http://www.vihreat.fi/
Questions
# Question Approval
1 Työllisyysohjelma 2014
 
http://www.vihreat.fi/files/liitto/Tyollisyysohjelma2014.pdf
1.1 Rakennemuutos
1.1.1 Ympäristölle haitallisista tuista tulee luopua Approval -%
1.1.2 Rakentamisnormeja tulee tiukentaa Approval -%
1.1.3 CleanTech-yrityksiä tulee tukea julkisilla hankinnoilla ja yritystuilla Approval -%
1.1.4 Työn verotusta tulee keventää Approval -%
1.1.5 Ympäristöä kuluttavan kulutuksen veroja tulee kiristää Approval -%
1.1.6 Pääomatulojen verotusta tulee kiristää Approval -%
1.1.7 EU:n tulee säätää yhteisöverolle minimitaso Approval -%
1.1.8 Ympäristöverotusta tulee yhtenäistää Approval -%
1.1.9 Raaka-aineiden verotusta tulee kiristää Approval -%
1.1.10 EU:lle tulee luoda mahdollisimman vapaat digitaaliset sisämarkkinat Approval -%
1.1.11 Kansainvälisissä kauppanevotteluissa tulee edistää ympäristö- ja ihmisoikeussopimuksia Approval -%
1.1.12 Aikuiskoulutusta varten tulee luoda koulutustilijärjestelmä Approval -%
1.1.13 Työn perässä muuttaville työttömille tulee antaa rahallista tukea Approval -%
1.1.14 Raideliikennettä tulee kehittää Approval -%
1.1.15 Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kaavoittamista ja rakentamista tulee tukea Approval -%
1.1.16 Omistusasumisen verotukia on karsittava Approval -%
1.2 Työelämä
1.2.1 Aktiivisen työvoimapolitiikan tulee perustua tutkimusnäyttöön Approval -%
1.2.2 Työttömyysturvan käytön valvonta tulee erottaa työllistämistoiminnasta Approval -%
1.2.3 Kaikkien nykyisten tukien tulee olla sovitettavissa osa-aikaiseen työskentelyyn Approval -%
1.2.4 Alle 500 päivää työttömänä olleelle tulee antaa sopeuttamisrahaa hänen ottaessaa vastaan aiempaa matalapalkkaisemman työn Approval -%
1.2.5 Jokaiselle nuorelle työttömälle tulee taata 3 kk:n sisällä opiskelu-, työpaja, kuntoutus-, tai harjoittelupaikka Approval -%
1.2.6 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskesto tulee rajata 400 päivään Approval -%
1.2.7 Nuorille työttömille tulee luoda ensityöpaikkaohjelma jossa työnteon ohella varataan aikaa työnhakuun avoimille työmarkkinoille Approval -%
1.2.8 Työelämätietoja ja -taitoja tulee opettaa kaikilla koulutusasteilla Approval -%
1.2.9 Opiskelu tulee sallia sairauspäivärahakauden aikana Approval -%
1.2.10 Yleisestä asevelvollisuudesta tulee luopua ja siirtyä valikoivaan asevelvollisuuteen Approval -%
1.2.11 Alle 25-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden eläkemaksuja tulee keventää ja 35-54-vuotiaiden nostaa Approval -%
1.2.12 Eläkeiän alarajaa tulee nostaa ja ikärajat sitoa elinajanodotteeseen Approval -%
1.2.13 Osa-aikaista työntekoa tulee helpottaa Approval -%
1.2.14 Suurten työnantajien tulee voida välttää riskiryhmään kuuluvan työntekijän työkyvyttömyyseläkeriski maksamalla korotettua työeläkemaksua Approval -%
1.2.15 Työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajaa tulee korottaa Approval -%
1.2.16 Vanhemmuuden kustannukset tulee jakaa kaikkien työnantajien kesken siirtämällä ne suoraan Kelan maksettaviksi Approval -%
1.2.17 Vanhempainvapaat tulee jakaa 6+6+6-mallin mukaan Approval -%
1.2.18 Vanhempainvapaiden pitoaika tulee olla vapaasti päätettävissä siihen saakka kun lapsi täyttää 8 vuotta Approval -%
1.2.19 Vanhempainvapaan jäkeen tulee olla 6 kuukauden irtisanomissuoja Approval -%
 
Suojan aikana työnantajalla on irtisanomistilanteessa todistustaakka, ettei irtisanominen johdu vanhempainvapaan käyttämisestä.
1.2.20 Yksinhuoltajien verotusta tulee keventää Approval -%
1.2.21 Suomen kielen ja kulttuurin kursseja maahanmuuttajille tulee lisätä Approval -%
1.2.22 Työ- ja oleskeluluvan saamista tulee helpottaa Approval -%
1.2.23 Työllistymispalveluja tulee tarjota myös ulkomaalaisille Approval -%
1.2.24 Työvoiman saatavuusharkinnasta tulee luopua Approval -%
1.2.25 Julkisen sektorin rekrytoinnissa tulee ottaa käyttöön anonyymi työnhaku Approval -%
1.2.26 Työelämätaitojen ja johtamistaidon opetusta tulee olla kaikilla koulutusasteilla Approval -%
1.2.27 Valtion tulee tukea investointeja esteettömyyteen, työhyvinvointiin ja sisäilmaongelmien korjaamiseen Approval -%
1.2.28 Määräaikaisissa työsuhteissa oleville tulee kehittää lomapankkijärjestelmä Approval -%
1.3 Yritystoiminta
1.3.1 Pääomatulojen verotuksen progressiota tulee voimistaa Approval -%
1.3.2 Valtion yrityslainajärjestelmiä tulee laajentaa Approval -%
1.3.3 Joukkorahoituksen käyttäminen tulee mahdollistaa Approval -%
1.3.4 PK-yrityksille tulee luoda joukkovelkakirjamarkkinat Approval -%
1.3.5 Arvonlisävelvollisuuden alaraja tulee nostaa 10 000 euroon Approval -%
1.3.6 Julkiset hankinnat tulee pilkkoa siten että PK-yritysten on mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin Approval -%
1.3.7 Veroparatiisisääntelyä tulee tiukentaa Approval -%
1.3.8 Pieniä yrityksiä kuormittavien selviysvelvoitteiden määrää tulee vähentää Approval -%
1.3.9 PK-yrityksille tulee voida käyttää valtiollista joustoluottoa ALV-velkojen maksamiseen Approval -%
1.3.10 Yrittäjille tulee taata oikeus työmarkkinatukeen samoin ehdoin kuin palkansaajille Approval -%
1.3.11 Yrittäjyyskoulutusta tulee olla kaikilla koulutusasteilla Approval -%
Created by jln Last edit: