Synt. 1977, kauppakorkeakoulun opiskelija, klassinen liberaali eli libertaristi; kuuntele joutessasi tunnin esitelmäni libertarismista osoitteessa http://mr_z.daug.net/files/monologivideo.mp3 (lisätietoja: http://mr_z.daug.net/monologi.html)
Libertaari puhtaustesti
# Question Ellilä
1 Puhtaustesti
  Libertaari puhtaustesti. Nämä ovat enimmäkseen teoreettisia kysymyksiä, joilla kukin voi testata, miten pitkälle yksilönvapauksissa on valmis menemään. Lisätietoa libertarismista: Libertarismi-FAQ
1.1 Libertaari puhtaustesti
1.1.1 Julkinen terveydenhuolto pitäisi lakkauttaa. Yes
  Myöskään Liberaalit rp:n kannattamaa yksityistä sairausvakuutusjärjestelmää ei missään nimessä pidä säätää pakolliseksi.
1.1.2 Tie-, jakelu- ja muut verkot pitäisi yksityistää. Yes
  Ensi alkuun tiestön käytöstä pitäisi periä ajoneuvon elektroniseen paikannukseen perustuvia liikennemaksuja ajan, paikan, ruuhkatilanteen ja saastemäärien mukaan joustavasti hinnoiteltuna, vaikka tiestö säilyisi valtion/kuntien omistuksessa. Rautatiet, lentokentät ja satamat pitäisi myydä pörssiin välittömästi. Vastoin yleistä harhaluuloa näihin ei sisälly monopoliongelmia, koska eri liikennemuodot kilpailevat sekä keskenään että virtuaalisen liikenteen kanssa - esim. ei tarvitse ajaa autolla kauppaan ostamaan/vuokraamaan elokuvia, jos niitä saa netistä/kaapelikanavilta jne. Turhan liikenteen väheneminen parempien hinnoittelumekanismien ansiosta on sekä taloudellisesti että ekologisesti oikein.
1.1.3 Kilpailu- ja monopolilainsäädäntö pitäisi poistaa. Yes
  Vapailla markkinoilla ei määritelmän mukaan ole monopoleja, jos ja kun monopoli määritellään klassisen taloustieteen mukaisesti yrityksen lakisääteisenä yksinoikeutena tietyn hyödykkeen tuotantoon. Jos joku yritys saavuttaa vaikkapa 90 % markkinaosuuden jollakin alalla, se ei silti ole monopoli. Vaikka jonkun yrityksen markkinaosuus olisi 100 %, uusien yritysten alalle tulon mahdollisuus estää sitä laskuttamasta asiakkailta liian korkeita hintoja; se ei siis ole monopoli, koska uusien yritysten alalle tuloa ei ole lakisääteisesti estetty. Asiakkailla on oltava oikeus ostaa haluamiaan tuotteita. Viranomaisten ei pidä rangaista menestyvää yritystä siitä, että se on saavuttanut suuren markkinaosuuden. Esimerkiksi Hesburgerilla ja McDonaldsilla on määräävä markkina-asema Suomen hampurilaismarkkinoilla, mutta tämä ei ole mikään syy antaa viranomaisille valtuuksia hajottaa Hesburgeria ja McDonaldsia. Jos asiakkaat haluavat syödä Hesburgerilla ja McDonaldsilla, viranomaisilla ei pidä olla siihen mitään sanomista.
1.1.4 Julkinen eläkejärjestelmä tulisi lakkauttaa. Yes
  Myöskään mitään yksityistä eläkevakuutusjärjestelmää ei missään nimessä pidä säätää pakolliseksi.
1.1.5 Progressiivisesta verotuksesta pitäisi siirtyä proportionaaliseen verotukseen. No
  Tärkeämpää on alentaa veroja. Siirtyminen progressiivisesta verotuksesta proportionaaliseen ilman veronalennuksia merkitsisi veronkorotuksia pienituloisille, mitä en voi hyväksyä.
1.1.6 Valtion toiminta pitäisi rahoittaa kokonaisuudessaan henkiverolla l. kansalaisuusmaksulla. No
  Polttoainevero yms. haittaverot ovat tarpeellisia ulkoishaittojen hinnoittelemiseksi. Näiden haittaverojen tuoton tulouttaminen saasteista kärsiville ihmisille on hankalaa, joten tuottoa voidaan yhtä hyvin käyttää yövartijavaltion menojen kattamiseen. Mikäli haittaverojen tuotto ei yövartijavaltion kustantamiseen riitä, loput voidaan kattaa esimerkiksi juuri kansalaisuusmaksulla (esim. 10 euroa/kk per lärvi) ja/tai äänestysmaksulla (esim. 100 euroa äänestämisestä kunnallis- tai eduskuntavaaleissa; presidentin viran haluaisin lakkauttaa tarpeettomana, joten presidentinvaaleja ei tarvitsisi pitää).
1.1.7 Täysi-ikäisyyden rajan pitäisi olla yksilöllinen ja liukuva. No
  Kypsyystestien edellyttäminen täysi-ikäisyyden saamiseksi johtaisi siihen, että vain valtion virallisen propagandan sisäistäneet ihmiset saisivat esim. äänioikeuden vaaleissa. Punavihreät kansanedustajat voisivat sanella täysi-ikäisyystestiin vaikkapa väitteen globalisaation aiheuttamasta kehitysmaiden köyhyydestä, johon pitäisi vastata myöntävästi läpäistäkseen testin. Kansalaisoikeudet toteutuvat varmemmin, jos jokainen kansalainen saa äänioikeuden ja muut täysi-ikäisyyteen kuuluvat oikeudet automaattisesti tietyn iän saavuttaessaan ilman mitään poliitikkojen ja byrokraattien arbitraarisesti määrittelemiä yksilöllisiä kypsyystestejä.
1.1.8 Kaikki uhrittomat rikostyypit pitäisi poistaa laista. Yes
  Uhriton rikos on moraalisessa mielessä käsitteellinen mahdottomuus, koska rikoksen käsitteeseen kuuluu sen asianomistaja. Laissa ei pidä määritellä sellaisia rikoksia, joilla ei ole asianomistajaa.
1.1.9 Huumelainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Heroiini kuuluu maitokauppaan ilman ikärajoja. No
  Päihteiden käytöllä pitää olla ikärajana yleinen täysi-ikäisyysraja.
1.1.10 Tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Yes
  Sertifiointi ja brandi-imago hoitavat tuoteturvallisuuden ja kuluttajansuojan markkinaehtoisesti.
1.1.11 Aseiden täysimääräinen yksityisomistus pitäisi sallia. Yes
  ABC-aseet tulee kieltää sekä yksityisiltä että valtioilta. Muuten kaikki aseet olkoon sallittu sekä yksityisille että valtioille. Aseiden yksityisomistus estää ihmisoikeusrikoksia. Vuonna 1918 suojeluskunnat estivät kommunistien valtaantulon. Jatkosodan jälkeisinä vaaran vuosina asekätkennän luoma peloitevaikutus ennaltaehkäisi kommunistien vallankaappausyrityksen. Suomen on irtisanouduttava jatkosodan rauhansopimuksesta, joka kieltää suojeluskuntien ja lottien toiminnan. Pariisin rauhansopimuksen rajoituksista Suomen puolustusvoimien aseistukselle Suomi irtisanoutui jo vuonna 1990 presidentti Koiviston yksipuolisella ilmoituksella.
1.1.12 Sekä yksilöillä että ryhmillä pitäisi olla oikeus erota valtion, kunnan ja muun julkisen vallan piiristä. Yes
  Valtiolla ja sen alaisilla julkisyhteisöillä (kunnat ym.) on oltava alueellinen jurisdiktiomonopoli. Separatismi on sallittava vain alueellisesti. Esim. yksityinen maanomistaja voisi ostaa tuhat hehtaaria korpea ja julistaa sen Suomesta eronneeksi itsenäiseksi alueeksi (vrt. Britanniasta eronnut keinotekoinen saari Sealand), mutta valtioon kuuluvalla alueella asuvan/toimivan yksilön/oikeushenkilön pitää mielestäni noudattaa valtion lakeja.
1.1.13 Ympäristölainsäädäntö pitäisi lakkauttaa. Luonnon yksityisomistus on parasta luonnonsuojelua. Yes
  Toisten omaisuuden, kuten maan, veden tai ilmatilan, likaaminen tms. vahingoittaminen on omaisuusrikos, josta on maksettava korvauksia haittoja kärsineelle omistajalle. Kapitalismissa kaikki ns. ympäristö on jonkun omaisuutta, joten kaikki ns. ympäristörikokset ovat omaisuusrikoksia. Siksi erillistä ympäristölainsäädäntöä ei tarvita. Ympäristöä suojeleva lainsäädäntö on vain yksityisen omistusoikeuden suojan erityistapaus.
1.1.14 Julkinen koulutusjärjestelmä ja kaikki koulutustuet pitäisi lopettaa. Yes
  Myöskään mitään yksityistä koulutusjärjestelmää ei missään nimessä pidä säätää pakolliseksi. Oppivelvollisuuslaki ja lakisääteiset opetussuunnitelmat yms. normit on lakkautettava.
1.1.15 Suomen ja muiden julkisyhteisöjen jäsenyydestä/kansalaisuudesta pitäisi voida luopua yksipuolisesti. Yes
  Suomen kansalaisuudesta on voitava luopua ottamatta tilalle toisen valtion kansalaisuutta, aivan kuten kirkosta voi erota liittymättä toiseen uskontokuntaan. Suomen kansalaisuudesta luopuneiden entisten suomalaisten juridinen asema olisi samanlainen kuin Suomessa asuvien ulkomaalaisten, joten tässä ei ole mitään ongelmaa.
1.1.16 Jos haluat, sinun pitää saada myydä itsesi orjaksi. Yes
  Jotkut idiootit vastustavat tätä yksilön vapaan tahdon inalienabiliteetin perusteella. Minusta kyseinen peruste ei riitä. Ihmisellä on oltava oikeus halutessaan solmia sopimus, jonka irtisanominen on mahdotonta. Joskus tällainen sopimus esim. tuo etuja, joita ei olisi mahdollista saada ilman irtisanoutumisoikeudesta luopumista. Esim. valtio voisi solmia varusmiesten kanssa palvelusopimuksia, joista nämä eivät voi irtisanoutua. Ilman irtisanoutumisoikeudesta luopumista sotilaat eivät välttämättä saisi yhtä hyviä palvelusopimuksia. Orjasopimuksen tekemisoikeuden kieltäminen siis rajoittaa yksilön sopimusvapautta.
1.1.17 Luonnolla on ihmisestä riippumaton itseisarvo. No
  Arvon käsite edellyttää moraalista subjektia, joka arvottaa asioita. Ilman ihmistä ei ole mitään moraalista subjektia, joten ei ole arvojakaan. Luonnolla ei siis edes teoriassa voi olla ihmisestä riippumatonta itseisarvoa, QED.
1.1.18 Lainsäädäntövaltaa pitäisi siirtää valtiota pienempiin yksiköihin, kuten kuntiin tai alemmille oikeusasteille. Yes
  Kuntien tai paikallisten tuomioistuimien keskinäinen kilpailu tuottaa parempaa lainsäädäntöä kuin eduskunnan valtakunnallinen monopoli. Esim. kuntakohtaiset järjestyssäännöt ovat järkevämpiä kuin valtakunnallinen järjestyslaki. Kunnat tai paikalliset tuomioistuimet voisivat myös kokeilla erilaisia rangaistusasteikkoja; esimerkiksi jossain kunnassa murhasta saisi 10 vuotta ja jossain 20 vuotta vankilaa. Tällöin lakien ankaruus asettuisi vastaamaan paikallisten ihmisten oikeustajua, joka vaihtelee suuresti eri puolilla Suomea. Jossain kunnassa voitaisiin kokeilla Singaporen tyylisiä suuria sakkorangaistuksia tupakantumpin heittämisestä kadulle, jossain voitaisiin katsoa läpi käsien vaikkapa teinien julkijuopottelua yms. pikkurikoksia. Mikään yksittäinen laki ei ole ainoa oikea malli koko Suomelle, koska oikeustaju on subjektiivinen.
1.1.19 Kuolemantuomio sopii törkeimpien rikosten rangaistukseksi. No
  Vastustan kuolemanrangaistusta siksi, että tuomarit ja poliisit voivat erehtyä syyllisestä. Kuolemanrangaistusta ei voi peruuttaa, mutta syyttömänä vangitun voi aina vapauttaa. Lisäksi on otettava huomioon, että hullut lainsäätäjät voivat säätää kuolemanrangaistuksen vääristä rikoksista. Normaalin oikeustajun mukaan kuolemanrangaistus voidaan antaa vain henkirikoksesta, mutta monissa Lähi-idän ja Aasian maissa kuolemanrangaistus annetaan huumeiden myynnistä eli rehellisestä kaupankäynnistä. Jos kuolemanrangaistus on hyväksytty rikosoikeudellinen rangaistuskeino, sitä voidaan helposti käyttää vääriin tarkoituksiin. Epäoikeudenmukaisten lakien rikkomisesta vankilaan tuomitut voidaan aina sentään jälkikäteen vapauttaa, mutta kuolemaantuomittuja ja teloitettuja ei. Esimerkiksi Suomessa alkoholin salakuljetuksesta kieltolain aikana vankeuteen tuomitut voitiin vapauttaa armahduksen kautta kieltolain kumoamisen jälkeen, mutta Lähi-idän ja Aasian maissa teloitettuja huumekauppiaita ei voi palauttaa henkiin huumeiden laillistamisen jälkeenkään.
1.1.20 Valtion kuuluu auttaa luonnonkatastrofien uhreja. No
  Moral hazard. Vakuutustoiminta ei kuulu valtion ydinbisnekseen.
1.1.21 Julkinen kehitysapu pitäisi lopettaa. Yes
  Ei kuulu yövartijavaltion tehtäviin. Kehitysapu on jopa haitallista, koska kehitysapu ylläpitää hirvittäviä diktaattoreja (Robert Mugabe, Kim Il-Sung jne.) ja tarjoaa suojatyöpaikkoja länsimaalaisille kommunisteille - esim. Suomen kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA on täynnä vanhoja taistolaisia ja muita SKP:n jäseniä, jotka levittävät kapitalismin vastaista propagandaansa pahaa-aavistamattomille afrikkalaisille muka valistuskampanjoina, suomalaisten veronmaksajien kustannuksella. Ks. http://groups.yahoo.com/group/defens-keskustelu/message/2185
1.1.22 Kommunistisia, nationalistisia ja/tai rasistisia yhteisöjä tulisi estää syntymästä. No
  Hörhökommuunit eivät ole ongelma, jos kaikki niiden jäsenet ovat liittyneet niihin vapaaehtoisesti. Skinit tms. rasistipellet saavat minun puolestani ostaa jostain vaikka tuhat hehtaaria korpea ja perustaa sinne oman aidatun yhteisönsä vain valkoisille. Vastaavasti kommunistit saavat vapaasti keskenään pyörittää jotain kolhoosia, jos ovat perustaneet sen rehellisesti ostamalleen maalle. Miksi ihmisiä pitäisi estää kuulumasta typeriin jengeihin, jos ne eivät tee mitään pahaa ulkopuolisille?
1.1.23 Solvaus ja herjaus pitäisi laillistaa. No
  Väärän tiedon tahallinen levittäminen saattaa aiheuttaa mm. taloudellisia menetyksiä. Joku sanomalehti voi vaikkapa väittää, että herra Abdullah Möttönen on pedofiili. Tämän väitteen vuoksi herra Möttönen voi menettää työpaikkansa ja tulonsa, vaikka väitteessä ei olisi mitään perää. Taloudellisten haittojen aiheuttaminen perättömillä väitteillä on samanlainen rikos kuin omaisuuden varastaminen tai vahingoittaminen.
1.1.24 Mikään pelkästään tietoon liittyvä ei voi olla rikollista, sananvapauden tähden. Yes
  Jos tieto on hankittu rikollisin keinoin, esim. salakuuntelulla, on tekijää rangaistava rikollisista keinoista, ei itse tiedosta sinänsä.
1.1.25 Lainsuojattomuus on kovana rangaistusmuotona käypä. Yes
  Se sopii erityisen hyvin sellaisille rikollisille, jotka eivät ole vielä maksaneet korvauksia asianomistajille tai sakkoja oikeusjärjestelmälle. Tällä tavoin voitaisiin kätevästi painostaa tuomitut maksamaan määrätyt sakot ja vahingonkorvaukset ajoissa. Poliisi säästäisi resursseja, kun sakkoja ja vahingonkorvauksia ei tarvitsisi ulosmitata. Tuomioistuimen webbisaitilla voitaisiin julkaista lista lainsuojattomista tyyliin: "Abdullah Möttönen, osoite sejase, ei nauti lakien suojaa niin kauan kuin hän ei ole maksanut sakkoja ja vahingonkorvauksia siitäjasiitä rikoksesta. Kuka tahansa saa rangaistuksetta varastaa Möttösen auton, tietokoneen, television jne." Lainsuojattomuus ei kuitenkaan koskisi hengen ja fyysisen turvallisuuden suojaa, koska muuten lainsuojattomuus merkitsisi kuolemanrangaistusta. Vastustan kuolemanrangaistusta ehdottomasti, ks. kys. 19.
1.1.26 Rahayksikkö tulisi yksityistää. Valtiolla ei saa olla vaatimuksia käytetyn rahayksikön suhteen. Yes
  Valuutta voi olla yksityisen pankin liikkeellelaskema esim. kultakantaan perustuva rahayksikkö, jollaiset olivat maailmassa vallitsevia vielä 1800-luvulla. Aiheesta on kirjoittanut mm. Nobel-palkittu taloustieteilijä Friedrich von Hayek esseessään The Denationalisation of Money.
1.1.27 Valtiolla tulee olla virallinen nimi, lippu, hymni tai muita kansallisia tunnuksia. Yes
  Yrityksilläkin on nimi, logo jne. Valtio täytyy tunnistaa jotenkin. Hymni ei tietenkään ole aivan välttämätön, mutta vaakuna ja/tai lippu on.
1.1.28 Valtiolla tulee olla virallinen kieli. No
  USA:llakaan ei ole, mutta hyvin on sielläkin pärjätty yli 200 vuotta monikielisen väestön kanssa. Viranomaisten käyttämä kieli voidaan valita tapauskohtaisesti tarpeen mukaan. Virallinen kieli voidaan kyllä mielestäni säätää lailla, mikäli viranomaiset eivät muuten osaa/halua käyttää kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvaa kieltä. Valtakunnallisella tasolla Suomen valtion viranomaisilla ei pidä olla mitään velvoitetta käyttää mitään muuta kieltä kuin suomea. Aikoinaan suomen kielen aseman virallistaminen oli tarpeen, koska ruotsinkieliseen yläluokkaan kuuluneet virkamiehet olisivat vielä 1800-luvun lopulla muuten kieltäytyneet käyttämästä suomea.
1.1.29 Passijärjestelmä kuuluu liberalismiin. No
  Kyllä ihmisillä on oikeus elellä ilman henkilöllisyystodistuksia, jos huvittaa. Mikäli valtio ei myöntäisi henkilöllisyystodistuksia, useimmat ihmiset kuitenkin vapaaehtoisesti hankkisivat jonkun yksityisen sertifiointifirman/vakuutusyhtiön/vast. myöntämän henkilöllisyystodistuksen saadakseen lainaa, voidakseen maksaa ostoksia luottokortilla, päästäkseen lentokoneeseen jne.
1.1.30 Valtiolla on oikeus ylläpitää väestörekisteriä ja/tai henkilötunnusjärjestelmää. No
  ks. ed.
1.1.31 Valtiolla on oikeus vaatia, että yksilöllä on nimi, tai että nimi seuraa jotakin sääntöjä. No
  ks. kys. 29
1.1.32 Ansaitsematon arvonnousu kuuluu yksilölle, ei muille. Yes
  Esim. maasta kaivetun kullan omistusoikeuteen kuuluu tietysti oikeus saada voittoa kullan markkina-arvon nousun muodossa. Tämä arvonnousu ei ole yhtään sen vähemmän ansaittua kuin vaikkapa pörssiosakkeiden myyntivoitto. Ansioton arvonnousu on arbitraarinen ja poliittisesti tarkoitushakuinen käsite, jolla kommunistit yrittävät legitimoida kiinteistöomaisuuden myyntivoittojen sosialisointia.
1.1.33 Yksilön tulisi saada muunnella omaa ruumistaan ja mieltänsä kuten haluaa. Yes
  Valtion tehtäviin ei kuulu estää ihmisiä teettämästä lävistyksiä, silikonitissejä tms. tai ottamasta psyykenlääkkeitä. Moinen holhous olisi paitsi turhaa, myös äärimmäisen vaarallista: ruumiin ja mielen muuntelun kieltäminen voisi estää ihmisiä parantamasta sairauksiaan tai vammojaan, esim. korvaamasta auto-onnettomuudessa vammautunutta jalkaansa proteesilla. Jos psykiatrisia potilaita kiellettäisiin ottamasta mieltä muovaavia lääkkeitä, seurauksena olisi itsemurhien, väkivaltarikosten ja esim. hallusinaatioista johtuvien onnettomuuksien lisääntyminen. Byrokraattien ja politiikkojen ei pidä antaa leikkiä ihmisten elämällä ja kuolemalla vain sen vuoksi, että jotkut hullut uskovaiset vastustavat psyykenlääkkeitä, kantasolututkimusta, geenimanipulaatiota, proteeseja jne.
1.1.34 Insesti täysivaltaisten sukulaisten välillä pitäisi sallia. Yes
  Haitaton perversio, mikäli kyse todella on vapaaehtoisista aikuisista.
1.1.35 Valtion tulee harrastaa aktiivista työllisyys- tai suhdannepolitiikkaa. No
  Ensinnäkin moinen edellyttää verotusta, joka on varkautta. Toiseksi, moinen ei edes toimi. Aktiivista työllisyys- ja suhdannepolitiikkaa teoreettisesti perustellut pseudoekonomisti John Maynard Keynes oli väärässä, kuten Nobel-palkittu taloustieteilijä Friedrich von Hayek osoitti välittömästi Keynesin teorian (The General Theory of Employment, Interest and Money) ilmestyttyä 30-luvulla.
1.1.36 Todellisuudessa vain täysi yksimielisyys oikeuttaa kollektiivisen päätöksen. Yes
  Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että esim. omistusoikeutta puolustavaan lakiin täytyisi kysyä lupaa kaiken maailman kommunisteilta. Ainoastaan omistusoikeutta tai muuta ihmisoikeutta rajoittavat lait edellyttävät kaikkien ko. lain alaisuudessa olevien hyväksyntää ollakseen moraalisesti legitiimejä. Esimerkiksi asevelvollisuuslaki on illegitiimi niiden osalta, jotka eivät sitä hyväksy. Kirkon tms. uskonnollisten yhteisöjen jäsenten vapautta rajoittavat normit, kuten homoseksuaalisen kanssakäymisen kielto, ovat legitiimejä kollektiivisia päätöksiä ko. yhteisön jäseneksi vapaaehtoisesti liittyneiden osalta. Jokaisesta yhteisön sisäisestä normista ei tarvitse erikseen kysyä yhteisön jäsenten suostumusta, jos ko. yhteisön jäsenyys sinänsä on vapaaehtoinen.
1.1.37 Lain tehtävänä on turvata vapaus, ei hyvää yhteiskuntaa tai muuta vastaavaa löpinää. Yes
  Klassisen liberalismin mukaan valtion ainoa tehtävä on torjua henkirikoksia, väkivaltarikoksia ja omaisuusrikoksia sekä vieraiden valtioiden hyökkäyksiä tai kotimaisten ihmisoikeusrikollisten vallankaappausyrityksiä. Yhteinen nimittäjä näille liberalismin kannattamille valtion tehtäville on kansalaisten hengen, turvallisuuden ja omaisuuden puolustaminen. Mitään muita tehtäviä ei valtiolla pidä olla liberalismin mukaan. Näiden tehtävien täyttämiseen tarvitaan rikokset ja rangaistukset määrittelevä lainsäädäntökoneisto, ylintä poliittista toimeenpanovaltaa käyttävä hallitus, tuomiovaltaa käyttävä oikeuslaitos, rangaistuksia toimeenpaneva vankilalaitos, rikoksia tutkiva ja torjuva poliisi sekä valtakunnan ulkoista turvallisuutta ja lainalaista yhteiskuntajärjestystä ylläpitävä puolustuslaitos. Suomessa liberaaliin minimivaltioon kuuluvat instituutiot ovat siis eduskunta, valtioneuvosto, tuomioistuimet, vankilat, poliisi ja puolustusvoimat.
1.1.38 Kaksintaistelut pitäisi sallia. Yes
  Tyhmyydestä sakotetaan. Jos joku on tarpeeksi tyhmä pelatakseen venäläistä rulettia tai mennäkseen 1700-lukulaistyyliseen kaksintaistoon aamunkoitteessa, sellaisten idioottien geenien sietääkin karsiutua pois väestöstä. Darwinismi rulettaa!! Ääritapauksissa jotkut kaksintaistelijat voivat jopa tienata rahaa gladiaattoritaisteluissa tms. urheilutapahtumissa. Pass the popcorn.
1.1.39 Hyvän lain lisäksi on olemassa myös objektiivinen yksityinen moraali. Yes
  "Every person has an absolute objective right to do anything that does not violate the integrity of any other personŽs body or property." - minä (määritelmäni liberaalista luonnonoikeusteoriasta à la Locke & Rand)