HS vaalikonevastaukset: http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/pirkanmaa/ehdokas/1774/
Vihreät
# Question Luoma-Nirva
1 Työllisyysohjelma 2014
  http://www.vihreat.fi/files/liitto/Tyollisyysohjelma2014.pdf
1.1 Rakennemuutos
1.1.1 Ympäristölle haitallisista tuista tulee luopua
1.1.2 Rakentamisnormeja tulee tiukentaa
1.1.3 CleanTech-yrityksiä tulee tukea julkisilla hankinnoilla ja yritystuilla
1.1.4 Työn verotusta tulee keventää
1.1.5 Ympäristöä kuluttavan kulutuksen veroja tulee kiristää
1.1.6 Pääomatulojen verotusta tulee kiristää
1.1.7 EU:n tulee säätää yhteisöverolle minimitaso
1.1.8 Ympäristöverotusta tulee yhtenäistää
1.1.9 Raaka-aineiden verotusta tulee kiristää
1.1.10 EU:lle tulee luoda mahdollisimman vapaat digitaaliset sisämarkkinat
1.1.11 Kansainvälisissä kauppanevotteluissa tulee edistää ympäristö- ja ihmisoikeussopimuksia
1.1.12 Aikuiskoulutusta varten tulee luoda koulutustilijärjestelmä
1.1.13 Työn perässä muuttaville työttömille tulee antaa rahallista tukea
1.1.14 Raideliikennettä tulee kehittää
1.1.15 Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kaavoittamista ja rakentamista tulee tukea
1.1.16 Omistusasumisen verotukia on karsittava
1.2 Työelämä
1.2.1 Aktiivisen työvoimapolitiikan tulee perustua tutkimusnäyttöön
1.2.2 Työttömyysturvan käytön valvonta tulee erottaa työllistämistoiminnasta
1.2.3 Kaikkien nykyisten tukien tulee olla sovitettavissa osa-aikaiseen työskentelyyn
1.2.4 Alle 500 päivää työttömänä olleelle tulee antaa sopeuttamisrahaa hänen ottaessaa vastaan aiempaa matalapalkkaisemman työn
1.2.5 Jokaiselle nuorelle työttömälle tulee taata 3 kk:n sisällä opiskelu-, työpaja, kuntoutus-, tai harjoittelupaikka
1.2.6 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskesto tulee rajata 400 päivään
1.2.7 Nuorille työttömille tulee luoda ensityöpaikkaohjelma jossa työnteon ohella varataan aikaa työnhakuun avoimille työmarkkinoille
1.2.8 Työelämätietoja ja -taitoja tulee opettaa kaikilla koulutusasteilla
1.2.9 Opiskelu tulee sallia sairauspäivärahakauden aikana
1.2.10 Yleisestä asevelvollisuudesta tulee luopua ja siirtyä valikoivaan asevelvollisuuteen
1.2.11 Alle 25-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden eläkemaksuja tulee keventää ja 35-54-vuotiaiden nostaa
1.2.12 Eläkeiän alarajaa tulee nostaa ja ikärajat sitoa elinajanodotteeseen
1.2.13 Osa-aikaista työntekoa tulee helpottaa
1.2.14 Suurten työnantajien tulee voida välttää riskiryhmään kuuluvan työntekijän työkyvyttömyyseläkeriski maksamalla korotettua työeläkemaksua
1.2.15 Työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajaa tulee korottaa
1.2.16 Vanhemmuuden kustannukset tulee jakaa kaikkien työnantajien kesken siirtämällä ne suoraan Kelan maksettaviksi
1.2.17 Vanhempainvapaat tulee jakaa 6+6+6-mallin mukaan
1.2.18 Vanhempainvapaiden pitoaika tulee olla vapaasti päätettävissä siihen saakka kun lapsi täyttää 8 vuotta
1.2.19 Vanhempainvapaan jäkeen tulee olla 6 kuukauden irtisanomissuoja
1.2.20 Yksinhuoltajien verotusta tulee keventää
1.2.21 Suomen kielen ja kulttuurin kursseja maahanmuuttajille tulee lisätä
1.2.22 Työ- ja oleskeluluvan saamista tulee helpottaa
1.2.23 Työllistymispalveluja tulee tarjota myös ulkomaalaisille
1.2.24 Työvoiman saatavuusharkinnasta tulee luopua
1.2.25 Julkisen sektorin rekrytoinnissa tulee ottaa käyttöön anonyymi työnhaku
1.2.26 Työelämätaitojen ja johtamistaidon opetusta tulee olla kaikilla koulutusasteilla
1.2.27 Valtion tulee tukea investointeja esteettömyyteen, työhyvinvointiin ja sisäilmaongelmien korjaamiseen
1.2.28 Määräaikaisissa työsuhteissa oleville tulee kehittää lomapankkijärjestelmä
1.3 Yritystoiminta
1.3.1 Pääomatulojen verotuksen progressiota tulee voimistaa
1.3.2 Valtion yrityslainajärjestelmiä tulee laajentaa
1.3.3 Joukkorahoituksen käyttäminen tulee mahdollistaa
1.3.4 PK-yrityksille tulee luoda joukkovelkakirjamarkkinat
1.3.5 Arvonlisävelvollisuuden alaraja tulee nostaa 10 000 euroon
1.3.6 Julkiset hankinnat tulee pilkkoa siten että PK-yritysten on mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin
1.3.7 Veroparatiisisääntelyä tulee tiukentaa
1.3.8 Pieniä yrityksiä kuormittavien selviysvelvoitteiden määrää tulee vähentää
1.3.9 PK-yrityksille tulee voida käyttää valtiollista joustoluottoa ALV-velkojen maksamiseen
1.3.10 Yrittäjille tulee taata oikeus työmarkkinatukeen samoin ehdoin kuin palkansaajille
1.3.11 Yrittäjyyskoulutusta tulee olla kaikilla koulutusasteilla