Tänne voi lisätä muutosehdotukset puolueen ohjelmiin. Ehdotuksessa on hyvä olla jo valmiiksi mietitty: Lisää ehdotus halutun ohjelman ja otsikon alle muodossa:
lisäys/muutos/poisto, ehdottaja (jos joku muu kuin se joka kirjaa sen tänne)

Jos pystyt tiivistämään muutoksen sisällön lyhyellä yhden rivin lauseella, lisää sekin titleen, muussa tapauksessa anna olla.

Kommenttikenttään kirjoita itse ehdotus. Jos lisäys, kirjoita lisättävä teksti kokonaisuudessaan. Jos poisto, kirjoita poistettava teksti (tai jos isompi kokonaisuus, mistä lauseesta alkaen poisto alkaa ja minne päättyy). Muutoksessa kirjoita ensin korvattava teksti, "muutetaan muotoon" ja sitten uusi teksti.

Mallisuorituksia voi katsoa vuoden 2013 kevätkokouksen ehdotuksista.

Jos ehdotus ei sovi mihinkään olemassolevaan kohtaan, sen voi lisätä otsikon "Muut ehdotukset"-alle.

Nykyinen ohjelma

Huom! Ehdotukset täytyy lisätä myös piraattipuolueen foorumille, jotta ne käsitellään kokouksessa.

Questions
# Question Approval
1 Periaateohjelma
1.1 Lisäys periaateohjelman kärkeen: Yhdenvertaisuus (Karvinen) Approval -%
 
Esitän lisättäväksi Piraattipuolueen periaateohjelman ensimmäisen virkkeen loppuun,
"Politiikan lähtökohtana tulee olla yksilönvapaus..."

Joko: "...ja yhdenvertaisuus."
Tai: "...ja yhdenvertaisuus lain edessä."

Perustelut:
Vaatimus tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta toistuu useita kertoja puolueohjelmassamme. Koen arvon juuttuneen niin syvälle arvomaailmaamme, että sen aseman voi virallistaa periaateohjelmassamme.
Foorumi
2 Yksilönvapausohjelma
2.1 Yksilönvapaudet lähtökohtana
2.2 Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys
2.3 Vapauksien lisääminen
2.3.1 Muutos: Huumeet ja päihteet-kohta uusiksi (Karvinen) Approval -%
 
Huumeet ja päihteet-kohta korvataan kokonaan seuraavalla kappaleella:

"Päihteiden käyttö koskettaa Suomessa päivittäin satoja tuhansia ihmisiä suoraan ja välillisesti. Osa päihteiden haitoista on yhteisiä niin laillisille kuin laittomillekin päihteille. Suoria päihteiden käytön aiheuttamia haittoja ovat käytöstä aiheutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä rikosoikeudellisen järjestelmän kustannukset. Näiden suorien haittojen lisäksi päihteiden käyttö voi maksaa yhteiskunnalle välillisesti syrjäytymisenä ja huumausainerikollisuus tuomansa oheisrikollisuuden kautta. Siinä määrin kuin nämä haitat kohdistuvat sivullisiin, on perusteltua pyrkiä minimoimaan niitä. Tällaista politiikkaa nimitetään haittojen vähentämiseksi.

Haittojen vähentäminen ei voi kuitenkaan tapahtua hinnalla millä hyvänsä. Perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Tämä tarkoittaa, että ihmisellä on laissa oikeus tehdä myös itselleen haitallisia päätöksiä silloin kun se ei loukkaa muiden ihmisten vastaavia oikeuksia. Haittojen vähentämisen ja yksilönvapauden kunnioittamisen välinen tasapaino on Suomessa hyvin erilainen eri päihteiden kohdalla, siten on perusteltua tarkastella päihteitä erikseen niiden yhteiskunnallisen aseman ja käytön laajuuden perusteella.

Alkoholi

Suomen käytetyin päihde on alkoholi. Alkoholin käytöstä aiheutuu merkittäviä haittoja niin kansanterveydellisestä, sosiaalisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta tarkasteltuna. Näitä haittoja voidaan tehokkaasti pienentää toimilla, jotka vähentävät alkoholin kokonaiskulutusta tai kulutusta erityisissä riskiryhmissä kuten nuorten ja paljon kuluttavien keskuudessa. Tehokkaimpia tapoja vaikuttaa kokonaiskulutukseen ovat toimet, joilla vaikutetaan alkoholin hintaan, saatavuuteen ja markkinointiin. Nuorten ja paljon kuluttavien käyttöön on yritetty vaikuttaa kohdennetuin toimenpitein, mutta yhtä selkeitä johtopäätöksiä näiden toimien vaikuttavuudesta ei voida tehdä. Siten kokonaiskulutukseen vaikuttaminen verotuksella ja saatavuuteen liittyvillä rajoituksilla on jatkossakin perusteltua alkoholipolitiikkaa. Mainontaan liittyvät rajoitukset ovat perusteltuja silloin kun mainonnan tarkoituksena on kulutuskäyttäytymisen vahvistaminen, sen sijaan kuluttajaa informoiva mainonta on tervetullutta ja edesauttaa toisenlaisen alkoholikulttuurin syntymistä.

Lainsäädännön täytyy ottaa huomioon alkoholin erityinen kulttuurinen asema. Alkoholikulttuuri voi olla muutakin kuin päihtymistä, mutta se voi myös taantua päihtymyshakuiseksi, jos sen muut ilmenemismuodot tukahdutetaan. Alkoholin vähittäismyyntimonopoli ja monet myyntiaikoja -ja paikkoja koskevat rajoitukset vaikeuttavat mm. kotimaisten pientuottajien ja ravintola-alan yritysten asemaa. Samalla vaikeutetaan myös kohtuullisemman alkoholikulttuurin syntymistä. Vaikka olemme lähentyneet yleiseurooppalaista kulttuuria monessa muussa asiassa, alkoholin käyttö on Suomessa monella tapaa erityisongelma. Näiden ongelmien syy on osittain asetetuissa rajoituksissa, joilla vaikeutetaan juuri niiden toimijoiden asemaa, jotka olisivat luomassa kohtuullisempaa alkoholikulttuuria. Näiden rajoitusten poistamiseksi alkoholin vähittäismyyntimonopoli tulee purkaa ja myyntiaikoja koskevia rajoituksia kohtuullistaa.

Tupakkatuotteet

Toiseksi käytetyin päihteemme on tupakka. Tupakoinnin aiheuttamat kansanterveydelliset haitat ovat merkittäviä ja kohdistuvat käyttäjään itsensä lisäksi sivullisiin passiivisen tupakansavun välityksellä. Tupakoinnin haittoja on perusteltua vähentää hintaan, saatavuuteen ja markkinointiin kohdistuvilla rajoituksilla, mutta myös vähentämällä suoraan passiivisen tupakoinnin haittoja rajoittamalla käyttöä julkisissa ja julkisluonteisissa tiloissa. Passiivisen tupakoinnin haittoja tulee vähentää myös poistamalla muille nikotiinivalmisteille asetettuja rajoituksia.

Euroopan Unioni on direktiivillä kieltänyt nuuskan myynnin vuonna 1992. Ruotsilla on erityisvapaus EU:n jäsenvaltiona nuuskan myyntiin. Suomen tulee hakea kansallisella tasolla Ruotsin kaltaista erityisvapautta nuuskan myynnin ja maahantuonnin vapauttamiseksi. EU-tasolla Suomen tulee ajaa nuuskan markkinoille saattamisen kieltävän direktiivin kumoamista.

Huumausaineet

Laittomia päihteitä eli huumausaineita tulee tarkastella laillisten päihteiden tavoin niiden käytön laajuuden, kansanterveydellisten vaikutusten ja kulttuurisen aseman perusteella. Huumausaineiden käytön yhteydestä käytön rangaistavuuteen ei ole näyttöä, eikä siten rikosoikeudellisille rangaistuksille huumausaineiden käytöstä ja käyttöön rinnastettavasta hallussapidosta ole perusteita ja niistä tulee luopua.

Joidenkin huumausaineiden käyttö aiheuttaisi yleistyessään merkittäviä kansanterveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Siten toimet huumausaineiden käytön rajoittamiseksi ovat perusteltuja. Huumausaineiden käyttöön vaikuttavia asioita ovat asenteet, saatavuus ja hinta. Asenteet seuraavat muutoksia normeissa ja kulttuurissa eikä niihin vaikuttaminen poliittisesti ole tehokas keino vaikuttaa huumausaineiden käyttöön. Poliittisilla toimilla tulee keskittyä vaikuttamaan saatavuuteen ja hintaan, joka laajalti käytössä olevien ja haitoiltaan vähäisten huumausaineiden kohdalla tulee toteuttaa siirtymällä laittomasta huumekaupasta säännöstellyille markkinoille.

Kannabis on Suomessa selvästi eniten käytetty huumausaine. Kannabista oli terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2010 teettämän selvityksen mukaan käyttänyt noin 650 000 15-69 -vuotiasta suomalaista. Kannabiksen rikollinen välitys rahoittaa muuta rikollista toimintaa, vie resursseja muiden rikosten torjunnasta, estää haitattomamman käyttökulttuurin syntymistä ja saattaa tehdä kannabiksesta portin haitallisempiin huumausaineisiin. Kannabiksen käytön laajuuden sekä rikospoliittisen lähestymistavan ongelmien vuoksi tulisi selvittää mahdollisuuksia siirtyä rikollisilta markkinoilta tapahtuvasta välityksestä säännösteltyyn ja verotettavaan kaupankäyntiin. Kannabiksen pienimuotoinen kasvatus omaan käyttöön tulee lainsäädännössä rinnastaa käyttöön.

Huumausaineiden stigmatisointi voi vähentää niiden hyödyllistä soveltamista lääketieteessä ja tutkimuskäytössä. Se voi myös vaikeuttaa ongelmakäyttäjien hoitoonhakeutumista ja keskustelua päihteistä perheissä ja kouluissa. Julkisessa päätöksenteossa nämä vaikutukset tulee ottaa huomioon ja välttää stigmatisointia pelottelun tai väärän informaation levittämisen keinoin."

---
Sisällöstä ja perusteluista:

Muutosesitys sisältää kaksi uutta kannanottoa aiempaan. Jatkossa henkilökohtaisen vapauden lisäksi esittäisimme haitoiltaan vähäisten huumausaineiden laillista kauppaa, ja olisimme valmiita hyväksymään myös markkinointiin sisältyviä rajoituksia, jos ne rajoittavat haitalliseen käyttökulttuuriin ohjaavaa markkinointia. Sen sijaan kannatamme kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka edesauttavat paremman tai terveellisemmän päihdekulttuurin kehittymistä ja vakiintumista.

Muutoesitys lähti pyrkimyksestä selkeyttää olemassaolevaa puolueohjelman kantaa, sekä tuoda esille kehitysehdotuksia jotta päihdepolitiikastamme tulisi progressiivisempaa.

Esityksen on luonnostellut Joel Piekkola. Pahoittelut että esitys tulee foorumille muutaman päivän myöhässä itse asettamastani deadlinestä. Käydään keskustelu sit kokouksessa.

2.3.2 Lisäys: Alkoholimainonnan rajoituksia poistettava Approval -%
 
Lisäys kohtaan Huumeet ja päihteet

"Alkoholin mainonnan rajoitukset erityisesti sosiaalisessa mediassa ovat pahasti ristiriidassa sananvapauden kanssa. Siksi mainonnan rajoituksia tulee purkaa. Mainonnan tulisi olla pääsääntöisesti sallittua, ainoastaan nimenomaan alaikäisiin kohdistettu mainonta tulee kieltää."

2.3.3 Lisäys: Aselupien rajoituksien vastustaminen(hozmaster) Approval -%
 
"PiPu kannattaa sitä, että valta & vapaus on yksilöillä eikä pienellä keskitetyllä eliitillä, joka yrittää rajoittaa tavallisten kansalaisten itsemääräämisoikeutta, konkreettisena esimerkkinä aseiden hallussapidon rajoittaminen ja sääntelyn lisäämisenä. Tästä esimerkkinä on aselakien kiristäminen niin tiukaksi että aseiden hankinta ja sen myötä kansalaisten laillinen aseharrastus on vaikeutunut huomattavasti. Kansalaisilla tulee olla oikeus hankkia katsomiaan aseita jos niiden käyttöön on esittää järkevä peruste. Viranomaisten suunnalta on luotu pelon ilmapiiri aseiden omistajia kohtaan takavarikoimalla aseita ja uhkailemalla omistajia mitä pienistäkin asioista. Aseiden oikeudettomat takavarikot loukkaavat perustalain omaisuuden suojaa."
2.4 Yhdenvertaisuus
2.4.1 Lisäys: "Kirkon verotusoikeus ja osuus yhteisöverosta on poistettava." Approval -%
2.4.2 Lisäys: Uskonrauhapykälä tulee poistaa. Approval -%
 
"Uskonrauhapykälä tulee poistaa. Se on tarpeeton sananvapauden rajoitus, kun laissa on jo kunnianloukkauspykälä ja laki julkisrauhan rikkomisesta."
2.4.3 Lisäys: Ei uskonnollista ohjelmaa julkisissa laitoksissa Approval -%
 
"Julkisten laitosten kuten päiväkotien, oppilaitosten, puolustusvoimien tai vankiloiden ei tule järjestää uskonnollista ohjelmaa. Tällöin ei ole myöskään tarpeen järjestää erillisiä ohjelmia muihin uskontoihin kuuluville tai uskonnottomille. "
2.4.4 Lisäys: "Valtiopäivien ja yliopistojen avajaiset tulee muuttaa uskonnottomiksi." Approval -%
2.4.5 Lisäys: Julkisen vallan valat uskonnottomiksi Approval -%
 
"Sotilasvala, virkavala, ministerivala ja kaikki muutkin julkisen vallan valat tulee muuttaa uskonnottomiksi."
2.4.6 Lisäys: "Valtion palkkaamista sotilas- ja vankilapastoreista voidaan luopua." Approval -%
2.5 Oikeusturva
3 Tietoyhteiskuntaohjelma
3.1 Tekijänoikeudet ja patentit
3.2 Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
3.2.1 Lisäys: Siirtoäänivaalitapa käyttöön Approval -%
 
Lisäys kohtaan Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen:

"Eduskunta- ja kuntavaaleissa tulee siirtyä käyttämään siirtoäänivaalitapaa (Single Transferable Vote, STV). Siinä äänestäjät voivat merkitä äänestyslippuun useampia ehdokkaita suosituimmuusjärjestyksessä. Tällöin äänestäjät voivat äänestää ensisijaisesti parhaana pitämäänsä ehdokasta ilman pelkoa siitä, että ääni "menee hukkaan" jos tämä ei tulekaan valituksi, vaan silloin ääni menee automaattisesti toissijaiselle ehdokkaalle. Vaalitapa on käytössä mm. Irlannissa ja Australiassa."

Perustelut: STV vähentää tarvetta "taktiseen äänestämiseen" eli siihen, että äänestetäänkin joitain muuta kuin oikeasti parhaana pidettyä ehdokasta. Usein syynä on se, että parhaan ehdokkaan läpipääsymahdollisuuksia pidetään huonoina ja pelätään äänen menoa hukkaan, joten äänestetään mielummin jotain jolla näyttäisi olevan paremmat mahdollisuudet vaikka tämä olisikin muuten huonompi ehdokas. Tästä tulee helposti itseään totetuttava profetia, eli paras ehdokas olisi saattanut tulla valituksi, elleivät äänestäjät olisi alkaneet taktikoimaan ja äänestämään muuta kuin parasta ehdokasta. Erityisesti STV hyödyttäisi siis pieniä marginaalipuolueita ja -ehdokkaita. Ja eikös STV ole meilläkin jo käytössä sisäisissä vaaleissa?

Wikipedia: Siirtoäänivaalitapa
3.2.2 Lisäys: Suora demokratia Approval -%
 
Lisätään uusi alakohta "Osallistava demokratia"-alakohdan perään:
"Suora demokratia

Tulevaisuudessa tulee siirtyä edustuksellisesta demokratiasta suoraan demokratiaan. Edustuksellinen demokratia on ollut välttämätön kompromissi aikana, jolloin kansalaisten ei ole ollut käytännössä mahdollista äänestää itse jokaisessa asiassa, vaan heidän on ollut pakko äänestää joku muu edustamaan itseään. Nykyteknologia on pääasiassa poistanut tuon rajoitteen ja todellinen, suora demokratia on mahdollista. Siirtyminen suoraan demokratiaan on pitkän aikavälin tavoite, sillä se vaatii mittavaa lainsäädännön uudistamista aina perustuslakia myöten. Myös äänestysjärjestelmän tulee olla ehdottoman luotettava.

Kannatamme delegatiivista eli nestemäistä suoran demokratian mallia, jossa kansalainen voi halutessaan valtuuttaa jonkun muun käyttämään ääntään puolestaan. On kuitenkin jokaisen kansalaisen itse päätettävissä kenelle, missä asioissa ja kuinka pitkäksi ajaksi valtuutuksen antaa. Valtuutuksen voi koska tahansa siirtää jollekulle muulle tai ottaa takaisin itselleen joko väliaikaisesti tai pysyvästi, jolloin valta pysyy viime kädessä koko ajan kansalaisilla itsellään."

Perustelut: Edustuksellinen demokratia on toiminut joten kuten niin kauan kun parempaakaan vaihtoehtoa ei ole ollut. Se, että kansalaiset saavat jossain määrin päättää, kenelle vallan luovuttavat seuraavaksi vaalikaudeksi on kuitenkin vielä aika kaukana todellisesta demokratiasta eli että kansalaiset saisivat todella itse käyttää valtaa. On hyvin hankala löytää luotettavaa ehdokasta jonka mielipiteet ovat yksi yhteen omien kanssa. Käytännössä joutuu arpomaan enimmäkseen tuntemattomista ehdokkaista vähiten huonoimman oloista. Jos ehdokas ei pääse läpi, eivät omat kannat ole seuraavalla vaalikaudella lainkaan edustettuina. Tosin sitäkin huonompi vaihtoehto on se, että ehdokas pääsee läpi mutta äänestääkin ihan eri tavalla kuin mitä äänestäjä olisi halunnut. Silloinkaan asialle ei voi tehdä mitään ennen seuraavia vaaleja jolloin voi yrittää äänestää taas paremmalla onnella. Korruptio olisi myös hankalampaa kun muutaman edustajan sijaan pitäisi korruptoida koko kansan enemmistö.

3.3 Ohjelmistohankkeet
3.4 Tieto ja tutkimus
3.5 Opetus tietoyhteiskunnassa
4 Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma
4.1 Taloudellinen vakaus ja kasvu
4.2 Perustulo
4.3 Parempi palvelurakenneuudistus
4.4 Kuntien talouden parantaminen
4.5 Työllisyyden parantaminen
5 Eurooppa-ohjelma
5.1 Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
5.2 Unioni ja talous
5.2.1 Poisto: EU-ohjelma, vaatimus EU:n talouskurista. (Karvinen) Approval -%
 

Esitän poistettavaksi, EU-ohjelmasta 2. Unioni ja talous - taloudellinen vakaus kohdasta virkkeen:

"Lähitulevaisuudessa pitää pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen, joka edellyttää muun muassa julkisen velan olevan enintään 60 %:a ja julkisen talouden alijäämän enintään 3 %:a bruttokansantuotteesta. Sopimuksen noudattamista on valvottava aiempaa tiukemmin."

Perustelut: Yksityiskohtainen vaatimus ollakseen puolueohjelmassa, ja vaikka perusteltu onkin, tilanteen edistyessä auttamattomasti joskus vanhenee. Kohdan poistaminen ei vaikuta talouskantaamme, sillä loppuosa kappaleesta säilyisi sellaisenaan, mutta antaa tilaa toisenlaisten ratkaisujen esittämiselle, jos sellaisia löytyy.

Foorumi
5.3 Unionin instituutiot
5.4 Unioni ja kansalaisyhteiskunta
Created by jln Last edit: