista parlamentaariseksi hallitukseksi.

4.3.2 Komissiolle tulee valita presidentti suoralla kansanvaalilla. Approval -%
 

Koska EU-komissio muodostetaan tällä hetkellä pitkälti jäsenmaiden hallitusten neuvottelujen tuloksena, komissiolla ei ole selkeää demokraattista mandaattia. Piraattipuolue esittää ratkaisuksi seuraavaa:

  • Komissiolle valitaan presidentti ja varapresidentti EU:n laajuisella suoralla kansanvaalilla viiden vuoden toimikaudeksi EU-parlamenttivaalien yhteydessä.
  • Kukin EU-parlamentin poliittinen ryhmä voi asettaa oman ehdokkaansa presidentiksi ja varapresidentiksi. Lisäksi tietyllä määrällä usean eri jäsenmaan kansalaisia on oikeus asettaa ehdokas (vrt. nykyinen EU-kansalaisaloite, jossa tarvitaan vähintään seitsemästä jäsenmaasta yhteensä miljoona allekirjoitusta).
  • Presidentti nimittää komissaarit, mutta EU-parlamentin on vahvistettava kunkin komissaarin nimitys (vrt. Yhdysvallat, jossa senaatti vahvistaa hallituksen jäsenet presidentin esityksestä).
  • Presidentti johtaa myös puhetta Eurooppa-neuvostossa eli pääministerien huippukokouksessa (nykyään erillinen tehtävä, jota hoitaa Herman van Rompuy).
  • Varapresidentti toimii presidentin apuna komission ja Eurooppa-neuvoston johtamisessa sekä ulkopoliittisissa asioissa (vrt. nykyinen korkean ulkopoliittisen edustajan ja komission varapresidentin tehtävä, jota hoitaa Catherine Ashton).
  • Komission kokoonpanossa voisi olla edelleen jäsenmaiden tasaiseen edustukseen liittyviä määräyksiä.

Jos edellä kuvattu ehdotus toteutettaisiin, komissio saisi selkeän demokraattisen mandaatin ja presidentinvaali edistäisi eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan kehitystä. Jäsenvaltioiden hallitusten valta EU:ssa vähenisi ja kansalaisten valta kasvaisi. Euroopan parlamentti säilyttäisi komissiosta riippumattoman asemansa, ja voisi jatkossakin pysäyttää komissiosta tulevia ehdotuksia ilman "hallituskuria".

4.3.3 Myös EU-parlamentille on annettava lakialoiteoikeus. Approval 100%
 
Tällä hetkellä lakialoiteoikeus on vain EU-komissiolla. Parlamentin tulisi voida määrätä komissio valmistelemaan lakiehdotuksen tietystä aiheesta. Mikäli komissio kieltäytyisi valmistelusta, parlamentin tulisi voida tehdä lakialoite siten, että parlamentti ja ministerineuvosto päättävät aloitteen hyväksymisestä yhdessä ilman komissiota. Komissiolla säilyy edelleen lakialoiteoikeus.
4.4 Unioni ja kansalaisyhteiskunta
4.4.1 EU:n kansalaisaloitteen tulisi aina johtaa aloitetta koskevaan äänestykseen EU-parlamentin täysistunnossa. Approval 100%
 

EU:ssa on tällä hetkellä kansalaisaloitekäytäntö, jossa yhteensä miljoona kansalaista vähintään seitsemästä eri jäsenmaasta voi tehdä aloitteen komissiolle. Komissio vastaa aloitteeseen, ja lisäksi siitä järjestetään parlamentissa kuuleminen.

Piraattipuolueen mielestä EU:n nykyinen aloitekäytäntö ei ole riittävän voimakas. Kansalaisaloitteen tulisi aina johtaa aloitetta koskevaan äänestykseen EU-parlamentin täysistunnossa.

4.4.2 EU:n tulee ottaa käyttöön kansalaiskysymys. Approval -%
 
EU:n tulee ottaa käyttöön kansalaiskysymys, jossa komission tulisi vastata kansalaisten esittämään kysymykseen kirjallisesti tietyn ajan kuluessa. Kansalaiskysymykseen vaadittavien allekirjoitusten määrän tulisi olla huomattavasti pienempi kuin kansalaisaloitteen kohdalla.
4.4.3 EU:n lainsäädäntöön tulee lisätä mahdollisuus yhtäaikaisesta EU:n laajuisesta kansanäänestyksestä. Approval -%
4.4.4 Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston asiakirjojen tulee olla julkisesti saatavilla vähintään kahta viikkoa ennen kokousta, jossa päätös asiasta on tarkoitus tehdä. Approval -%
 
Eurooppa-neuvoston (pääministerien kokous) ja ministerineuvoston (tietyn alan ministerien kokous) asiakirjojen tulee olla julkisesti saatavilla vähintään kahta viikkoa ennen kokousta, jossa päätös asiasta on tarkoitus tehdä. Tällä estettäisiin hätäiset päätökset sekä demokratiaa rapauttava kiire ja salailu, joita talouskriisin aikana on esiintynyt Eurooppa- ja ministerineuvostojen toiminnassa. Kaikki Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston kokoukset ja viralliset neuvottelut pitää käydä avoimin ovin.
4.4.5 Lobbaajarekisteriin ilmoittautuminen on tehtävä pakolliseksi. Approval 100%
 
EU-päätöksiin vaikuttamaan pyrkivien lobbareiden toiminnan on oltava avoimempaa. Lobbaajarekisteriin ilmoittautuminen on tehtävä pakolliseksi. Komission ja EU-parlamentin on julkistava tiedot komissaarien, komission virkamiesten ja EU-parlamentaarikkojen tapaamisista lobbareiden kanssa (vastaava käytäntö on jo ainakin Britanniassa). Lobbareille koituvia raportointi- ja muita velvoitteita voidaan porrastaa sen mukaan kuinka iso toimija on kyseessä.
Created by jln Last edit: